ขจัดความประพฤติมิชอบที่บันทึกในเทวราชโองการให้พ้นจากตัวเรา

946 Views

ประมวลวิธีอ่านบทคติพจน์
บทคติพจน์ เป็นหนังสือคติธรรมแห่งฟ้า หรืออีกนัย หนึ่งคือ กฎแห่งฟ้า ฉะนั้นเวลาเราอ่านบทความบทนี้ ไม่ควร ใช้ท่าทีการอ่านเหมือนอย่างเราอ่านหนังสือทั่วไป เวลาอ่านผู้อ่านควรนั่งเรียบร้อยในห้องอ่านหนังสือ ที่สงบเงียบ ละทิ้งท่าทีที่อ่านอย่างผิวเผินลวกๆ เปลี่ยนเป็นท่าที ที่เคารพน้อมนอบ ตั้งอกตั้งใจ บทความบทนี้มีหลายประโยคที่ทำให้ผู้อ่านอ่าน แล้วรู้สึกเคารพหวั่นเกรง ถ้าเราสามารถใช้ท่าทีเช่นนี้หมั่น อ่าน หมั่นสำรวจตน ความประพฤติหรืออุปนิสัยอันมิชอบ จะ ค่อยๆ แปรเปลี่ยนจนสูญสิ้นไป
1. ควรเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่
สำรวจตั้งแต่โบราณกาลมา ผลประโยชน์ที่ได้เสีย เหตุการณ์แต่ละสมัยที่รุ่งเรืองหรือเสื่อมโทรม ล้วนเกิดจาก มรรคและผล ล้วนเกิดจากหลักธรรมที่รับรู้ และสนองตอบ ก่อกรรมเช่นใดก็จะได้รับผลกรรมเช่นนั้นมิมีผิดเพี้ยน จะต่างกันเพียงแต่ความช้าเร็วของกาลเวลาเท่านั้น เหตุผลเช่นนี้ น้อยคนที่จะเข้าใจ และรับรู้อย่างลึกซึ้ง
คนหนุ่มสาวที่ห้าวหาญทระนง มักจะหลงตัวเอง ไม่เชื่อถือกฎแห่งกรรม แต่เวลาผ่านไป อายุมากขึ้น ประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มพูน จะค่อยๆ เกิดความสำนึก ค่อยๆ เกิดหิริโอตตัปปะ แต่ถึงเวลานั้น อายุมากความเคยชินทำให้ติดเป็นนิสัย เมื่อยามอาทิตย์อัสดง ชีวิตแก่เฒ่าค่อยมา ขจัดความชั่วที่ซ่อนอยู่ในใจไม่ช้าไปหรือ? อย่าลืมคำว่า “น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ไม้แก่ดัดยาก”
ผู้ใดอ่านบทความบทนี้แล้ว ควรรีบตั้งปฏิญาณให้มั่น ถ้าเราเชื่อมั่นต่อเมล็ดธรรม ถึงจะเป็นเมล็ดธรรมเม็ดเดียว ปลูกฝังลงในมโนสำนึก มูลธรรมก็จะงอก ถ้าจิตใฝ่ธรรม ทำสิ่งใดยึดมั่นแต่ธรรม มูลธรรมก็หยั่งลึก เชื่อมั่นน้อย ผลบุญก็ได้น้อย เชื่อมั่นมาก บุญกุศลก็ได้มากขอให้อย่าลังเลสงสัย มิเช่นนั้นสุดท้ายก็จะทอดทิ้งตัวเอง และทำลายตัวเอง
2 ควรหมั่นปฏิบัติธรรม
ผู้ที่อ่านบทความบทนี้แล้ว ควรปรับปรุงตัวเอง และ รุกหน้าไปอย่างกล้าหาญ ทุกคนควรรับทราบว่าผีสางเทวดา ทำงานเข้มงวดกวดขัน และน่าเกรงขาม โองการชี้แนะก็แจ่ม แจ้งประจักษ์ชัด ฉะนั้น เราควรหมั่นสำรวจตัวเอง ปฏิบัติตาม คำสอนทุกประการ ให้ชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิด
3 ข้อสำคัญอยู่ที่มั่นคงแน่วแน่
