คำอนุโมทนาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(พระแม่กวนอิม)

771 Views

        วัวควายไถนา สุนัขเฝ้าบ้าน ไก่ขันรับอรุณ แพะคุก เขากินนม อีกาสนองคุณ เหล่านี้คือธรรมะของสัตว์เดรัจฉาน ถ้าหากไม่ไถนา ไม่เฝ้าเรือน ไม่เที่ยงตรง อกตัญญู ไม่มีเมตตา อกุศลกรรมเหล่านี้หากแพร่หลายไปยังโลก มนุษย์ขาดคุณธรรมมานานแล้ว สรรพสัตว์ก็โปรดยาก ต้อง นับคนเป็นลำดับหนึ่ง แต่การตกต่ำของสัตว์เดรัจฉาน ทำให้ ฉันเศร้าใจนัก นอกจากสวมเขาใส่ขนแล้ว ยังถูกผู้คนฆ่าแกง จำนวนไม่น้อย ท่านที่มีกุศลจิต ก็จะเกิดเวทนา บังเกิดความ เมตตาสนับสนุนให้รับประทานมังสวิรัติ(เจ) งดเว้นการฆ่าสัตว์ สนับสนุนการปล่อยสัตว์ สังสรรค์ให้มีการปลดทุกข์ ปลดยาก จะช่วยดลบันดาลให้ฟ้าดินปลื้มปีติต่อวิญญาณ สัตว์ทั้งปวง

        ณ บัดนี้ สำนักเซิ่นเต๋อถัง แห่งเมืองไถจง ได้รับเทวโอง การพุทธพจน์ของเรา ได้อาศัยโอกาสทองในการโปรดสัตว์ ครั้งนี้ ด้วยพุทธบารมีและอิทธิฤทธิ์ สรรพวิญญาณได้รับ แสงธรรมโดยทั่วถึง ขณะนี้ได้รับเกียรติจากสวรรค์ โดยท่าน พระอรหันต์จี้กง และคนทรงนายหยางเซิงออกเยี่ยมสัตว์ เดรัจฉาน เพื่อแต่งหนังสือ “วงเวียนกรรมของสัตว์โลก” โดยใช้เวลานานหนึ่งปี ด้วยความสามารถ แผ่มหาเมตตา อาศัยร่างคนกับอิทธิฤทธิ์ของอรหันต์จี้กง เสียสละเป็นที่ยิ่ง จึงสำเร็จสมประสงค์ เนื้อหาสาระของหนังสือคือ คำสาร ภาพบาปของสัตว์เดรัจฉาน หวังว่าชาวโลกอ่านแล้ว จะมี ความสำนึกว่า จะทำบุญหรือทำบาป แล้วแต่จะเลือกเดิน จะเป็นคนหรือสัตว์ ขึ้นอยู่ที่ใจอันเดียว สัตว์เดรัจฉานโชคดีที่ได้พบการโปรดครั้งนี้ ได้รับประโยชน์เหลือคณานับได้โอกาส ปลดทุกข์เข็ญ เพื่อความเสมอภาคของจิตเพียงแต่ยังหลงผิดอยู่เท่านั้น วันนี้ฉันได้ร้องขอแทนสัตว์ทั้งหลายหวังว่าชาว โลกจะวางมีด ละทิ้งความโหดร้าย โลภโมโทสันออกไปเปลี่ยน จิตเป็นจิตสงบดังจิตพุทธะ ต่อไปเลิกการกระทำเยี่ยงสัตว์ จงปฏิบัติต่อคนด้วยใจเอื้ออารี ประกอบการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดฆ่าปล้นจี้เพื่อปากท้อง อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก จิตก็จะสบายไม่มีการแก่งแย่ง โลกก็จะมีแต่สันติสุขกลาย เป็นพุทธศาสนาจักรปทุมทิพย์ เมื่อเป็นเช่นนี้ มนุษย์ก็จะอยู่ อย่างสะอาดสะอ้านและสงบ ทุกอย่างก็ได้ตามธรรมชาติของ ฟ้าดินกลายเป็นสวรรค์ในโลกมนุษย์จะไม่น่าชื่นชมหรอกหรือ

        หนังสือวงเวียนกรรมของสัตว์โลก แต่งเสร็จก็ได้รับ การแซ่ซ้องจากทั้ง 3 โลก ต่างส่งข่าวกันทั่ววงจรของสัตว์ ถูกตัดขาดกล่าวขานกันต่อไป จำนวนสัตว์มหาศาล มีวันที่จะ ถูกปลดปล่อยเนื่องจากมหากุศลครั้งนี้เหนือคณานับ การ อธิษฐานของฉันค่อยได้เห็นผลขึ้นมาบ้าง หวังว่าผู้คนจะได้ พิมพ์เผยแพร่ออกไป เพื่อได้โปรดสัตว์เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทั้งหลาย กุศลกว้างใหญ่ไพศาลอันจะได้จากการพิมพ์ออกไป จึงขอแสดงความยินดีไว้ ณ ที่นี้ เสด็จ

ทรงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2525