“สาวอาข่า” ไม่บริโภคอาหารพิเศษ

1,021 Views

“สาวอาข่า” ไม่บริโภคอาหารพิเศษ
ขณะตั้งครรภ์
ทารกปรกติ อ้วนท้วนแข็งแรงกว่าลูกคนไทย
     ดร.รุ่ง แก้วแดง เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้แถลงว่า จากที่ สวช. ให้ทุนอุดหนุนวิจัยแก่ ผศ. ดร. ยิ่งยง เทาประเสริฐ ในเรื่อง “ภูมิปัญญาในการดูแลครรภ์ของชาวอาข่า : มิติทางสุขภาพหรือความอยู่รอด” โดยศึกษาพฤติกรรมในการดูแลครรภ์ของหญิงชาวอาข่า ที่บ้านอีก้อป่ากล้วย ดอยตุง จ. เชียงราย ได้พบว่าหญิงชาวอาข่านั้นถือว่า การมีครรภ์เป็นภาวะปกติธรรมดา ไม่มีความรู้สึกว่าพิเศษหรือตื่นเต้นใดๆ ดังนั้นจึงไม่มีการคอยประคบประหงมในทางตรงกันข้ามกลับทำงานหนักเช่นเดียวกับตอนไม่ตั้งครรภ์ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าการทำงานหนักจะทำให้ลูกแข็งแรง นอกจากนี้ชาวอาข่ายังมีความเชื่อและพฤติกรรมสำหรับผู้หญิงที่มีครรภ์ต้องปฎิบัติ คือ ไม่กินสัตว์ระหว่างท้อง ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งสามีและภรรยา เพราะเชื่อว่าจะกระทบต่อลูกในท้องให้มีอันเป็นไปตามสัตว์ที่ฆ่า ไม่อาบน้ำเย็น ไม่ขึ้นต้นไม้หรือฝนมีด เพราะจะเป็นอันตรายแก่เด็กในท้องและต้องกิน “ห่อลือ” ซึ่งเป็นผักท้องถิ่นที่ให้คุณประโยชน์สูง มีรสขม แต่ทำให้กินข้าวได้มาก
     จากการสังเกตของผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบอาหารที่หญิงมีครรภ์กินต่อวัน อาหารพลังงานเกือบทั้งหมดจะได้มาจากข้าวจ้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวอาข่า อาหารโปรตีนส่วนใหญ่ได้จากข้าวและถั่วซึ่งกินเป็นปริมาณมาก และไม่มีอาหารพิเศษสำหรับบำรุงครรภ์ แต่ปรากฏว่าจากสถิติที่บันทึกโดยสถานีอานามัยดอยตุง พบว่าไม่มีเด็กคลอดก่อนกำหนดหรือคลอดผิดปกติเลย อีกทั้งน้ำหนักเด็กแรกเกิดโดยเฉลี่ยอยู่ในมาตราฐานกระทรวงสาธรณะสุขคือ ๓๐๐๐ กรัมขึ้นไป ซึ่งผิดกับสถิติคนไทยภาคเหนือทั่วไป ที่น้ำหนักแรกเกิดจะต่ำกว่า ๒๕๐๐ กรัมทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการตั้งครรภ์ของหญิงชาวอาข่าตามภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดจากมรดกวัฒนธรรมนั้น สอดคล้องกับมิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพกล่าวคือความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายก่อนตั้งครรภ์ มีความสำคัญไม่ยิ่งหยอนไปกว่าช่วงตั้งครรภ์ หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ การทำงานหนักเป็นปรกติระหว่างเริ่มมีครรภ์จนกำหนดคลอด ตลอดจนการปฏิบัติตามความเชื่อประเพณีจึงมีผลดังกล่าวข้างต้น
(บทความจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ )