ยังคงประพฤติชั่วนั้นอยู่ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

829 Views

สมณะผู้มีคำพูดแบบนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า “บุคคลทำสัตว์ให้ลำบากเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นทำสัตว์ให้ลำบากฆ่าสัตว์เองหรือใช้ผู้อื่นฆ่า บาปที่บุคคลนั้นทำอยู่ไม่ชื่อว่า เป็นการทำบาป” สมณะนั้นเป็นอันหวังข้อนี้ได้ คือ จะเว้นจากความจริงที่ดีที่ถูกต้อง 3 ประการนี้คือ 1เว้นจากการประพฤติกายให้ถูกตรง 2 เว้นจากการประพฤติวาจาให้ถูกตรง 3 เว้นจากการประพฤติใจให้ถูกตรง แต่จะถือเอา รับเอาข้อปฏิบัติ 3 ประการนี้คือ 1 ประพฤติชั่วทางกาย 2ประพฤติชั่วทางวาจา 3 ประพฤติชั่วทางใจ แล้วก็ประพฤติชั่วนั้นอยู่ เพราะสมณะนั้นไม่เห็นโทษแห่งอกุศลกรรม ไม่เห็นความต่ำทรามแห่งอกุศลกรรม ไม่เห็นความน่าเศร้าหมองแห่งอกุศลกรรม ก็เมื่อการทำชั่วมีอยู่แต่ผู้นั้นมีความเห็นว่าการทำชั่วไม่มี ความเห็นของเขา เป็นความเห็นที่ผิด เป็นความไตร่ตรองที่ผิด เป็นคำกล่าวที่ผิด ผู้นี้ย่อมทำตนให้เป็นข้าศึก ต่อพระอริยะผู้กล่าวว่า “กรรมที่บุคคลทำอยู่ เป็นอันทำ” ก็เมื่อการกระทำมีอยู่ ผู้นั้นทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดว่าการกระทำไม่มี นี้เป็นการไม่ตรงความจริงและเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่น เขาละคุณ คือความเป็นผู้มีศีลตั้งไว้แต่โทษ คือความเป็นผู้ละเมิดศีลขึ้นก่อนทีเดียว