การบำเพ็ญธรรม

3,464 Views

หนีไม่พ้นเรื่องอริยภาพภายใน
และศักยภาพภายนอก
พระโอวาทพระพุทธจี้กง
อริยภาพภายใน คือ ความสามารถของ การทำสมาธิ
ศักยภาพภายนอก คือ การบำเพ็ญกุศล แบ่งออกได้ดังนี้
ความสามารถของการทำสมาธิ
1. ใจสงบไร้ซึ่งตัณหา สามารถที่จะรองรับ ซึ่งสัจธรรม
ความสงบ สะอาด ไม่ยึดติด สามารถที่จะ สนองวัตถุ
2. สติปัญญาที่ไม่เป็นสมาธิ ไม่สามารถที่ จะรู้แจ้งธรรม
ทัศนะที่ไม่เป็นสมาธิ ไม่สามารถที่จะ บำเพ็ญธรรม
ใจที่ไม่เป็นสมาธิ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ธรรม
การที่ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถที่จะรักษา ธรรมให้คงไว้
การที่จิตไม่มีสมาธิ ไม่สามารถที่จะสำเร็จ ธรรม
3. ตัณหาความอยาก เป็นภัยที่จะมาทำ ร้ายตน เป็นตัวครอบงำ ไม่ให้รู้แจ้ง เป็นดั่งเสียม ที่จะขุดทำลายจิต
อันว่า มนุษย์หากชำระซึ่งตัณหาให้หมด สิ้น หลักการแห่งฟ้า จะพรั่งพรูออกมา หากมนุษย์ สามารถรักษาความสะอาด สงบ หลักการแห่งฟ้า จะกลับเข้ามาแทนที่

อะไรคือความสะอาด ?
การชำระใจล้างความคิด คือ สะอาด
การไร้อารมณ์ ไร้โทสะ คือ สะอาด
สมองไว ความคิดลื่นไหล คือ สะอาด
จิตใจอันไรกังวล คือ สะอาด
อะไรคือความสงบ ?
การปล่อยวางในทุกสิ่ง คือ สงบ
ไม่โมโหโกรธา คือ สงบ
การปล่อยวางจากเรื่องนินทาว่าร้าย ชื่อ เสียงภายนอก คือ สงบ
การพ้นจากความวุ่นวาย คือ สงบ
การไม่ยึดติดในอุปสรรค คือ สงบ
การไม่กลัดกลุ้มกังวลใจ มีความชัดเจน ตลอดเวลา คือ สงบ
การที่ใจไม่มีความโลภ หรือความคิดฟุ้ง ซ่าน คือ สงบ
4. วิธีการรักษาจิตใจ คือ สมาธิความสงบ
วิธีการปกครองคน คือ ความจริงใจ ศรัทธา
วิธีการจัดการเรื่องราว คือ วินัยอันใส สะอาด
วิธีการรักษาการ คือ การขยันหมั่นเพียร
หากสามารถรู้วิธีการเหล่านี้ ก็จะสามารถ ทำใจเป็นสมาธิได้
วิธีการบำเพ็ญกุศล (ศักยภาพภายนอก)
1. ความสุข คือ ความสุขที่มาจากการได้ทำกุศลสิริมงคล มาจากการรู้จักเพียงพอ อันว่า
บ้านไหนที่สร้างสมซึ่งกุศล
บ้านนั้นจะมีสุขเหลือล้น
บ้านไหนที่สร้างสมซึ่งอกุศล
บ้านนั้นจะมีภัยเหลือล้น
อันว่า...
กุศลและอกุศลเพียงเล็กน้อย
จะมีการตอบสนองทันตาเห็น
กุศลและอกุศลอันยิ่งใหญ่
จะมีการตอบสนองในอนาคต
ผู้ที่บำเพ็ญกุศลกรรม ถึงแม้นโชควาสนา ที่ไ้ด้จากการสร้างสมยังมาไม่ถึง แต่ภัยก็มิอาจ กล้ำกราย
ผู้ที่สร้างอกุศลกรรม ถึงแม้นภัยยังมาไม่ถึง แต่โชคลาภวาสนา ก็ได้ออกห่างไป
ปราชญ์เหลาจื้อ เคยกล่าวว่า ...
“หากมนุษย์สร้างกุศลในแต่ละวัน มี 3 สิ่ง คือ
วาจาเป็นกุศล
การมองเป็นกุศล
การปฏิบัติเป็นกุศล
อีก 3 ปี ฟ้าจะประทาน ซึ่งโชคลาภ วาสนามาให้ หากมนุษย์ก่ออกุศลในแต่ละวัน มี 3 สิ่งคือ
วาจาเป็นอกุศล
การมองเป็นอกุศล
การปฏิบัติเป็นอกุศล
อีก 3 ปี ฟ้าจะประทานซึ่งภัยมาให้”
อันว่า ผู้บำเพ็ญกุศล ฟ้าเบื้องบนจะ ปกป้องรักษา ผู้คนจะเคารพ นับถือ โชคลาภวาสนา จะติดตามมา เหล่ามิจฉาจะออกห่าง ทำสิ่งใด ก็จะประสบผลสำเร็จ นี่คือ โชคลาภของคนดี
ศิษย์ทั้งหลายลองคิดดูซิว่า เจ้าจะเป็น คนดีหรือคนเลว? ในเมื่ออยากเป็นคนดีก็ควรจะหมั่นสร้างบุญ สร้างกุศล มีความซื่อสัตย์ จงรัก ภักดี สามัคคีปรองดอง มีคุณธรรมความเที่ยงตรง ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก มีความยินดีเมื่อพบผู้อื่นทำดี
พุทธะ อริยะ เมธี ต่างก็ช่วยเหลือผู้ตก ทุกข์เห็นซึ่งความชอบธรรม มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เช่นเดียวกัน
เมตตา สามารถให้ความสุขทั้งมวลแก่ เวไนย
กรุณา สามารถถอนทุกข์ทั้งมวลแก่เวไนย
มุทิตา สามารถสร้างบุญสัมพันธ์ที่ดี
อุเบกขา ไร้ซึ่งอตมะลักษณะ ปุคคลักษณะ สัตว์ลักษณะ ชีวลักษณะ และมีการบริจาคทาน ช่วยเหลือเหล่าเวไนย
มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รวมไป ถึงการบริจาคทาน 3 คือ ทรัพยทาน ธรรมทาน อภัยทาน
ทรัพยทาน จะทำให้ผู้อื่นเป็นสุข
ธรรมทาน จะทำให้บังเกิดซึ่งสติปัญญา
อภัยทาน จะทำให้ ออกจากสภาวะของ ความทุกข์กังวล
ผู้บำเพ็ญธรรมไม่ยึดติดใน 4 ลักษณะ
1.1 อตมะลักษณะคือ ไม่ยึดติดในตัวตน
1.2ปุคคลลักษณะคือ ไม่ยึดติดในตัวบุคคล
1.3 สัตวลักษณะคือ ไม่ยึดติดในกลุ่มคน
1.4 ชีวลักษณะ คือ ไม่ยึดติดในโชคลาภ วาสนา ทรัพย์ ชื่อเสียง
2. การให้ทรัพย์เป็นทาน มีประโยชน์ 4 อย่าง
2.1 ลบล้างหนี้กรรม
2.2 ได้บำเพ็ญกุศล
2.3 ช่วยเหลือสังคม
2.4 สร้างสมบุญ

