คัมภีร์ปลุกชาวโลก

767 Views

โดยเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ พระเจ้ากวนอู
(เง็กเซียนฮ่องเต้) 

            พระเจ้ากวนอูทรงตรัสไว้ว่า คุณค่าของความเป็นมนุษย์ นั้นอยู่ที่การมีความจงรักภักดี ความกตัญญู และมีคุณธรรม จึงจะนับได้ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด และสามารถยืนหยัด อยู่บนสวรรค์หรือบนพิภพนี้ได้ หากมนุษย์เราไม่จงรักภักดี ต่อประเทศชาติ ไม่กตัญญูต่อบิดามารดา ไม่รักษาสัจธรรม แล้วไซร้ ถึงตัวยังมีชีวิตอยู่ แต่ด้านจิตใจเสมือนหนึ่งได้ตาย จากไปแล้ว และจะอยู่แบบลับๆ ล่อๆ ไม่มีความหมายอะไร จิตของมนุษย์คือเจ้า เจ้าก็คือจิต ถ้ากระทำสิ่งใดที่ไม่ละอาย ต่อจิตแล้วก็เท่ากับว่าไม่ละอายต่อเจ้า การกระทำสิ่งใดก็ดีที่หลอกลวงจิตตน ก็เท่ากับหลอกลวงเจ้า เพราะฉะนั้นสาธุชนควรรู้ถึงสามข้อที่ควรเกรงกลัว

            1) เกรงกลัวต่อโองการสวรรค์
            2) เกรงกลัวผู้หลักผู้ใหญ่
            3) เกรงกลัวต่อคำพูดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

            และสี่ข้อที่ควรรู้ (รู้ฟ้า รู้ดิน รู้เขา รู้ตน) พึงระมัดระวัง ไม่ให้ตัวเองกระทำในสิ่งที่ผิด จงอย่าคิดว่าหลบอยู่ในห้องมืดหรือบ้านร้าง แล้วจะทำสิ่งชั่วช้าสามานย์แล้วจะไม่มีใครเห็น แท้ที่จริงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำใดๆ ล้วนอยู่ในสายตา ของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น สิบตาต่างเพ่งมาที่การกระทำของพวกเราอยู่ และจงอย่าคิดว่า ที่พูดนั้นปราศจากข้อมูล กรรมที่คนเราก่อขึ้นย่อมได้รับสนองทั้งนั้น จะไม่ผิดพลาด แม้แต่เส้นผมเพียงเส้นเดียว กามตัณหาเป็นยอดแห่งความ ชั่วทั้งปวง ความกตัญญูเป็นยอดแห่งความดี โปรดอย่าคิดว่า สิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม หากแต่มีผลประโยชน์แก่ตนแล้วก็ไป กระทำ สิ่งที่ชอบธรรมแต่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วไม่ ยอมกระทำ หากท่านใดที่ทำให้ข้าฯ ผิดหวัง จงมาทดลอง คมมีดของข้าฯ ความเป็นคนนั้นควรเคารพฟ้าดิน สักการ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว กตัญญู ต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง เคารพกฎหมายของบ้านเมือง เคารพครูบาอาจารย์ รักพี่รักน้อง มีสัจจะต่อเพื่อนฝูง ผูกมิตร กับบ้านใกล้เรือนเคียง ก่อสันติสุขระหว่างสามีภรรยา อบรม ลูกหลาน ให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นเสมอๆ 

            สร้างบุญกุศลทั้งในที่แจ้งและที่ลับ ช่วยเหลือผู้เดือด ร้อน จุนเจือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทะนุบำรุงหรือก่อสร้างโบสถ์ ศาลา บริจาคทุนทรัพย์ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ และคัมภีร์ บริจาคยาแก่ผู้เจ็บไข้ แจกจ่ายน้ำแก่ผู้กระหาย ไม่ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต สร้างถนนซ่อมสะพาน สงเคราะห์ผู้เป็นหม้าย บรรเทาทุกข์ร้อนของผู้อื่น เพื่อพยุงบุญกุศลที่ตนได้สร้าง สมมาช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ และอย่ายุยงผู้อื่นให้มีคดีความ สละเงินทองเพื่อส่งเสริมผู้อื่น สมหวังในสิ่งที่ดีงาม แนะนำชี้แนะผู้อื่นให้รู้ถึงกฎแห่งกรรม ไม่จองเวรต่อกัน ไม่โกงตาชั่ง คบค้าสมาคมกับคนที่มีศีลธรรม ไม่คบหาคนชั่วเป็นมิตร จงปกปิดความชั่วของผู้อื่น และสรรเสริญแต่ความดีงามของ ผู้อื่นเท่านั้น จงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย หรืออัคคีภัย กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนมีคุณธรรม สำนึกผิด และเริ่มต้นเป็นคนดี ต้องมีจิตเมตตาการุณย์ อย่าให้มีความคิดชั่วช้าสามานย์เหลืออยู่ในสมอง

            ถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม จงมีจิตมั่นคง และปฏิบัติให้ดี ถ้าแม้การกระทำของตนไม่มีใครรู้เห็น แต่เทพยดาเบื้องบนรู้แจ้งมาตลอด และจะประทานบุญ ต่ออายุขัยให้ลูกหลานรุ่งเรือง เคราะห์ร้ายและความเจ็บ ไข้ได้ป่วย  จะไม่มาเยี่ยมเยียน   ภัยพิบัติไม่อาจมาก่อกวน ทั้ง คนและสัตว์เลี้ยงในบ้านจะอยู่อย่างสงบ ดาวมงคลจะให้ผล หากมีจิตคิดชั่วไม่ประกอบกรรมดี คิดไปข่มขืนลูกเมียของ ผู้อื่น ทำให้การสมรสของผู้อื่นต้องพังทลายลงทำลายชื่อเสียง ของผู้อื่น  อิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นมีปัญญา กระทำสิ่งที่เป็น  ประโยชน์แก่ตน โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายของผู้ อื่นเพื่อให้ครอบครัวตนร่ำรวย  หรือเมื่อไม่สมเจตนารมณ์ตนก็โทษฟ้าดินโทษฝนโทษลม กล่าวร้าย นักปราชญ์ ทำลายพระรูป และเหยียดหยามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฆ่าวัวควายและสุนัข เอา หนังสือ หรือหนังสือพิมพ์ไปเช็ดน้ำ   อุจจาระหรือที่สกปรก เอาอิทธิพลหรือความร่ำรวยของตนไปข่มเหงผู้บริสุทธิ์ และ คนยากจน ยุแหย่บิดามารดาหรือพี่น้องของผู้อื่นเกิดความ แตกร้าวกินใจกัน ไม่เชื่อสัจธรรม ประพฤติตนเยี่ยงโจร ปล้น ฆ่าข่มขืน ไม่เกรงกลัวต่อบาป ไม่ละอายต่อฟ้าดิน ชอบมีชีวิต ฟุ้งเฟ้อ ชอบโอ้อวด ไม่รู้จักประหยัดไม่ขยันหมั่นเพียรในหน้า ที่การงาน ไม่เสียดายพืชผลกินทิ้งกินขว้าง ไม่รู้จักบุญคุณคน ไม่เพียงแต่หลอกลวงตัวเอง ยังหลอกลวงจิตใจ ทั้งๆ จิตตน รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ค้าขายไม่ยุติธรรม ชอบโกงตาชั่ง ตั้งตน เป็นศาสดา หลอกลวงผู้อื่นให้เห็นผิดเป็นชอบว่าสามารถนำพาผู้คนสู่สวรรค์ได้ ทำทุกวิถีทางทั้งทางตรงและทางอ้อม ขอ เพียงได้หลอกลวงทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน ชอบบิด พลิ้วความจริง พูดจาไม่อยู่ในร่องในรอย 

            บนบานต่อฟ้าดิน แต่ลับหลังวางแผนทำลายผู้อื่น ขาดคุณธรรม สวนกระแสสังคม ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นำพาผู้อื่นไปทางชั่ว ไม่ยอมทำความดีเลย วันๆ ทำแต่สิ่งชั่วร้ายสามานย์ชอบเล่นลิ้นก่อคดีความ การประพฤติชั่วร้ายนี้ ผลคือจะได้รับภัยวิบัติ จากอุทกภัย อัคคีภัย ขโมยปล้นจี้ โรคร้าย ลูกหลานโง่เขลา และบุตรชายจะเกิดเป็นโจร บุตรี เกิดเป็นหญิงชั่ว ตัวเองก็อายุสั้น  บ้านแตกสาแหรกขาด ผล กรรมนี้จะสัมฤทธิ์ผลในชาตินี้เป็นอย่างเร็ว หรือไม่ก็ตกอยู่กับ ลูกหลานตน

            สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบอย่างละเอียด ไม่มีการผิดพลาด แม้แต่นิด ความดีกับความชั่วในสองทางนี้ จะแบ่งแยกถึง ความโชคดีและเคราะห์กรรม ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อม ได้ชั่ว ผลกรรมตอบสนอง การกล่าวของข้าฯ นี้ หวังว่า ผู้คนทั้งหลายจงปฏิบัติตาม ถึงแม้เป็นคำพูดตื้นๆ แต่ก็ เป็นประโยชน์แก่กายและใจ หากมีใครพูดจาเยาะหยัน จะได้รับโทษจากข้าฯ โดยคมมีดของข้าฯ ผู้ที่หมั่นอ่าน คัมภีร์นี้ จะแคล้วคลาดจากเคราะห์ร้าย และความมั่ง มีศรีสุขจะมาเยือน ขอบุตรได้บุตร มีอายุยืนนาน มั่งมีด้วย โภคทรัพย์และชื่อเสียง ปรารถนาสิ่งใดในทางถูกต้องจะได้ สมหวังทุกประการ ผลบุญเหล่านั้นจะมีได้ก็ต่อเมื่อประกอบกรรมดีเท่านั้น ข้าฯ ไม่มีการลำเอียงใดๆ เพียงต้องการคุ้ม ครองผู้มีศีลมีธรรมผู้มีจิตเมตตา และนักบุญเท่านั้น ขอให้ชาว โลกจงปฏิบัติแต่ความดีละเว้นจากความชั่วทั้งปวง