โอวาทตี่จั่งอ๊วง

1,525 Views

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ (พระมาลัย)

สวรรค์เบื้องบนทรงเมตตา ได้กำหนด กฎสวรรค์ไว้ดังนี้

1. ผู้ใดกระทำความดีตลอดชีวิต เมื่อหมด อายุขัย จะมีเทพบุตรมารับไปสู่เทวภูมิ

2. ผู้ที่มีบาปบุญก้ำกึ่งกัน เมื่อตายลงไม่ต้อง ตกอบายภูมิ (นรกภูมิ เปรตภูมิ เดรัจฉานภูมิ) และจะได้เกิดในมนุษย์ภูมิตามกรรมของตน

3. ผู้มีบาปมากกว่าบุญ ต้องไปรับโทษ ทัณฑ์ในนรกขุมต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ไปเกิดใน มนุษย์ภูมิ โดยแบ่งเป็นคนจน คนรวย อายุยืน อายุสั้น ขี้โรค พิการ ตามกรรมของตน หากได้สร้าง กุศลเพิ่มจะได้เกิดในที่ดีมีสุข

4. ผู้มีบาปมาก ต้องตกนรกรับโทษทัณฑ์ ในนรกขุมต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ไปเกิดเป็นคนยากจน ต่ำต้อย ลำบากตรากตรำ ขณะมีชีวิตต้องประสบ ภัยพิบัติต่าง ๆ ตายแล้วตกนรกต่อไป

5. คนอกตัญญู ไม่ซื่อสัตย์ ฆ่าตัวตาย ทำ ร้ายหรือฆ่าคนและสัตว์ตามใจชอบ ไม่เชื่อบาป บุญคุณโทษ ล้วนต้องตกนรก ทนทุกข์ทรมาน ตลอดกาล

นี้คือ กฏสวรรค์ที่กำหนดให้ทางยมโลกจัด การกับพวกวิญญาณบาป ขอให้ชาวโลกทั้งหลาย หมั่นทำความดีละความชั่ว ตายแล้วจะได้ไม่ต้อง ถูกลงโทษ

มนุษย์เมื่อเสียชีวิต วิญญาณผู้นั้นมีทาง ไปเพียง 2 ทางคือ ทางสวรรค์และทางนรก ผู้ที่ บำเพ็ญจนบรรลุธรรม จะได้สู่ทางสวรรค์ นอกนั้น ล้วนต้องตกนรกทั้งนั้น

ถาม: เรียนถามท่านตี่จั่งอ๊วง ท่านควบคุม ดูแลนรกในโลกนี้ทั้งหมดใช่หรือเปล่าครับ ?

ตี่จั่งอ๊วง: นรกที่มีอยู่ทั้งหมด ล้วนอยู่ใน ความดูแลของเรา

ถาม: คนที่ค้าของหนีภาษี (ของเถื่อน) ไม่ทราบว่าจะได้รับผลอย่างไร?

ตี่จั่งอ๊วง: คนที่ค้าของหนีภาษี และข้าราช การที่ทุจริต ตายแล้วจะถูกตัดสินตกนรก “อาจม”

ถาม: ผู้หญิงที่เป็นโสเภณี ไม่ทราบจะมีผล อย่างไร?

ตี่จั่งอ๊วง: ผู้หญิงที่ยอมตกต่ำ เป็นโสเภณี ถ้าไม่กลับตัว ชาติต่อไปจักเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นกรรมสนอง

ถาม: พ่อเล้าแม่เล้า เจ้าของซ่องโสเภณี จะถูกกรรมสนองอย่างไร ?

ตี่จั่งอ๊วง: คนประเภทนี้ตายแล้วจะตกนรก ขุมอเวจี ไม่ได้ผุดเกิดตลอดกาล

ถาม: เคยได้ฟังว่า คนกลัวที่สุด คือ ตาย แล้วตกนรก “ชั้นอเวจี” เป็นเพราะเหตุใด?

ตี่จั่งอ๊วง: คนที่ตกนรกชั้นอเวจีส่วนใหญ่ ไม่ได้ผุดเกิดอีก ก็เหมือนกับเมืองมนุษย์ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษไม่มีกำหนด (ตลอดชีวิต)

ถาม: คนที่เสพยาเสพติด และค้ายาเสพติด จะมีผลอย่างไร ?

ตี่จั่งอ๊วง: คนที่หากินอย่างไร้คุณธรรม เช่น ค้ายาเสพติดอันเป็นโทษต่อร่างกายคน เป็น บาปมหันต์ ในที่สุดจะต้องถูกตัดสินตกนรกชั้น อเวจี ไม่ได้ผุดเกิดอีกตลอดกาล

ถาม: ข้าราชการที่ใช้อำนาจหน้าที่ทุจริต หรือกินสินบน ตายแล้วจะถูกลงโทษอย่างไร?

ตี่จั่งอ๊วง: ตายแล้วจะต้องตกนรก “ดึงไส้” สภาพตอนถูกลงโทษ วิญญาณบาป ร่างกายเปลือยเปล่า ถูกมัดอยู่กับเสานิรยบาล จะใช้มีดกรีดลงไปที่ท้อง จนลำไสัไหลทะลักออก มาเจ็บปวดทรมานมาก คนที่รับราชการอย่าได้ ประมาท

ถาม: การบำเพ็ญธรรม สามารถสลาย กรรมเก่าได้หรือไม่?

ตี่จั่งอ๊วง: ผู้บำเพ็ญธรรม ถ้าบำเพ็ญจริง ย่อมสามารถสลายกรรมเก่าได้แน่นอน ในพระ สูตรว่าสวด “อามีทอฝอ” (ออนี้ถ่อฮุก) 1 คำ สามารถสลายแปดหมื่นกรรม

ถาม: หลังจากพ่อแม่เสียชีวิต ลูกหลาน กตัญญูอุทิศกุศลอะไรดีที่สุด?

ตี่จั่งอ๊วง: เพื่อกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ผู้เป็น บุตรหลานสามารถร่วมงานเทียวโต่ว (ฉุดช่วย) ที่ ทางศาลเจ้าจัดขึ้น เพื่อให้บรรพบุรุษหลุดพ้นจาก ทะเลทุกข์ ไม่ต้องเสวยทุกข์ทรมาน หรือร่วมพิมพ์ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ แล้วอุทิศแก่บรรพ บุรุษ เพื่อให้เขาสู่แดนสวรรค์โดยเร็ววัน

ถาม: คนที่ไม่ได้รับธรรมะ (ฉิวเต้า) ตาย แล้วจะเป็นอย่างไร ?

ตี่จั่งอ๊วง: คนที่ซื่อสัตย์กตัญญู หมั่นสร้าง บุญกุศลอยู่เสมอ แม้จะไม่ได้รับธรรมะ เมื่อวิญ ญาณออกจากร่างจะไปที่กองบำเหน็จ โดยเอา บาปบุญมาบวกลบกัน ถ้าบุญมากกว่าบาปจะได้ ไปอยู่อย่างสงบที่ “ศูนย์รวมกรรม” หรือไปอยู่ที่ “ศูนย์บำเพ็ญธรรม” ส่วนคนที่กุศลน้อยก็ไป อยู่ที่ “กองบำเหน็จ” ชั่วคราว เพื่อรอคำสั่งไป เกิดใหม่ ตอนมีชีวิตถ้าทำชั่วไว้มาก เมี่อวิญญาณ ออกจากร่าง ก็จะไปที่กองลงทัณฑ์เพื่อรอการ ตัดสิน วิญญาณคนดีตอนมีชีวิตแม้จะได้สร้างบุญ กุศล ก็ยังต้องให้บุตรหลานในโลกสร้างกุศลไปให้ จึงจะได้รับตำแหน่งเทพเทวดา ถ้าบุตรหลานของ ผู้นั้น อกตัญญูก็ยากที่จะได้ดี

ถาม: สภาพของ “ศูนย์รวมกรรม” ใน ยมโลกเป็นอย่างไร ?

ตี่จั่งอ๊วง: “ศูนย์รวมกรรม” ในยมโลก คล้ายกับโรงเรียน มีท่านจางเทียนซือ เป็นผู้สอน วิชาเต๋า ท่านจี้กงสอนวิชาพุทธศาสนา ท่านฮั่วท้อ สอนวิชาการแพทย์ ท่านเม่งจื๊อสอนวิชาภาษา และคุณธรรม เหล่าเทพโพธิสัตว์ และยมบาลทั้ง 10 ตำหนัก ต่างก็มาบรรยายธรรมที่ศูนย์รวมกรรมอยู่เสมอ ผู้มาอยู่ที่ศูนย์รวมกรรมมีกำหนด 1 ปี 3 ปี 5 ปี 8 ปี 10 ปี รวม 5 ประเภท วิญญาณที่อยู่ครบกำหนด และสอบผ่าน สวรรค์เบื้องบนก็จะมีราชโองการ ส่งไปเป็นเจ้าในเมืองมนุษย์ต่อไป

ถาม: การขอพรจากตี่จั่งอ๊วงโพธิสัตว์ เรื่องใดศักดิ์สิทธิ์ที่สุด?

ตี่จั่งอ๊วง: เรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ เด็กทารก และการเดินทางโดยสวัสดิภาพ ป่วยหนักหรือเป็น โรคร้ายต่าง ๆ

ถาม: เวลาเดินทางบูชาตี่จั่งอ๊วงโพธิสัตว์ มีผลดีอย่างไร?

ตี่จั่งอ๊วง: ในพระสูตรว่า ผู้ใดเข้าป่าเดิน ทางทะเล เดินทางอันตราย ก่อนเดินทางให้สวด ว่า “ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” (ตี้จ้างหวางผู่ซา) หมื่นครั้ง (นับด้วยลูกประคำราว 100 รอบ) ทางที่ผ่านก็จะ มีพระภูมิเจ้าที่ เจ้าป่า เจ้าเขา ให้ความคุ้มครองจัก ปราศจากอันตรายทั้งปวง

ถาม: การบูชาตี่จั่งอ๊วงผ่อสักมีผลดีต่อ เด็กทารกอย่างไร?

