ความรู้แจ้ง

883 Views

ความรู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึง ธรรมที่ดีที่ถูกตรงทั้งหลาย ความละอายที่บาปเป็นของมีมาตามความรู้แจ้ง บุคคลผู้มีความรู้แจ้งเห็นแจ้ง ย่อมมีความเห็นที่ถูกตรง มีความคิดที่ถูกตรง มีวาจาที่ถูกตรง มีการงานที่ถูกตรง มีการเลี้ยงชีพที่ถูกตรง มีความพยายามที่ถูกตรง มีความระลึกที่ถูกตรง มีความตั้งจิตมั่นที่ถูกตรง มีความรู้ที่ถูกตรง มีความหลุดพ้นที่ถูกที่ตรง
ข้อคิด ธรรมะสูงสุดคือความถูกตรง “จุด” ที่เที่ยงตรง มีเพียงจุดเดียว ตั้งอยู่ที่กึ่งกลางพอดี ไม่สูงไม่ต่ำ ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวา คือทางสายกลาง เป็นทางแห่งความเที่ยง ไม่หวั่ยไหวต่อสรรพสิ่งใดๆหลุดพ้นเหนือความเป็นของคู่ไม่ตกอยู่ในนามในรูป ในดี ในชั่ว มีความสมบูรณ์พร้อมการปฏิบัติธรรมเริ่มจากละชั่วได้ แล้วสร้างสมแต่ความดี เมื่อความดีเต็มพร้อมบริบูรณ์ดีแล้ว ก็ไม่ยึดติดในความดี ไม่หลงดีไม่อวดดี ปล่อย “ว่าง” ทั้งมวล คือ “ผ่องใส” เป็นอิสระชั่วนิรันดร