ตรรกสาธุการพจน์แห่งเทวราชโองการปฐมสาธุการพจน์ของพระอนุตรโพธิสัตว์เจ้า

1,172 Views

พระอริยเจ้ามีจิตโปรดสรรพสัตว์ อยู่คู่ฟ้าดินมิมีวันสิ้น สุด พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ และพญายมราชทั้งสิบตำหนัก มีจิตเวทนาสงสารความทุกข์ยากลำบากในนรกภูมิ จึงทูลเกล้า เง็กเซียนฮ่องเต้เทวราชเจ้า ขอให้โปรดเกล้าเทวราชโองการ มาสู่โลกมนุษย์เพื่อเตือนสติชาวโลก เราอันเชิญมาอ่านแล้ว จึงรู้ซึ้งถึงกฎเหล็กของนรกภูมินั้น มันเข้มงวดยิ่งนัก วัฏสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ กุศลกรรม กับอกุศลกรรมแตกต่างกันลิบลับ เป็นความจริงที่แม้ผ่านหมื่นกัลป์ก็ไม่แปรเปลี่ยน ไตรศาสนามีมูลธรรมเดียวกัน เมตตากรุณา ลดหย่อนผ่อนปรน อภัยโทษแก่ผู้สำนึกผิด “เทวราชโองการ” ฉบับนี้แตกต่างกับหนังสือธรรมทั่วไป ซึ่ง หนังสือเหล่านั้นมักอ้างความคิดเหลวไหลของบัณฑิต ถือคำสอนของพระธรรมเป็นการน่าเบื่อ เฉกเช่นฟังพระเถระเทศนา เหตุที่สร้างนรกภูมิ ก็เนื่องจากคนจำพวกนี้

สาธุชน ปัจจุบันสมควรยิ่งที่จะตีพิมพ์หนังสือเทวราช โองการขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเทวราชโองการคือบรมมหารัตนสูตร คำพังเพยเคยกล่าวไว้ว่า ผู้ใดตีพิมพ์หนังสือธรรมออก เผยแผ่ จักได้อสงไขยกุศล (กุศลมากมายจนนับไม่ถ้วน) คำพัง เพยยังกล่าวอีกว่า ผู้ที่พิมพ์หนังสือธรรมออกเผยแผ่ ผู้นั้น จะได้รับผลบุญทุกชาติไป ในมหาสหัสโลกธาตุ กุศลอยู่ในจิต บุญสนองฟ้าลิขิต เรามิทราบว่าอานิสงส์มีมากเท่าใด บุญสนองจะได้แค่ไหน แต่รู้สึกได้ว่าการสร้างบุญนั้นไร้ขอบ เขต ผลบุญที่ได้รับก็อเนกอนันต์เช่นกัน

พระอนุตรโพธิสัตว์เจ้า

ประทับทรงสาธุการพจน์ ณ อารามเก่าหยางไถ แห่ง เมืองฉิงชวน

ฤดูสรทะ ปีอี่เหม่า (ค.ศ.1855) รัชกาลเสียนเฟิง (ค.ศ.185-ค.ศ.1861 )