พึงเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย

846 Views

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุผู้เป็นพระเถระองค์หนึ่งอยู่ในอาวาสโน้นเป็นพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแล้ว เป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัยทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รัยมาเฉพาะหน้าพระเถระองค์ นั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาดังนี้ พวกเธอไม่พึงชื่นชม ไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของภิกษุนั้นครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบในพระวินัย ลงในพระสูตรไม่ได้ ลงในพระวินัยไม่ได้ พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า นี้มิใช่คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และพระเถระจำมาผิดแล้วดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสีย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรได้ เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า นี้เป็นคำของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและพระเถระนั้นจำมาถูกต้องแล้ว ข้อคิด สัจจะธรรม เป็นรากของทุกศาสนา คัมภีร์ พระไตรปิฎก ก็คือกิ่งก้านและใบอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเทศนาสั่งสอนของพระศาสดา ผู้มาทีหลังไม่ทันได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาด้วยตนเองก็อาศัยคัมภีร์ที่จารึกไว้ สืบสาวนำพาให้จิตของตนหยั่งลึกลงสู่รากเดิมคือสัจจธรรมอันแท้จริงได้ ทุกศาสนาในโลกเมื่อพระศาสดาของตนมีอยู่ก็ไม่มีการแบ่งแยกแต่ครั้นพระศาสดาไม่อยู่แล้ว บรรดาสานุศิษย์หัวหน้าผู้มีธรรมอันตนเข้าไม่ถึง เมื่อกล่าวอรรถาธิบายหลักธรรมคำสอนในคัมภีร์ ก็ต่างอธิบายความตาม “ใจของตน” ไม่ได้ตีความตาม ใจของพระศาสดา ต่างพูดตาม ความคิดของตนไม่ใช่พูดตาม ความคิดของพระศาสดา นี้ก็คือบ่อเกิดแห่งความแตกแยก กลายเป็นลัทธินิกายต่างๆ มากมายอยู่ในศาสนาเดียวกันนั่นเอง คำสอนของแต่ละนิกายถึงจะแตกออกไปเหมือนกิ่งก้านที่แยกออกไปไกลจากต้น แต่ก็ต้องคงอยู่กับต้นเดิม สามารถสืบต่อลงไปสู่รากเดิมได้ทุกเมื่อ สัจธรรมอันเป็นรากที่แท้จริงต้องคงอยู่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้หากเปลี่ยนรากก็กลายเป็นต้นใหม่ ไม่ใช่ต้นเดิมเสียแล้ว