กฎลงโทษละเมิดกามในนรก

1,669 Views

            นับจากโบราณกาลมา การผิดประเวณีนับเป็นยอดแห่ง ความชั่ว บทลงโทษในโลกมนุษย์นับว่าหนักแล้ว แต่บทลงโทษ ในนรกยิ่งหนักเพิ่มขึ้น วิธีการลงโทษมีหลากหลายดังจะขยาย ความต่อไป หวังว่าท่านผู้อ่านควรละเว้นทันที

            พี่น้องเสพสุขตกนรกชั่วนิรันดร หากถึงขั้นฆ่าชีวิต ด้วยแล้ว จะถูกฟ้าผ่า ผู้ใดข่มขืนศพหญิง จะตกนรกชั่วนิรันดร เช่นกัน ผู้ใดได้รับโทษทัณฑ์ในโลกมนุษย์มาแล้ว จะไม่ถูก ฟ้าผ่า ผู้ใดที่มีความกตัญญูจะลดโทษ 4 ส่วน ผู้ใดเคย สร้างบุญใหญ่ 1,500 ครั้ง ก็ถูกลดโทษ 4 ส่วนเช่นกัน ผู้ใดข่มขืนหญิงหม้าย จะขาดลูกหลานสืบทอดวงศ์ตระกูล ตกนรก 500 ชาติ แล้วเกิดเป็นมด หนอน 500 ชาติ ยังมาเกิด เป็นสัตว์เดรัจฉานอีก 500 ชาติ จึงเกิดมาเป็นคน มีอาชีพเป็น โสเภณี ผู้ใดได้รับโทษทัณฑ์ในโลกมนุษย์แล้ว ลด 100 ชาติ หากมีการฆ่าถึงชีวิต เพิ่มโทษ 5 เท่า ผู้ใดเป็นผู้กตัญญูต่อพ่อแม่และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์กับประเทศชาติลดโทษกึ่งหนึ่ง ประกอบบุญใหญ่ 500 ครั้ง ลดโทษกึ่งหนึ่งเช่นกัน

            หมายเหตุ: บทลงโทษในเมืองนรก คำว่า 1 ชาติ หมายถึง การลงโทษถึงตายแล้วฟื้นคืนกลับมา แล้วรับโทษเหมือนเดิมจนครบกำหนดแล้วโทษนั้นจึงยุติ หากยังมีโทษ อื่นอีก ก็ต้องรับโทษในขุมนรกอื่นๆ ในหนังสือ “บันทึก ถ้ำนรก” ได้บรรยายอย่างละเอียด ผู้ใดทำผิดศีลข้อ 3 แล้ว หากสำนึกผิดแล้ว หันมาประกอบกรรมดี ช่วงที่ยังมีชีวิต อยู่เมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้ว จะได้รับการลดโทษตาม ส่วน ผู้ใดไม่สำนึกผิดเลยจนตาย เมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้ว จะได้รับการลงโทษจากขุมนรกที่ 1 แล้วยังต้องไปรับโทษ ขุมนรกอื่นๆ โทษที่จะได้รับเช่น “แหวกหัวใจ” “คนโลหะ” “ตัดไต” “หนูกัด” “ลงกระทะทองแดง” “รถบด” ฯลฯ 

            ผู้ใดทำผิดศีลข้อ 3 ระหว่างพี่น้อง ลูกกับแม่เลี้ยง พ่อผัวกับลูกสะใภ้ ฯลฯ จะตกนรกตลอดกาล เมื่อรับโทษ ทัณฑ์ครบแล้ว จึงเกิดมาเป็นหมู่ญาติ นับว่าโทษหนักที่สุด เมื่อ รับโทษทัณฑ์ครบแล้วจึงเกิดมาเป็นคน 1 ครั้ง เรียกว่า 1 ชาติ หนังสือ “ตำรับทอง” และ “ตำรับวงเวียน” 2 เล่มนี้ได้บรรยาย บทลงโทษอย่างละเอียด กฎเมืองนรกก็มีการลดหย่อนผ่อน โทษเช่นกัน ฉะนั้นเห็นได้ว่า บาปบุญคุณโทษไม่มีการผิดเพี้ยน หากผู้ใดได้อ่านหนังสือ “ตำรับทอง” “ตำรับวงเวียน” และ “บันทึกถ้ำนรก” 3 เล่มนี้แล้ว ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรม

