แนวการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา

1,010 Views

(แผนภูมิประกอบคำบรรยายครั้งที่ ๘)

     ๑. สีลวิสุทธิ : ความหมดจดแห่งศีล.

     ๒. จิตตวิสุทธิ : ความหมดจดแห่งจิต.

      (๑) ๓. ทิฏฐิวิสุทธิ์ : ความหมดจดแห่งความเห็น.

      (๒) ๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ : ความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามความสงสัย.

      (๓) ๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ : ความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นที่ว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทาง.

      (๔) ๖.ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ : ความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นทางทางปฎิบัติ :-

     ๑. อุทยัพพยนุปัสสนญาณ : เห็นความเกิดและความดับสลาย.

     ๒. ภังคานุปัสสนาญาณ : เห็นความดับสลายโดยส่วนเดียว.

     ๓. ภยตุปัฏฐานญาณ : เห็นภาวะทั้งหลายเต็มไปด้วยความน่ากลัว.

     ๔. อาทีนวนุปัสสนาญาณ : เห็นความเต็มไปด้วยโทษทุกข์ภัย.

     ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ : เห็นความเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง.

     ๖. มุญจิตุกัมมยตาญาณ : ความรู้ซึ่งทำให้เกิดความใคร่อย่างแรงกล้าที่จะพ้นทุกข์.

     ๗. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ : ความรู้ทางพ้นทุกข์นั้นๆ

     ๘. สังขานุเปกขาญาณ : ความรู้เป็นเครื่องปล่อยวางเฉย .

     ๙. สัจจานุโลมิกญาณ : ความรู้ควรแก่การรู้อริยสัจย์ .

      (๕) ๗. ญาณทัสสนวิสทธิ : ความหมดจดแห่งความรู้ ความเห็นที่ถูกต้อง

     ก. อริยมรรค.

     ข. อริยผล.

เรียนธรรมะ กับ เรียนปรัชญา.
    เรียนอะไร ถ้าเรียน อย่างปรัชญา
ที่เทียบกับ คำว่า ฟิโลโซฟี่
ยิ่งพลาดจาก ธรรมะ ที่ควรมี
เพราะเหตุที่ ยิ่งเรียนไป ยิ่งไม่ซึม.
    เพราะเรียนอย่าง คำนวณสิ่ง ไม่มีตัว
สมมติฐาน เอาในหัว อย่างครื้มครึ่ม
อุปมาน อนุมาน สร้านทึมทึม
ผลออกมา งึมงึม งับเอาไป.
    เรียนธรรมะ มีวิถี วิทยาศาสตร์
มีตัวธรรม ที่สามารถ เห็นชัดใส
ไม่คำนวณ ทากแต่มอง ลองด้วยใจ
ส่องลงได้ ตามที่มาง ฉลาดมอง.
    จะส่วนเหตุ หรือส่วนผล ยลประจักษ์
เห็นตระหนัก ว่าอะไร อย่างไรสนอง
แก่คำถาม แจ้งถนัด ชัดทำนอง
ตามที่ต้อง ปฏิบัติ ชัดลงไปฯ