ธรรมชาติที่ดับกิเลสและทุกข์

877 Views

ธรรมชาตินั้นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ธรรมเป็นที่ระงับร่างกายและจิตใจ ธรรมเป็นที่สละกิเลสทั้งปวง ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความทะยานอยาก ธรรมเป็นที่สำรอกกิเลส ธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและทุกข์ พวกเธอจงอย่าขวนขวายเพื่อบูชากายของตถาคต จงสืบต่อความพยายามในประโยชน์ของตนเถิด จงเป็นผู้ไม่ประมาทใน ประโยชน์ของตนมีความเพียร มีตนอันส่งไปแล้วด้วยดีอยู่เถิด
ข้อคิด ธรรมะก็คือ ธรรมชาตินั่นเอง ธรรมชาติ คือ ความเป็นเหตุและผลที่ถูกต้องดีงาม ไม่ใช่อย่างอื่นเลย ธรรมะคือ สัจจะ สัจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ของที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่สัจจะมันคือ มายา ของลวง ธรรมะที่แท้จริงสมบูรณ์ยิ่งในตัวเอง ทำให้พร่องลงไปก็ไม่ได้ เติมเข้าไปอีกก็ไม่ได้ มีความ “เป็นอยู่เช่นนั้น” เอง พลังธรรมชาตินั้นใหญ่ยิ่ง ให้เราไปยืนต้านพายุสักครึ่งวันใครทนได้ วิทยาศาสตร์จะเจริญสักเพียงใดต้นหญ้าสักต้นหนึ่งก็สร้างมาไม่ได้คนเก่งแค่ไหนกันที่อาจหาญจะควบคุมธรรมชาติ พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ สุดท้าย ผลที่ลุกล้ำก้าวร้าวกระทำต่อธรรมชาติด้วยจิตใจที่ถูกความหลงเข้าครอบงำ เต็มไปด้วยความอหังการอยากใหญ่ธรรมชาติก็สะท้อนกลับมาเป็น “ความหายนะ”