อำนาจแห่งใจเมตตา

969 Views

เมื่อความหลุดพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งใจเมตตาอันบุคคลคบแล้ว โดยเอื้อเฟื้อเจริญแล้วทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นที่ตั้ง หมั่นเจริญเนืองๆ สั่งสมไว้โดยรอบดี ตั้งต้นด้วยดี พึงหวังได้บุญได้ประโยชน์คือ
1.หลับก็เป็นสุข
2.ตื่นก็เป็นสุข
3.ไม่ฝันเห็นสิ่งอุบาทว์ชั่วร้าย
4.เป็นที่รักของมนุษย์
5.ทั้งเป็นที่รักของอมนุษย์
6.เทพ พรหมชาวสวรรค์ย่อมรักษา
7.ไฟ ยาพิษ ของมีคม ไม่กล้ำกรายผู้นั้น
8.เมื่อแทงตลอกคุณธรรมที่สูงขึ้นไปยังไม่ได้ ย่อมไปเกิดในพรหมโลก