พระเมตตากรุณาต่อปวงสัตว์

1,003 Views

      เมื่อพระสิทธัตถกุมารเจริญเติบใหญ่ มีพระอนามัยดีมีพระรูปกายและพระพักตร์งดงามเป็นที่รักแก่บรรดาผู้ที่ได้ประสบพบเห็นครั้นถึงวัยเข้าเรียนโดยอาศัยการแนะนำของครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการต่างๆ หลายท่านเจ้าชายสิทธัตถะ ก็ได้ศึกษาวิชาความรู้ทุกสาขาได้อย่างรวดเร็ว และดีเยี่ยม จนเป็นที่ฉงนสนเท่ห์ของทุกคนที่ได้ใกล้ชิด เรื่องใดที่พระองค์จะต้องศึกษา เรื่องนั้นไม่มีความยากลำบากแก่พระองค์เลยเมื่อทรงได้รับการชี้แนะในศิลปวิชาการใดๆ เพียงครั้งเดียวก็ทรงจดจำได้ทันทีไม่มีลืม

      แม้เจ้าชายสิทธัตถะจะทรงเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดในการศึกษาถึงเพียงนี้ ทั้งทรงเป็นพระโอรส ซึ่งจะได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาในอนาคตก็ตาม พระองค์ไม่ได้ทรงละเลยที่จะแสดงความเคารพนอบน้อมในฐานะเป็นศิษย์ต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพราะทรงระลึกอยู่เสมอว่า โดยอาศัยบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งมวลนี้เอง คนเราจึงได้รับสิ่งมีค่าสูงสุดคือวิชาความรู้ เจ้าชายมีปกติสุภาพเรียบร้อยเป็นนิสัยทรงประพฤติต่อทุกๆคนและโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เป็นพิเศษในการแสดงความสุภาพอ่อนโยนเคารพนบนอบ

      ในฐานะที่ได้รับการอบรมอย่างผู้มีกำเนิดในวรรณะกษัตริย์พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในเชิงกีฬาอย่างยิ่ง ทรงเป็นนักขี่ม้าที่มีพระทัยเย็นและกล้าหาญ ทั้งเป็นนักขับรถเทียมม้าที่สามารถและเชี่ยวชาญ ในการแข่งขัน พระองค์เคยชนะคู่แข่งที่เก่งกาจที่สุดในแผ่นดินของพระองค์เอง แม้กระนั้นเมื่อคราวแข่งขันเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง พระองค์ก็ยังมีพระเมตตากรุณาต่อม้าที่เคยช่วยให้พระองค์มีชัยชนะอยู่เสมอๆ โดยทรงยอมให้พระองค์เป็นฝ่ายแพ้เสียเอง แทนที่จะขับเคี่ยวม้าให้มากเกินกำลังของมันเพียงเพื่อเห็นแก่ความชนะฝ่ายเดียว

      เจ้าชายสิทธัตถะมิได้ทรงปราณีแต่เฉพาะม้าของพระองค์เท่านั้นก็หาไม่ แม้แต่สัตว์อื่นๆทุกชนิด ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อและเมตตากรุณาอย่างเดียวกัน พระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยทรงประสบความทุกข์ความลำบากอย่างใดเลยก็จริง แต่น้ำพระทัยของพระองค์ก็ยังทรงหยั่งทราบถึงจิตใจของสัตว์เหล่าอื่นด้วยความเห็นใจว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมปรารถนาความสุขเกลียดความทุกข์เช่นเดียวกันไม่วว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน