การบูชาตถาคตที่แท้จริง

933 Views

“แม้ดอกไม้อันเป็นทิพย์ ตกลงมาจากอากาศ ร่วงหล่นโปรยปรายเพื่อบูชาตถาคต แม้ดนตรีอันเป็นทิพย์ก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาคถาคตแม้การร้องรำทำเพลงอันเป็ฯทิพย์ก็เป็นไปอยู่เพื่อบูชาคถาคต แต่ตถาคตชื่อว่า ได้รับการสักการะ เคารพนอบน้อม นับถือบูชาประมาณเท่านี้ก็หามิได้ ผู้ใดแลปฏิบัติตามธรรม ปฏิบัติถูกต้อง ผู้นั้นย่อมชื่อว่า สักการะ เคารพนอบน้อม บูชาตถาคตแท้ด้วยการบูชาอย่างยอดยิ่ง”
ข้อคิด ชาวพุทธทั้งหลายที่ไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียอยากจะซื้อพระพุทธรูปกลับมาบูชาที่เมืองไทย ก็ต้องเดินหาจนอ่อนใจ ครั้นเข้าไปสอบถามว่าเหตุไฉนในอินเดียจึงหาพระพุทธรูปได้ยากเสียจริงๆ ทั้งที่เป็นถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนาแท้ๆ ก็ได้รับคำตอบจากพ่อค้าชาวพุทธที่นั้นว่า “พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสสั่งไว้ตอนไหนเลยว่าให้ทำรูปพระองค์ขึ้นบูชา พระพุทธองค์สอนให้ชาวพุทธเราบูชาพระองค์ด้วยจิตใจ ชาวพุทธที่แท้ไหว้พระธรรมของพระองค์ บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ใช่เอาแต่ไหว้พระพุทธรูปอย่างเดียว” ลูกค้าชาวไทยทั้งหลายได้แต่ยืนทำตาปริบๆ