ความเสื่อมสูญแห่งธรรมของคนดี

882 Views

ความจริง 4 ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความฟั้นเฟือน เพื่อความเสื่อมสูญแห่งธรรมของคนดีคือ
1.เล่าเรียนพระสูตร อันเรียนกันมาผิดลำดับ ด้วยบทและพยัญชนะที่ตั้งไว้ผิด แม้เนื้อความแห่งบทและพยัญชนะที่ตั้งไว้ผิดย่อมมีข้อสำคัญผิดไปด้วย
2.เป็นผู้ว่ายาก เป็นผู้ไม่อดทน ไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพ
3.เป็นผู้รับฟังมาก เล่าเรียนคัมภีร์ มีธรรม มีวินับ มีแม่บทแต่ไม่บอกพระสูตรนั้นแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะ
4.ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นผู้มักมาก มีความประพฤติย่อหย่อน เป็นหัวหน้าทอดธุระ
ในความสงัดไม่ตั้งต้นเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ซึ้งในธรรมที่ยังไม่แจ้ง หมู่ชนผู้เกิดมาภายหลังย่อมเป็นไปตามนั้น
ข้อคิด ผู้ที่เรียนมาอย่างผิดๆ ก็รู้อย่างผิดๆ เมื่อไปสอนคนอื่นคนที่รับเอาไปก็ได้แต่สิ่งผิดๆ แล้วปฏิบัติตามกันอย่างผิดๆเลยไม่ได้ดีทั้งคนเรียนและคนสอน เมื่อเริ่มต้นไม่ถูกลงท้ายก็ไม่ถูกฉะนั้นก่อนทำการใดๆ ต้องตั้ง “จิต” ให้ถูกให้ตรงเสียก่อนเหมือนตั้งเข็มทิศไว้นำทาง เมื่อจิตถูกตรงดี ก็มี “สัมมาทิฐิ” คือความเห็นที่ถูกต้องดีงามเมื่อคิดได้ถูกทาง ลงมือปฏิบัติก็จึงถูก ผลที่ออกมาก็เป็นผลที่ถูกต้อง ดีงาม เป็น “มรรคผลที่สมบูรณ์”