การบิณฑบาต

957 Views

เรากล่าวถึงบิณฑบาตโดยสองส่วนคือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี บิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่า เมื่อเสพบิณฑบาตนี้ อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อมไป บิณฑบาตนี้ไม่ควรเสพส่วนบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่า เมื่อเสพบิณฑบาตนี้ อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง บิณฑบาตนี้ควรเสพ
ข้อคิด ความเมตตาก็คือ มองดูทุกชีวิต ด้วยสายตาและจิตใจที่อยากให้เขาพ้นทุกข์เพียงแต่พูดว่า “กินข้าว” ก็ใช่ว่าจะอิ่มได้ บำเพ็ญเมตตาธรรม ก็ต้องลงมือกระทำจริงๆ ไม่ ใช่ว่าเพียงแต่พูดก็มีเมตตาแล้ว คนที่มีเมตตาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ย่อมไม่อยู่นิ่งเฉย ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะหยุดยั้งไม่ให้ผู้อื่นต้องตาย เริ่มที่ตัวเองไม่ฆ่า ไม่เป็นต้นเหตุให้ผู้อื่นถูกฆ่า และบอกให้ผู้อื่นหยุดฆ่าหยุดกินด้วยนี่เรียกว่า “เมตตาที่แท้จริง” ของที่ควรกินคือ กินแล้วตัวเองไม่เดือดร้อน ชีวิตอื่นก็ไม่เดือดร้อนของที่ไม่ควรกินคือกินแล้วตัวเองเดือดร้อนและทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนด้วยกินพืชผักกินผลไม้ กินแล้วตัวเราร่างกายแข็งแรง สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องล้มตาย กินเลือดเนื้อผู้อื่นกินแล้วสะสมโรคร้ายก่อหนี้สินเวรกรรมสัตว์ต้องเดือดร้อนทุกข์ทรมานเป็นของไม่ควรกิน

เจาะจงให้
ชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์ เจาะจงให้คถาคต พระคถาคตทรงทราบอยู่ก็ยังทรงฉันเนื้อสัตว์ที่เขาทำเฉพาะตน อาศัยคนทำ ชนเหล่านั้นชื่อว่า กล่าวไม่ตรงกับที่เรากล่าว ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่เป็นจริง เรานั้นกล่าวว่า “เนื้อสัตว์ไม่ควรบริโภค” ด้วยเหตุ 3 ประการคือ
1. เนื้อสัตว์ที่ตนเห็นว่าฆ่าเจาะจงมาให้
2. เนื้อสัตว์ที่ตนได้ยอนว่าฆ่าเจาะจงมาให้
3. เนื้อสัตว์ที่ตนรังเกียจว่าฆ่าเจาะจงมาให้