คำนำพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ

1,944 Views

หนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ เป็นหนังสือ ดีที่หาได้ยากเล่มหนึ่ง ตกทอด และเผยแผ่มาถึงปัจจุบันเป็น เวลาเก้าร้อยกว่าปี ตามประวัติศาสตร์บันทึกเมื่อปีเกิงอู่ (ค.ศ.1030) ในรัชกาลซ่งเหยินจง นักพรตตั้นชือ ในช่วง จาริกบุญ ได้พลัดหลงเข้าไปในยมโลก รับมอบหนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ จากพญายมเฟิงตูมหาราชเจ้า หลังจากนั้น ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้ลูกศิษย์ (นักพรตอู้หมี) นำไปพิมพ์เผยแผ่สู่ชาวโลก

หนังสือที่ท่านอ่านเล่มนี้ แปลจากฉบับภาษาจีนที่พิมพ์ ในปี ค.ศ.1928 เป็นหนังสือเก่าแก่ พิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์หินกระ ดาษบาง เก็บจนถึงปัจจุบันหนังสือทั้งเล่มกลายเป็นสีเหลือง เจ้าของหนังสือเล่มนี้ (คุณรุ่งเรือง จงวิมาณสินฐ์) กล่าวว่า เป็นหนังสือที่หาได้ยากมากในประเทศไทย อยากให้ข้าพเจ้า อ่านแล้วช่วยคัดลอกเล่มใหม่เพื่อเก็บรักษาไว้ เมื่อข้าพเจ้า อ่านแล้วรู้สึกเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามาก เนื้อหาในหนังสือ นอกจากบรรยายถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรม กงกรรม กงเกวียน ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่บันทึกตามยุค และรัชสมัยต่างๆ มีชื่อคน วันเดือนปี และที่อยู่พร้อมสรรพ ยังบรรยายถึง สภาพในนรกภูมิว่ามีกี่ตำหนัก มีขุมนรกอะไรบ้าง ตั้งอยู่ ณ ที่ไหน ทำผิดข้อหาอะไรจึงต้องมารับโทษในขุมนรกนั้นๆ และ ยิ่งกว่านั้น ในหนังสือยังบันทึกคำโอวาทของเหล่าเทพยดา และพระโพธิสัตว์เจ้า ชี้แนะให้มนุษย์ทราบว่า อะไรคือสิ่ง ผิด อะไรคือสิ่งถูก อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำ อะไรเป็นสิ่งที่ควร หลีกเลี่ยง โดยเฉพาะคติพจน์คำโอวาทของเทพเจ้าฝูอี้ว เทพเจ้าไท่ซั่งเหล่าจวิน เทพเจ้ากวนอู เป็นคำโอวาทที่ง่าย ต่อการจดจำ เหมาะสำหรับเจริญภาวนา และผลของเจริญ ภาวนาเป็นเช่นใด ณ ที่นี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญ คำโอวาท ของเทพไท่จี๋ มาเป็นคำตอบ เทพไท่จี๋ให้โอวาทว่า “คติพจน์ ที่ท่านอ่าน เป็นคำสั่งสอนของอนุตรเทพไท่ซั่งเหล่าจวิน ผู้ใดนำไปสวดวันละ 1 จบ จะสามารถลดหย่อนผ่อนโทษ และขจัดความผิดพลาดที่แล้วมา ผู้ใดสวดภาวนาเป็นเวลา 1 เดือน จะเพิ่มวาสนาเจริญสุข ผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งสอนนี้ติด ต่อเป็นเวลา 1 ปี จะเจริญอายุวัฒนะ เพิ่มพูนอายุขัย ผู้ใดน้อม ปฏิบัติเป็นเวลาติดต่อกันถึง 7 ปี สามารถช่วยให้บรรพบุรุษ 7 ชั่วโคตรพ้นทุกข์ และขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ผู้ใดน้อมปฏิบัติคำสอน นี้ติดต่อไปเป็นระยะเวลายาวนานโดยไม่ย่อท้อ ถึงที่สุดจะมี ชื่อของท่านปรากฏอยู่ในหมู่ทวยเทพ”