การทำความดีสร้างกุศล กุศลน้อยบุญสนองเร็ว กุศลใหญ่บุญสนองช้า สนองเร็วได้รับบุญน้อย สนองช้าได้รับ บุญมาก โลกปัจจุบันไม่ใช่ไร้คนทำความดีสร้างกุศล ปัญหา อยู่ที่คนทำดีสร้างกุศลขาดความมั่นคงแน่วแน่ โดยเฉพาะ คนทำความดีไม่กี่เรื่อง เมื่อประสบการณ์ใดไม่สมหวัง ก็จะโทษฟ้าโทษดิน โทษฟ้าไม่มีตาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ปราณี ทำดีแล้วไม่ได้ดี เลยล้มเลิกทำความดีแต่กลางคัน ความผิด พลาดนี้เกิดจากจิตที่ใจเร็วด่วนได้ จึงขาดความอดทน
4 ต้องมีความจริงใจ
การช่วยคนหรือการทำทาน ข้อสำคัญอยู่ที่ความจริงใจ และต้องรวดเร็วช่วยให้ทันท่วงที การสำนึกผิดขมาบาปก็ สำคัญอยู่ที่ความจริงใจ และแน่วแน่ สิ่งเหล่านี้จะเหลาะ แหละ และหลอกลวงไม่ได้ จิตสำนึกที่เกิดจากสัตย์จริงแม้ชั่ว แวบเดียวก็สามารถสะเทือนฟ้าดิน ฉะนั้น ข้อสำคัญที่สุดคือ ความดีที่เกิดจากใจจริง
5 หมั่นแนะนำเผยแผ่
กรรมสนองของความดี และความชั่ว ถือการอบรม สั่งสอน แนะนำคนทำความดี ละเว้นกรรมชั่วจะประจักษ์ ชัดที่สุด ไม่ว่าเทพธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ที่อยู่เบื้องบน หรือการตัดสินคดีความในยมโลกก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้น ผู้ประพันธ์หลักธรรมะ ผู้รวบรวมกุศลกรรมต่างๆ เพื่อเผย แผ่ต่อชาวโลก ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ เพราะเราไม่ใช่อาศัย กุศลกรรมนี้มาตักตวงชื่อเสียง ผู้ที่นำไปเผยแผ่ (ไม่ว่านำไป แจกจ่ายหรือนำไปขาย) ไม่ต้องหวังผลกำไร เพราะเราไม่ใช่ นำเอากุศลกรรมมาหาผลประโยชน์
เนื้อหาในบทความนี้ (รวมทั้งหนังสือเล่มนี้) คือศาสนา ของการกุศล เมื่อคุณมีแล้ว คุณอ่านแล้ว เก็บไว้มิดชิด ไม่ยอมเผยแผ่ แนะนำบอกต่อเชื่อว่าต้องมีเคราะห์ภัย ถ้าคุณ อ่านแล้ว สามารถถ่ายทอดได้ 1 คน เท่ากับ คุณสร้างกุศลได้ 10 กุศล ถ่ายทอดได้ 10 คน เท่ากับสร้าง 100 กุศล ถ้า สามารถแนะนำแด่ผู้บุญหนักศักดิ์ใหญ่ แนะนำแด่อัจฉริยะ บุรุษ แนะนำแด่ผู้มีพละกำลังหรือมีขีดความสามารถใน การเผยแผ่สูง เท่ากับคุณสร้าง 1,000 กุศล เผยแผ่ออก ไปไร้ขอบเขต หรือทำแม่พิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อให้หนังสือเล่มนี้อยู่ กาลนานเท่ากับคุณสร้าง 10,000 กุศล แนะนำบอกต่อบ่อยๆ หมั่นอบรมสั่งสอนผู้อื่น เพื่อให้ตื่นตัวตลอดเวลา ให้ชาวโลก ทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟัง ได้อ่านคติพจน์เหล่านี้แล้ว รู้สำนึก ปรับปรุงแก้ไขเป็นคนดี ถึงเวลานั้น วาสนากุศลของคุณไร้ ขอบเขต บุญวาสนาของคุณก็มีมากมายจนประมาณมิได้ เช่นกัน
แต่กาลก่อน ท่านโจวชือ เนื่องจากแสดงปาฐกถา พระสูตรบทนี้ ทำให้สามารถหลุดพ้นจากความอดอยากทัน ที ท่านจวินผิงแนะนำผู้คนมุ่งสร้างความดี สุดท้ายสำเร็จ มรรคผลเป็นเทวดา ฉะนั้น ผลบุญของสาธารณะกุศลจึงไม่ มีวันสิ้นสุด