ภัยในอนาคต

904 Views

ในอนาคตภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา พระสูตรต่างๆที่ตถาคตได้กล่าวไว้ เป็นพระสูตรลึกซึ้ง มีเนื้อความอันลึกซึ้งเป็นความเหนือโลก ประกอบด้วย สุญตาธรรม พระสูตรเหล่านั้นมีบุคคลแสดงอยู่ ก็จะไม่ได้รับการฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งใจเพื่อรู้ ไม่ใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่า ควรศึกษาเล่าเรียน แต่พระสูตรต่างๆที่นักกวีแต่งไว้ ประพันธ์เป็นบทกวี มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะสละสลวย เป็นถ้อยคำภายนอกคำสอนของเราตถาคตกลับได้รับการฟังด้วยดี เงี่ยหูฟัง ตั้งจิตเพื่อรู้ พากันฝักใฝ่ใจในคำเหล่านั้นว่า ควรศึกษาเล่าเรียน เพราะเหตุดังนี้ การลบล้างวินัยย่อมมีขึ้นเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีขึ้นเพราะการลบล้างวินัย ภัยในอนาคตนี้ จงบังเกิดในกาลต่อไป พึงรู้ไว้แล้วพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย