สมเด็จพระแม่เจ้าแห่งสุขาวดีเสด็จลงทรงกลอนว่า

724 Views

สัตว์กำเนิด         ที่ชื้นแฉะ           หรือในรก
น้ำหรือบก           มวลวิญญาณ     มาจากจิต
พร้อมจุติ             สู่แดนสวรรค์      บำเพ็ญเพียร
หลีกห่างเวียน     วัฏสงสาร           ลุนิพพาน

 

         เมื่อมนุษย์จุติลงสู่โลก ถึงแม้จะมีร่างกายกำยำสูง 7 ฟุต ถ้าเปรียบประดุจดังเมล็ดข้าวหนึ่งเม็ด ที่อยู่ในมหาสมุทร ก็เล็กเหมือนมดตัวหนึ่ง ยังยกย่องตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ เหนือสรรพสัตว์เพราะมีค่าสูงส่งของ “จิตมนุษย์” ที่สวรรค์ ประทานให้ยึดมั่นคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลอง ธรรม หากแต่มาถึงปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากแฟชั่นตะวันตก ละทิ้งประเพณีอันดีงามเก่าๆ ทำให้หลงมัวเมา มีการฆ่ากัน ข่มขืนกัน ปล้นขโมยกันมากมาย จิตใจแปรเปลี่ยน ปฏิบัติตน เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน แม้กฎหมายจะรุนแรงแต่ก็หาสะพึง กลัวไม่ ตัณหากิเลสบังจิตเดิมของมนุษย์ จนคิดกล้าประกอบ กรรมทำชั่ว ไม่เกรงกลัวต่อเทพเทวดา

         แม่นี้เป็นต้นกำเนิดของสรรพสัตว์ ผ่านเคราะห์กรรม มานับหมื่นแสน จึงได้ก่อกำเนิดวิญญาณดังเดิมมีคำกล่าวๆ ว่า “ใจพ่อแม่นี้น่าสงสารยิ่งนัก” ใครเลยไม่รักลูกอยากให้ลูก ประพฤติตนให้ถูกทาง ใครเลยจะยอมให้ตกต่ำเพราะประ พฤติชั่ว เขาคือพ่อแม่ เปรียบประดุจฟ้าดินที่รัก และเมตตา ลูกเสมอ จิตใจถ้าซื่อตรงนั้นก็เป็นคน ผิดเพี้ยนชั่วร้ายก็เป็น สัตว์ อันนี้เป็นกฎยุติธรรมของฟ้าดิน เป็นกฎแห่งกรรมเมื่อแล ดูมนุษย์ปัจจุบันคนส่วนมากจิตใจต่ำทราม สร้างบาปก่อเวร บนถนนแม้มีคนเดินอยู่มาก ไม่ต่างจากคนร่างสัตว์ปราศ จากความเป็นคน ผ่านชีวิตไปจนกระทั่งตายลง ไปเกิดเป็นร่าง สัตว์ สวมเขาห่มขนน่าอนาถเวทนายิ่งนัก

         เนื่องจากเหตุฉะนี้ แม่ทนดูต่อการตกนรกไม่ไหว จึงได้มีคำสั่งไปยังสำนักเซิ่นเต๋อถัง เมืองไถจง โดยการนำ ของพระอรหันต์จี้กง ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ เขียน บันทึกเป็นหนังสือให้ชื่อว่า “วงเวียนกรรมของสัตว์โลก” จะเห็นว่าในบันทึกนั้น แม้คนจะมีความทุกข์ต่างๆ มากมาย ก็ยังเปรียบไม่ได้กับความทุกข์ยากของสัตว์เดรัจฉาน ผู้ใดที่มี ธาตุจิตของมนุษย์ เมื่ออ่านหนังสือแล้วจะต้องใจหาย ขวัญผวา เมื่อสำนึกบาปครั้งก่อนๆ ไม่กระทำบาปต่อไป จะได้ ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ต้องคิดเสมอว่าหนทางนี้เดินไม่ได้ มิฉะนั้นจะสายเกินแก้

         เวลาผ่านไปขวบปี จากการสอบถามเยี่ยมเยือน ไม่ผิด หวังที่พระอรหันต์จี้กงและนายหยางเซิง ได้ทำงานสำเร็จ แต่งหนังสือสำเร็จลง จนสามารถพิมพ์เผยแพร่สู่ชาวโลกเป็นประโยชน์ไพศาล และยังพิมพ์ภาพเขียนเกี่ยวกับเมตตาสัตว์ ลงด้วย ทำให้ใจแม่แสนจะปรีดายิ่งนัก จึงได้เสด็จทรงที่สำนักเซิ่นเต๋อถัง อยากให้มนุษย์ทั้งหลายจงหลีกเลี่ยงถนนบาป มา เดินอยู่บนถนนที่สร้างบุญกุศล เหมือนเกิดอยู่ในแดนที่ปราศ จากทุกข์โศก เป็นหนทางกลับสู่สวรรค์ไม่เสียแรงที่แม่ได้ตั้ง ใจรอคอย

สมเด็จพระแม่เจ้าแดนสุขาวดี

ทรงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2525