ตี่จั่งอ๊วง: ในคัมภีร์ว่า ถ้ามีเด็กทารกแรก เกิดภายใน 7 วันแรก ให้สวดว่า “ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” (ตี้จ้างหวางผู่ซา) และอ่านปึ้งง่วงเก็ง (เปิ่นย่วนจิง) 1 เที่ยว เด็กทารกนั้นจักเลี้ยงง่าย และอายุยืน

ถาม: ผมทราบมาว่า ที่ยมโลกมีคาถาศักดิ์ สิทธิ์คาถาหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้คนไม่เจ็บป่วย และอายุยืนมีจริงหรือเปล่าครับ ?

ตี่จั่งอ๊วง: คาถานี้ก็มีอยู่แต่คนสวดต้องมี คุณธรรมจึงจะได้ผล คาถานั้นคือ

“หมิงเทียนหลิงฝ่า เข่อตุ้งเทียนตี้ เทียนหลุยจิหยุง ย่วนเต๋อฉางเซิง อู่จ้างจินฉาง จื้อเสี่ยงอานหลิง” ผู้ชายสวด 18 จบ ผู้หญิง สวด 12 จบ จักไม่เจ็บป่วยและอายุยืน คนที่กลาง คืนนอนไม่หลับ ให้เอามือวางไว้ที่หน้าอก แล้วสวด คาถานี้จะทำให้นอนหลับได้

ถาม: การสวด “ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” และกราบ ไหว้บูชาพระรูปตี่จั่งอ๊วง (พระกษิติครรภโพธิสัตว์) ทุกวัน สามารถสลายบาปกรรมเก่าได้ไหม?

ตี่จั่งอ๊วง: คนดีมีคุณธรรมสวด “ตี่จั่งอ๊วง ผ่อสัก” อยู่เสมอ สามารถสลายบาปกรรมในอดีต ชาติ ตายแล้วจักได้จุติแดนสวรรค์

ถาม: คนที่ป่วยหนัก บูชาตี่จั่งอ๊วงมีผลดี อย่างไร?

ตี่จั่งอ๊วง: ในพระสูตรว่า คนที่ใกล้จะสิ้นใจ ถ้าได้ยินพระนามของ “ตี่จั่งอ๊วง” ผ่านประสาทหู ครั้งหนึ่ง ตายแล้วไม่ต้องตกสู่ 3 อบายภูมิ (นรกภูมิ เปรตภูมิ เดรัจฉานภูมิ) ตลอดกาล ขณะนั้น ถ้าลูกหลาน ญาติพี่น้องได้เอาเงินทองของคนป่วย ไปสร้างพระรูปของตี่จั่งอ๊วง และสามารถทำให้คน ป่วยที่ยังไม่สิ้นใจ ตาได้เห็นพระรูป หูได้ยินพระนาม ของตี่จั่งอ๊วง ผู้ป่วยหนักก็จักหายป่วยและได้เพิ่มอายุขัย แต่ถ้าหมดอายุขัย ผู้มีกรรมที่ต้องตกนรก ก็จักได้รับการขจัดกรรมนั้น ได้ไปเกิดในเมือง มนุษย์หรือแดนสวรรค์

ถาม: ผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรง บูชาตี่จั่งอ๊วง มีผลดีอย่างไร ?

ตี่จังอ๊วง: ในคัมภีร์ว่า ผู้ที่เจ็บป่วยเป็นเวลานานไม่หายและกลางคืนฝันว่า ตกอยู่ในที่อันตราย ถูกภูตผีหลอกหลอน ป่วยนานวันยิ่งทรุดลง เหล่านี้ล้วนเกิดจากวิบากกรรม ให้อ่านพระสูตร “เปิ่นย่วนจิง” (ปึ้งง่วงเก็ง) ด้วยเสียงดังชัดเจน 1 จบต่อหน้าพระพุทธรูปหรือเทวรูป หรือนำ ทรัพย์สินเงินทอง บ้านเรือน ที่นาไร่สวนของ ผู้ป่วยไปบริจาคสร้างกุศล โดยคนในครอบครัว พูดเสียงดังต่อหน้าคนป่วยว่า ข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้ เพื่อคนป่วยจึงนำของเหล่านั้น ไปบริจาคพิมพ์หนัง สือธรรมะ สร้างพระรูปตี่จั่งอ๊วง พระพุทธรูปสร้าง วัด ถวายน้ำมันตะเกียง โดยบอกกับคนป่วย 3 ครั้ง เพื่อให้เขาได้ฟังชัดเจน ถ้าคนป่วยสิ้นใจแล้ว ภายใน 1 ถึง 7 วันให้อ่านพระสูตร “เปิ่นย่วนจิง” (ปึ้งง่วงเก็ง) ด้วยเสียงดังชัดเจนบาปกรรมของ ผู้วายชนม์จักหมดสิ้นไป