ทรงเสวยข้าวมธุปายาส

867 Views

      รุ่งเช้าวันเพ็ญเดือนหก ปีระกา ริมธารน้ำในแคว้นคยามีสตรีนางหนึ่งผู้งามพร้อมทั้งกายและใจนามว่า “สุชาดา” นางเคยบนบานต่อรุกขเทวดา ขอให้ได้สามีที่มีตระกูลเสมอกันและมีบุตรคนแรกเป็นชายแล้วนางก็ได้สมปรารถนา จึงปรุงข้าวมธุปายาสมาเพื่อสังเวยเทพยดา ครั้นพบพระบรมโพธิสัตว์ประทับนั่ง ณ โคนต้นไทร มีพระลักษณะงดงามน่าพิศวงก็เข้าใจว่าเทพยดาปรากฏกายมารับ เครื่องสังเวยของตนนางก้มลงจุมพิตพื้นธรณีถวายอภิวาทแล้วทูลเชิญรับมธุปายาส นางรินน้ำเกสรกุหลาบอันหอมละมุนลงในพระหัตถ์ถวายโภชนาหารอันเป็นทพย์สำรวมกายแล้วถอยออกไปหมอบกราบสงบนิ่งด้วยความเคารพ

      พระมหาบุรุษเสวยข้าวนั้นแล้วก็ตรัสบอกแก่นางว่า “เราหาใช่เทพเจ้าไม่ เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งเดิมเป็นโอรสแห่งพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์ บัดนี้เราได้สละสิ่งนั้นเสียสิ้น มาเป็นนักบวชผู้พเนจรเพื่อแสวงหาดวงประทีปอันจะส่องใจคนให้หายมืดมัว นับตั้งแต่เราสละออกจากราชสมบัติจวบจนกระทั้งเวลาล่วงมาถึง 6ปีแล้ว เราใช้เวลาค้นหาดวงประทีปนั้นทุกวันทุกคืนผ่านความตรากตรำจนร่างกายอ่อนล้าโรยแรง เมื่อรับมธุปายาสนี้แล้วก็บังเกิดพละกำลัง ชุ่มชื่นใจนัก

      ขอให้สุขยั่งยืนจงบังเกิดแก่นางผู้มีสัมมาจริยะใจสูงภาระทั้งหลายอันบุตรบริวารจักนำมาจงเบาบางลง ขอให้นางจงจำเริญไปโดยสวัสดีเถิด” นางสุชาดาน้อมกราบสักการะพร้อมกับทูลว่า “ความปรารถนาของข้าพระองค์สำเร็จดุจใด สิ่งที่พระองค์ต้องประสงค์ขอให้สำเร็จดุจนั้นเถิด” แล้วนางก็กราบทูลลากลับไป