เสียงพิณนำทาง

1,170 Views

      พระสิทธัตถะยังคงประทับอยู่ที่โคนต้นไม้นั้น และเจริญภาวนาต่อไปจนพลบค่ำตะวันจวนจะลับขอบฟ้า ขณะนั้นพระองค์ได้ทรงสดับเสียงเพลงของเหล่านักร้องนางรำกลุ่มหนึ่งซึ่งเดินผ่านมาตามละเมาะไม้เพื่อเข้าไปในเมือง มีเสียงกระพรวนเงินของข้อเท้าดังกรุ๋งกริ๋งรับกับเสียงกำไลกรแสนเสนาะโสตเป็นที่รื่นเริงใจ ครั้นแล้วนางผู้ถือพิณสามสายก็ขับร้องบทเพลงขึ้นว่า “ดีดพิณจับระบำงาม จงทำสายให้พอดี ไม่สูงต่ำพวกเรานี้ จะเต้นรำสำราญใจ ตึงนักสายพิณขาด เพลงพินาศหมดเสียงใส หย่อนนักเสียงหมดไป จงทำสายให้พอดี” อย่างที่มิได้นึกฝันว่า เพลงที่นางขับนั้นจะไปถึงพระกรรณพระผู้ประทับนั่งอยู่ใต้ไม้ริมทาง บัดนั้นเองแสงสว่างแห่งปัญญาก็บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ พระจอมมุนีทรงรำพึงขึ้นว่า “โอ้...แท้จริงการเรียนรู้ก็มีอยู่ท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายด้วย ถ้านางนี้ไม่มาขับพิณ เราก็คงจะขึงเส้นชีวิตตึงเกินไปดังนี้สักวันหนึ่งมันคงจะขาดลงเป็นแน่ ชีวิตของเราก็จักต้องสิ้นไปเสียก่อนที่ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่หวังไว้ เราควรหย่อนลงบ้างเพื่อถนอมรักษาชีวิตนี้ ไว้ช่วยคนที่ยังจมอยู่ในห้วงทุกข์อีกมากมายนัก”

      พระสิทธัตถะทรงพิจารณาดังนี้แล้ว จึงเลิกปฏิบัติต่อร่างกายอย่างทารุณโดยเด็ดขาด หลังจากนั้นก็ได้เสด็จออกภิกขาจรารในเวลาเช้า แล้วทรงเสวยอาหารตามแต่จะได้มาทุกวัน