อันว่า
โรงพยาบาล คือ ทัณฑสถานบนโลกมนุษย์ เพื่อลบล้างหนี้กรรมของมนุษย์ (นรกคนเป็น)
พุทธสถาน คือ สถานที่ลบล้างหนี้กรรม ของมนุษย์บนโลก (สวรรค์บนดิน)
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า โลกมนุษย์มี อยู่ 3 สิ่ง
ยามอยู่ในโลกแย่งชิงไปได้ ตายไปเอาไป ไม่ได้ คือ ทรัพย์สินเงินทองของมีค่า
ยามอยู่ในโลกแย่งไปไม่ได้ ตายไปเอา ไปไม่ได้ คือ ความรู้ ความสามารถ และความ เฉลียวฉลาด
ยามอยู่ในโลกแย่งไปไม่ได้ ตายไปเอาไปได้ คือ บุญกุศล
3. ทรัพย์ไม่เคลื่อนไหวอาจเสื่อมได้
การช่วยคน อาจจะแปรจากร้ายเป็นดี
การมีทรัพย์มาครอง อาจกลายเป็นร้าย
เพราะฉะนั้น
เมธีอาจมีได้ซึ่งเงินทอง แต่อาจทำให้ ปณิธานเสื่อม
คนเขลา มีทรัพย์สินเงินทองมาก อาจนำมา ซึ่งเภทภัย
ผู้ร่ำรวย หากรู้จักบริจาคทานจักมีโชค
ผู้ยากจน หากรู้จักบริจาคทานจักสูงศักดิ์
ผู้ยากไร้ หากรู้จักบริจาคทานจักเปี่ยมด้วย ความการุณย์

4. ความดีทั้งหมด ความกตัญญูมากเป็น อันดับหนึ่ง
หากว่า สร้างสมเงินทองไว้ให้ลูกหลาน ลูกหลานอาจจะไม่ได้รับ
หากว่า สร้างสมคุณธรรมไว้ให้ลูกหลาน ลูกหลานจะได้รับผลดีมากมาย (จุดมุ่งหมายใน ภายภาคหน้า)
การอ่อนน้อมถ่อมตน คือ หลักการของ การดำรงชีวิต
การเป็นสุขในธรรม คือ พื้นฐานของการ ทำชีวิตให้สุข