งดเว้นจากการฆ่าสัตว์

1,223 Views

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิติเตียนการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และทรงกล่าวว่า “จงงดเว้นจากการฆ่า ก็สัตว์ที่ท่านฆ่ามีมากมาย ข้อที่ฆ่าสัตว์มากมายนั้นไม่ดีไม่งาม ท่านจะไม่ได้ทำบาปนั้นก็หามิได้ เมื่อเขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละการฆ่าด้วยย่อมงดเว้นจากการฆ่าต่อไปด้วย เป็นอันเขาสามารถละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมได้ด้วยประการอย่างนี้”
ข้อคิด ในคัมภีร์มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เทศนาโปรดนางยักษ์ตนหนึ่งจนกระทั่งนางมีความซาบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนทำให้นางตั้งสัจจะอธิฐานจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและกินเลือดเนื้อผู้อื่นเป็นอาหารอีกต่อไป เมื่อพระพุทธองค์กำลังจะเสด็จจากไปนางยักษ์ก็ร่ำไห้ไม่ยอมหยุด พระพุทธองค์จึงตรัสถามนางว่า “เธอร่ำไห้ด้วยเหตุอันใด ? หรือเป็นเพราะว่าต่อไปนางจะหมดโอกาสที่จะกินเลือดเนื้อผู้อื่นอีกแล้ว” นางยักษ์ได้กราบทูลว่า “หามิได้ พระเจ้าข้า ที่ข้าพระองค์ร้องไห้นี้ก็ด้วยรู้สึกเวทนาสงสารตัวเองเพราะที่แล้วมาข้าพระองค์เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารทุกอย่างทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ก็ยังแทบจะไม่พอยังชีพ กินอยู่อย่างอดอยาก มาบัดนี้ได้ตั้งสัจจะเอาไว้ว่าจะเลิกเสพอาหารที่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ก็ไม่อาจรู้ว่าต่อไปภายหน้าจะอดอยากยากแค้นอย่างไรพระเจ้าข้า” พระบรมศาสดาทรงรับสั่งว่า “จงอย่าวิตกไปเลย ศีลจะเลี้ยงดูเธอเอง” แล้วพระองค์ก็เสด็จจากไป
หลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านทั้งหลายเมื่อได้ทราบว่านางยักษ์ตนนี้ได้เลิกเบียดเบียนกินเลือดเนื้อผู้อื่นโดยสิ้นเชิงแล้ว จึงพากันนำเอาผลไม้พืชพรรณธัญญหารมามอบให้ด้วยความมีไมตรีจิตตั้งแต่นั้นมาทั้งนางยักษ์และชนทั้งหลายก็ได้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ฉะนั้น “ผู้ที่ไม่เบียดเบียนเข่นฆ่าผู้อื่น ย่อมเป็นที่รักของเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย”