ปฐมสาธุการพจน์ของเทพเจ้าหลี่วเจินเหยิน ตรัสแนะน้อมนับถือเทวราชโองการ

1,061 Views

มูลธรรมของพลโลกล้วนตื้นบาง เอะอะก็ก่อกรรม ทำเข็ญ เง็กเซียนฮ่องเต้เทวราชเจ้าทรงมีเมตตา โปรดเกล้า ตามคำทูลเกล้าของพระโพธิสัตว์ และเหล่าเทพเจ้า อภัยโทษ แก่ผู้ที่รู้สำนึกผิด และกลับตัวกลับใจ จึงโปรดเกล้าเทวราช โองการประกาศใช้ทั่วโลกมนุษย์

ปัจจุบันศาลเจ้ายมบาลเมืองตามเมืองต่างๆ เมื่อถึงวัน เกิงเซินก็จะส่งเทพตรวจตราราตรี ออกตรวจตราทุกท้องที่ เพื่อสืบหาว่าโลกมนุษย์นี้ มีบุคคลใดนับถือ และปฏิบัติตามคำสอนของเทวราชโองการ และได้จัดพิมพ์เผยแผ่หนังสือ เล่มนี้ไปสู่โลกกว้าง ก็อนุญาตให้บุคคลผู้นั้นได้รับผลบุญมี ลาภยศชื่อเสียงทุกๆ ชาติ หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และมี อายุยืนยาว หรือเปลี่ยนจากคนจนกลายเป็นเศรษฐี หรือ เปลี่ยนจากผู้ที่ไร้ทายาทสืบสกุล กลายเป็นคนที่มีลูกหลาน เต็มบ้าน หรือเปลี่ยนจากพ่อม่ายแม่ม่าย กลายเป็นมีคู่สมรส และอยู่กินกันจนแก่เฒ่า ผู้ใดเผยแผ่ ในบ้านก็จะพ้นจากภัย สงคราม และภัยโรคระบาด ผู้ใดไปทำธุระหรือทำการค้า ต่างถิ่น ได้นำหนังสือเทวราชโองการไปเผยแผ่ ก็จะพ้นจาก โศกนาฏกรรมในการเดินทาง หรือพ้นจากอันตรายของโจรผู้ ร้าย ผู้ใดนำไปเผยแผ่ตามป่าเขา เสือสิงห์สัตว์ร้ายก็ไม่กล้า เข้ามาทำร้าย อานิสงส์ของการเผยแผ่หนังสือเทวราชโองการ ไม่เพียงแต่ลดละบาปกรรมของตัวเองแล้ว ยังสามารถโปรด วิญญาณพ่อแม่ให้พ้นจากบ่วงกรรม

เทวราชเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงตรัสว่า “พระอาจารย์ เราเทพเจ้าฝูอี้วทรงมีรับสั่งให้ทุกท่านทราบว่า ท่านรู้สึก สังเวชความทุกข์ทรมานของชายหญิง ที่รับโทษในนรกภูมิ จึงเพียรพยายามตรัสสอนให้มนุษย์ทั้งหลาย ทำแต่ความดี ละเว้นกรรมชั่ว เมื่อถึง วันขึ้น 1 คำ หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ ให้ตั้งจิต อธิษฐานต่อหน้าเทพเจ้าเตาว่า (เจ้าที่ประจำบ้านคือเทพเจ้า เตา) จะจัดพิมพ์หนังสือเทวราชโองการออกเผยแผ่ เพื่อให้ ทุกคนพึงสังวร เพื่อให้ทุกคนได้พบสุข เหตุเพราะหนังสือเล่มนี้ เราจะขนานนามว่า รัตนคติพจน์ หรือจะเรียกเทพสูตรบันทึก ผีก็ได้”

เทพเจ้าหลี่วเจินเหยินประทับทรงสาธุการพจน์ ณ เวลา 17.00 น วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน เจียผิง ปีเกิงอู่ (ค.ศ.1810)รัชกาลเจียชิ่ง ( ค.ศ. 1796-1820 )