จิตเดินไปตรง

891 Views

อริยะสาวกย่อมระลึกพระธรรมเนืองๆว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยเวลา ควรเรียกให้ดู ควรน้อมเข้ามา ผู้รู้ผิดรู้ชอบจะพึงรู้เฉพาะตน
สมัยใดอริยะสาวกระลึกเช่นนี้ สมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นย่อมไม่ถูกความกำหนักกลุ้มรุม ไม่ถูกความโกรธกลุ้มรุม ไม่ถูกความเห็นผิดกลุ้มรุม ย่อมเป็นจิตเดินไปตรงทีเดียว ย่อมได้รับความซาบซึ้งเนื้อความย่อมได้ความปลื้มใจ อิ่มใจ กายย่อมสงบได้รับสุข จิตย่อมตั้งมั่น