เมื่อข้าพเจ้าเห็นถึงคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ จึงคัดลอก ใส่ในคอมพิวเตอร์ และร่วมมือกับมิตรสหายสามท่านร่วมทุนพิมพ์ฉบับภาษาจีนออกเผยแผ่ในปลายปีพ.ศ.2548 แต่เนื่องด้วยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือโบราณ ท่านเทพที่ประ ทานคำโอวาทก็เป็นคนโบราณ ผู้เขียนคำนำครั้งสุดท้าย ในฉบับภาษาจีน ก็เป็นคนในปี ค.ศ.1928 คำศัพท์และไวยา กรณ์ที่ใช้จึงมีความแตกต่างกับภาษาจีนในปัจจุบัน ทำให้ การเผยแผ่อยู่ในขอบเขตจำกัด ฉะนั้นท่านปู่ “แปะกง” (ท่านปู่เวสสุวัณ) ที่ศาลเจ้าเจ้าพ่อเฮ่งเจีย เขตตลิ่งชันได้มี ดำรัสให้แปลเป็นภาษาไทย เพื่อเผยแผ่สู่พี่น้องชาวไทยแต่รอจนกระทั่งต้นปี พ.ศ.2550 ยังไม่มีสานุศิษย์ท่านใดอาสาแปล งานชิ้นนี้ ท่านปู่ “แปะกง” จึงสั่งให้ข้าพเจ้าช่วยจัดการงานนี้ ความจริงแล้ว ภูมิความรู้ความสามารถของข้าพเจ้ามีความ จำกัดมาก แต่อาศัยศรัทธาจิตอันบริสุทธิ์ จึงรับอาสาแปล เป็นภาษาไทย และพิมพ์ถวายเผยแผ่เป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติของยมศาสดาพระกษิติ ครรภ์โพธิสัตว์เจ้า วันแรม 14 ค่ำ เดือน 7 (ตามปฏิทินจีน)

ข้าพเจ้าเชื่อว่างานแปลชิ้นนี้ คงมีข้อบกพร่อง ข้อผิด พลาดไม่น้อย จึงขอให้ท่านผู้อ่านผู้รู้ช่วยชี้แนะ ข้าพเจ้าขอ น้อมรับจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
เนื่องด้วยหนังสือเทวราชโองการเล่มนี้ บทบันทึกต่างๆ มีบันทึกถึงราชวงศ์ รัชกาล ปีปฏิทินจีนโบราณ (เช่น ปีเจี๋ย ปีอี่โฉ่ว) เป็นต้น ทำให้ท่านผู้อ่านที่ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ จีนอ่านแล้วจะไม่เข้าใจหรือสับสน เพื่อให้ท่านผู้อ่านอ่านแล้ว เข้าใจง่าย และยืนยันถึงความเป็นจริง ข้าพเจ้าได้นำเอาวัน เวลาเหล่านี้ ไปเปรียบเทียบตำราจดบันทึกประวัติศาสตร์จีน ใช้วงเล็บจดเป็นปี ค.ศ. (คริสต์ศักราช) เพื่อให้ท่านผู้อ่าน อ่านแล้วสามารถเข้าใจว่า ยุคนี้เกิดในช่วงไหน ราชวงศ์นี้ อยู่ในช่วงไหน รัชกาลนี้อยู่ในปีใด เพื่อท่านจะนำไปคำนวณ เวลา และหาหลักฐานได้ง่าย

หนังสือเทวราชโองการ เป็นหนังสือกุศลที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้อ่านท่านใด ถ้าสามารถตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้น จนจบกุศลก็บังเกิด อ่านแล้วรู้สำนึก และปฏิบัติตามคำสั่ง สอน และนำหนังสือเล่มนี้ออกเผยแผ่ แจกจ่ายญาติมิตร อานิสงส์ของมหากุศลนี้ จะบันดาลให้ท่านอายุยืนยาว ลูก หลานเจริญรุ่งเรือง

ด้วยเหตุที่หนังสือเทวราชโองการ เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ จึงขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายอ่านแล้ว โปรดเก็บไว้ที่สูง เพื่อ แสดงถึงความเคารพ
วิริยะ วิรุณรัตนกิจ น้อมคารวะ
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551