            ผู้ใดหลอกข่มขืนหญิงหม้าย 
            จะไม่มีลูกหลานสืบตระกูล 2 ชาติ และรับโทษในขุมนรก แล้วมาเกิดเป็นหนอน มด สัตว์เดรัจฉาน อย่างละ 400 ชาติ แล้วจึงมาเกิดเป็นคนพิการ ผู้ใดเคยรับโทษทัณฑ์ในโลกมนุษย์ ลดโทษ 80 ชาติ หากถึงขั้นทำร้ายชีวิตถึงตาย เพิ่มโทษ 4 เท่า ผู้ใดจงรักภักดีและเป็นบุตรกตัญญูลดโทษ 70% ผู้ใดเคย สร้างบุญขนาดกลาง 500 ครั้ง ลดโทษ 70% เช่นกัน

            ผู้ใดแทะโลมจนหญิงหม้ายเสียตัว
            จะไม่มีลูกหลานสืบตระกูล 3 ชาติ หลังจากรับโทษใน ขุมนรกแล้ว มาเกิดเป็นหนอน มด สัตว์เดรัจฉาน อย่างละ 300 ชาติ จึงมาเกิดเป็นคนยากจนแสนเข็ญ ผู้ที่ได้รับโทษใน โลกมนุษย์แล้วจะลด 60 ชาติ หากถึงขั้นฆ่าตาย เพิ่มโทษ 3 เท่า ผู้ใดจงรักภักดีและเป็นบุตรกตัญญูลดโทษ 90% ผู้ใด เคยสร้างบุญ 500 ครั้ง ลดโทษ 90% เช่นกัน

            ข่มขืนสาวพรหมจรรย์ 
            บุตรธิดาจะมั่วกาม ตัวเองจะต้องรับโทษทัณฑ์ใน ขุมนรก 400 ชาติ แล้วไปเกิดเป็นหนอน เป็นมด อย่างละ 400 ชาติ จึงมาเกิดเป็นทาส  ผู้ใดเคยรับโทษในโลกมนุษย์มาแล้ว ลดโทษ 100 ชาติ หากมีการฆ่ากันถึงชีวิต เพิ่มโทษ 4 เท่า ผู้ใดเคยทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือเป็นบุตรกตัญญู ลดโทษกึ่งหนึ่ง เคยประกอบกรรมดี 400 ครั้ง ก็ลดโทษ กึ่งหนึ่งเช่นกัน

            ใช้วิธีหลอกลวงข่มขืนสาวพรหมจรรย์ 
            จะไม่มีลูกหลานสืบตระกูล 2 ชาติ และรับโทษในขุมนรก แล้วมาเกิดเป็นหนอน มด สัตว์เดรัจฉาน อย่างละ 250 ชาติ แล้วจึงมาเกิดเป็นคนขี้โรคอ่อนแอ ผู้ใดเคยรับโทษทัณฑ์ใน โลกมนุษย์ ลดโทษ 70 ชาติ หากถึงขั้นทำร้ายชีวิตถึงตาย เพิ่มโทษ 3 เท่า ผู้ใดจงรักภักดีและเป็นลูกกตัญญู ลดโทษ 70% ผู้ใดเคยสร้างบุญขนาดกลาง 400 ครั้งลดโทษ 70%

            ผู้ใดแทะโลมจนสาวพรหมจรรย์เสียตัว 
            ภรรยาบุตรสาวจะต้องชดใช้กรรม และตัวเองต้อง รับโทษในขุมนรก แล้วมาเกิดเป็นหนอน มด สัตว์เดรัจฉาน อย่างละ 100 ชาติ แล้วจึงมาเกิดเป็นคนมีฐานะยากจน ผู้ใด เคยรับโทษทัณฑ์ในโลกมนุษย์ลดโทษ 40 ชาติ หากถึงขั้น ทำร้ายชีวิตถึงตาย เพิ่มโทษ 2 เท่า ผู้ใดจงรักภักดีและเป็น ลูกกตัญญูลดโทษ 90% ผู้ใดเคยสร้างบุญเล็ก 400 ครั้ง ลดโทษ 90% เช่นกัน

            ผู้ใดข่มขืนเด็กสาว (อายุต่ำกว่า 15 ปี) 
            ภรรยาบุตรสาวจะต้องชดใช้กรรม ตัวเองต้องรับ โทษในขุมนรก แล้วมาเกิดเป็นหนอน มด สัตว์เดรัจฉาน อย่างละ 350 ชาติ แล้วจึงมาเกิดเป็นคนผู้น้อย ถ้าเคยรับโทษ ทัณฑ์ในโลกมนุษย์ ลดโทษ 100 ชาติ หากถึงขั้นทำร้ายชีวิต ถึงตาย เพิ่มโทษ 3 เท่า ผู้ใดจงรักภักดีและเป็นลูกกตัญญู ลดโทษกึ่งหนึ่ง ประกอบบุญใหญ่ 300 ครั้ง ลดโทษกึ่งหนึ่ง เช่นกัน 

            ใช้วิธีหลอกลวงข่มขืนเด็กสาว (อายุต่ำกว่า 15 ปี) 
            ลดอายุ 24 ปี ตายแล้วต้องรับโทษในขุมนรก แล้ว มาเกิดเป็นหนอน มด สัตว์เดรัจฉาน อย่างละ 100 ชาติ แล้วจึง มาเกิดเป็นคนจะไร้คู่ครอง ถ้าเคยรับโทษทัณฑ์ในโลกมนุษย์ ลดโทษ 30 ชาติ หากถึงขั้นทำร้ายชีวิตถึงตายเพิ่มโทษ 2 เท่า ผู้ใดจงรักภักดีและเป็นลูกกตัญญูลดโทษ 70% สร้างบุญ ขนาดกลาง 300 ครั้ง ลดโทษ 70% เช่นกัน

            ผู้ใดแทะโลมจนเด็กสาวเสียตัว 
            ลดอายุ 12 ปี ตายแล้วต้องรับโทษในขุมนรก แล้ว มาเกิดเป็นหนอน มด สัตว์เดรัจฉาน อย่างละ 70 ชาติ แล้ว จึงมาเกิดเป็นคนมีฐานะยากจน ผู้ใดเคยรับโทษทัณฑ์ในโลก มนุษย์ลดโทษ 20 ชาติ หากถึงขั้นทำร้ายชีวิตถึงตายเพิ่มโทษ 1 เท่า ผู้ใดจงรักภักดีและเป็นลูกกตัญญูลดโทษ 90% สร้าง บุญขนาดเล็ก 300 ครั้ง ลดโทษ 90% เช่นกัน

            บทลงโทษ 3 ข้อข้างต้น (หญิงหม้าย สาวพรหมจรรย์ และเด็กสาว) มีผลเฉพาะที่ไม่ใช่เครือญาติ หากเป็น วงศาคณาญาติเพิ่มโทษ 1 เท่า หากเป็นพี่น้องกัน หรือมีเพศ สัมพันธ์ระหว่างงานศพ เพิ่มโทษ 3 เท่า หากข่มขืนสาวใช้ รับโทษหนักเช่นกัน ข่มขืนไม่สำเร็จลดอายุ 6 ปี หากถึง ขั้นเสียชีวิต มีโทษหนักดั่งโทษข่มขืน

            เที่ยวซ่อง 1 ครั้ง ลดอายุขัยครึ่งปี ผู้ใดติดกามโรคลด อายุขัย 1 ปี หากสำนึกผิด ยกเว้นลดอายุขัย

            รักร่วมเพศ รับโทษดั่งข่มขืนหญิงสาว ถ้าคู่หูเป็นชาย อายุต่ำกว่า 15 ปี ถือเป็นเด็กสาว รับโทษดั่งเที่ยวซ่อง โสเภณี

            ประพันธ์หนังสือลามก ลดอายุขัย 24 ปี หากมีผู้ อ่าน อ่านแล้วเกิดไปข่มขืนหญิงอื่น ผู้ประพันธ์จะต้องรับโทษ เสมือนหนึ่งเป็นผู้ข่มขืนเอง หากหนังสือลามกไม่ถูกทำลาย หมดสิ้น จะไม่ได้ไปผุดไปเกิด ผู้ถ่ายทำหนังลามกรับโทษหนัก เหมือนกัน

            เปิดเผยเรื่องลามก ลดอายุขัย 6 ปี ถ้ามีการฆ่าถึงชีวิต ลดอายุขัย 12 ปี คุยเรื่องในมุ้งมีโทษเช่นกัน หากสำนึกผิด จะได้รับลดโทษบ้าง

