ธรรมทาน

930 Views

ธรรมทานนี้เลิศกว่าทานทั้งหลาย การแสดงธรรมบ่อยๆ แก่บุคคลผู้เวี่ยหูลงรับฟังนี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก การชักชวนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นทรงไว้ได้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ชักชวนผู้ละเมิดศีลให้ตั้งมั่นทรงไว้ได้ถึงพร้อมด้วยศีล ชักชวนผู้ไม่อยากให้ ให้ตั้งมั่นทรงไว้ได้ถึงพร้อมด้วยการให้ปัน ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นทรงไว้ ได้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย
โลภ โกรธ หลง
1.บุคคลผู้โลภ ถูกความโลภครอบงำ มีจิตอันความโลภกลุ้มรุม
2.บุคคลผู้โกรธ ถูกความโกรธครอบงำ มีจิตอันความโกรธกลุ้มรุม
3.บุคคลผู้หลงผิด ถูกความหลงครอบงำ มีจิตอันความหลงกลุ้มรุม
ย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ ย่อมลักทรัพย์ก็ได้ คบชู้ก็ได้ พูดเท็จก็ได้ สิ่งใดเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์สิ้นกาลนานเขาย่อมชักชวนผู้อื่น เพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ได้
ข้อคิด มีคำกล่าวว่า “ในโลกนี้บาปที่สุดก็คือ ความโง่” เพราะคนที่ถูกความโง่เข้าครอบงำมักไม่รู้เสียเลยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความดีความชั่ว ความถูกความผิด คนผู้นั้นก็จะทำผิดเรื่อยไปไม่รู้จักจบสิ้นช่างน่ากลัวเสียจริงๆ นี้ก็เป็นเพราะขากความมีปัญญาเมื่อเดินทางผิดก็ไม่ถึงจุดหมายสักที เป็นการทำลายล้างผลาญตนเองทำให้หลงทางเสียเวลาไปเป็นร้อยชาติพันชาติ พระพุทธวจนะในธรรมบทกล่าวว่า “จิตที่ฝึกฝนผิดทางย่อมทำความเสียหายให้ ยิ่งกว่าศัตรูต่อศัตรูหรือคนจองเวรต่อคนจองเวรจะพึงทำให้กันเสียอีก”