            กฎลามกของผู้พิพากษาแซ่ลก (สมัยราชวงศ์ซ้อง) ได้เพิ่มเติมว่า

            ผู้ใดผิดศีลข้อ 3 จนตั้งครรภ์ และทำแท้งถึงขั้นเสียชีวิต เพิ่มโทษ 1 เท่า 

            ผู้ใดข่มขืนเด็กสาวตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป  ไม่ว่าจะใช้วิธี ล่อลวงหรือเกลี้ยกล่อม ให้ถือเป็นคดีข่มขืน หากมีการฆ่าถึง ชีวิตเพิ่มโทษ 1 เท่า
ผู้ใดมีภรรยาและบุตรแล้ว ยังแอบมีภรรยาน้อย 1 คน ลดอายุขัย 2 ปี คนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศอยู่แล้ว จะถูกลด ชื่อเสียงลง 8 ส่วนแต่ไม่ลดอายุขัย
หญิงหม้ายใดที่ไม่คิดจะแต่งงานใหม่ ใช้วิธีหลอกลวง จนได้เสียจะลดอายุขัย 3 ปี หากเธอมีจิตจะแต่งงานใหม่ไม่ ต้องลดอายุขัย

            ผู้ใดแต่งงานกับหญิงหม้าย และไม่รับผิดขอบเลี้ยงดู บุตรธิดาของสามีเก่า 1 คน ลดอายุขัย 2 ปี หากทรมานลูกๆ ของสามีเก่าจนเสียชีวิต ลดอายุขัย 12 ปี

            สนทนาระหว่างเพื่อนฝูงเรื่องตัณหา 3 ครั้ง ลดอายุขัย 1 เดือน นำเพื่อนไปเที่ยวซ่องโสเภณี ลดอายุขัย 3 ปี ผู้ใดมีชื่อเสียงโชคลาภลดการลดอายุขัย แต่ลาภยศจะเลื่อนเวลา ออกไป

            ผู้ใดเห็นหญิงงามเดินผ่าน และเหลียวมองอย่างไม่ลด ละ 3 ครั้ง ลดอายุขัย 3 เดือน หากมีอุบายตีสนิทแฝงด้วยจิตไม่บริสุทธิ์ 1 ครั้งลดอายุขัย 3 เดือน

            ผู้ใดชอบฟังเรื่องลามก 1 ครั้ง ลดอายุขัย 3 เดือน ผู้ที่มี ชื่อเสียงเกียรติยศ จะถูกบั่นทอน ผู้ใดตั้งใจดูหนังลามก 1 ครั้ง ลดอายุขัย 3เดือน หากถึงขั้นเสียชีวิต เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 1 ชาติ

            ผู้ใดชอบอ่านหนังสือลามก 3 ครั้ง ลดอายุขัยครึ่งเดือน ผู้ใดถึงขั้นไม่สบาย ลดอายุขัย 3 ปี

            ผู้ใดชักนำเพื่อนๆ รื่นรมย์กับกามตัณหา ถูกลงโทษ 2 ชั้น พ่อหรือพี่ชายไม่ยับยั้งลูกๆ หรือน้องๆ จนหลงกามารมณ์ หรือปล่อยปละละเลยคนใช้รื่นเริงกับกามารมณ์ ถูกลงโทษ 2 ชั้นเช่นกัน 

            ผู้พิพากษาแซ่ลกเขียนไว้ว่า โทษทัณฑ์ในเมืองนรกยาก ต่อการผ่อนปรน โทษของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างญาติ ยิ่งหนักกว่าเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยละเมิดกามต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ใหญ่ล่อลวงผู้น้อย เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว ต้องรับ โทษในขุมนรกทั้งนั้น สังคมในมนุษย์ปัจจุบันผู้ผิดศีลข้อ 3 มัก เกิดขึ้นกับครอบครัวที่รับราชการ  บัณฑิต  พวกเขาประพฤติ เช่นนี้บ่อยครั้งจนติดเป็นนิสัยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ก็ยัง ไม่สำนึกว่าการกระทำของตนนั้นผิด  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึง ได้ทูลพระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ท่านทรงอนุญาตให้ตีแผ่กฎลง โทษของนรกสู่โลกมนุษย์โดยไม่ปิดบัง เพื่อให้ผู้อ่านจะได้ สำนึกผิด และจะได้รับการลดโทษ ผู้ที่มีความจงรักภักดีและ กตัญญูได้รับการลดโทษ ผู้ใดเคยสร้างสมบุญกุศลได้รับการ ลดโทษเช่นกัน หากผู้ใดได้อ่านบทความนี้แล้ว ไม่เพียงไม่ สำนึกผิดกลับติเตียนทำลาย จะได้รับโทษหนักหรือถูกฟ้าผ่า ตาย หากมีผู้ใดเชื่อคำสั่งสอนของบทความนี้ และได้เผยแผ่ ให้ผู้อื่นได้ทราบ เผยแผ่ 100 คน เพิ่มอายุ 12 ปี 

            เผยแผ่ 200 คน ผู้ไร้บุตรจะได้บุตร 
            เผยแผ่ 300 คน เพิ่มอายุ 24 ปี 
            เผยแผ่ 400 คน ลูกหลานรุ่งเรือง 
            เผยแผ่ 500 คน ยศชื่อเสียงเพิ่มทวีคูณ 
            เผยแผ่ 1,000 คน มีชื่อบนสวรรค์ 
            เผยแผ่ทั่วพิภพตายแล้วได้จุติเป็นเซียน  
            เผยแผ่กับเศรษฐี 10 คน ได้บุญกุศลเท่ากับเผยแผ่กับ คนสามัญ 200 คน  
            เผยแผ่กับข้าราชการ ได้บุญกุศลเท่ากับเผยแผ่กับคน สามัญ 100 คน 

            ซึ่งบทบัญญัตินี้ ท่านพระเจ้าฟู่ยิ่งได้ทูลพระเจ้าเง็ก เซียนฮ่องเต้ ซึ่งทรงได้อนุญาตให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้

            เทพเจ้าเหวินเซียง เสด็จประทับทรงที่อำเภอฟงหลิน มณฑลหูหนานว่า บทบันทึกนี้เป็นบทกำหนดขึ้นโดยพระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ และเก็บรักษาไว้ในกล่องหยก เทพเจ้าเหวิน เซียงได้ทูลขออนุญาตนำไปเผยแผ่สู่ชาวโลก เพื่อให้เข้าใจถึง บทลงโทษของเบื้องบนในราชการปีที่ 3 ของพระเจ้าแผ่นดิน กวงซุ่ยในราชวงศ์เซ็ง ในที่สุดเทพเจ้าบุ๋นและเทพเจ้าบู๊ 2 ท่าน   ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยพระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ให้นำ หนังสือเล่มนี้ไปเผยแผ่สู่ชาวโลกได้ หากหนังสือใดๆ ของ เทพยดาทรงแต่งขึ้น ที่ยังมีบางข้อยังไม่สมบูรณ์นั้น หนังสือ เล่มนี้จะได้ทดแทนส่วนที่ขาดไป 

            รูปไม่แตกต่างกับความว่างเปล่า
ความว่างเปล่าไม่แตกต่างกับรูป
รูป คือ ความว่างเปล่า
ความว่างเปล่า ก็คือ รูป

            พระโพธิสัตว์ฉืออิมได้กล่าวไว้ในขันธ์ 5 ว่า สิ่งที่ยากแก่ การเข้าถึง คือความว่างเปล่า นั่นคือ รูป ข้าพเจ้าจะแนะวิธีให้ เห็นความว่างกล่าวคือ ในขณะคนเราเริ่มมีความใคร่เกิดขึ้น ให้คิดอยู่เสมอว่า รูปหาใช่รูปแท้ไม่ เพราะจะร่วงลงในที่สุด เมื่อข้าฯ คิดถึงเรื่องกามารมณ์ ก็จะละอายต่อฟ้าปางก่อน 1 ส่วน สติปัญญาและชีวิตของเราก็สูญหายไป 1 ส่วน นานๆ เข้าสติปัญญาจะเสื่อมลง ชีวิตก็จะไปไม่รอดนั่นคือ รูป ไม่แตก ต่างจากความว่างเปล่า การผิดประเวณีเป็นยอดแห่งความ ชั่วทั้งปวง คนที่ลุ่มหลงกามารมณ์ เป็นผู้ประกอบความชั่วใน เบื้องแรก ฉะนั้นควรละเว้นให้ได้ กามราคะเป็นไฟเผาผลาญ สุขภาพ เหตุใดคนเราจึงต้องมาลุ่มหลงความไม่เที่ยง หาความ งามของสตรีมาละเมิดและทำความชั่ว คนเราตายเพราะสตรี ก็มีมากมาย ในที่สุดกามารมณ์ทำให้คู่ครองไม่อาจไปได้รอด ฝั่ง นั่นละรูปคือความว่างเปล่า หากมีใครไม่ลุ่มหลงรูปของ สตรีก็จะรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรง ฝึกฝนจนเป็นกาย พุทธะ หมื่นกัปไม่บุบสลาย หากยังมีชีวิตยืนนานและมีความ สดใสของรูปแท้ จึงรู้ได้ว่าความว่างก็คือ รูปเช่นนี้จึงจะได้รูปที่สุขสบายท่ามกลางขันธ์ 5 เคราะห์ภัย ก็ฉุดช่วยได้เอ