สร้างกุศลส่งผลถึงลูกหลาน

970 Views

ที่ตำบลจีหลง นายหง กตัญญูต่อพ่อแม่ ยิ่ง เขาเป็นคนขยันขันแข็ง จึงสามารถสร้างฐานะได้ จากไม่มีอะไรเลย กับพี่น้องก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีภรรยาที่ดีครอบครัวสมบูรณ์พูนสุข

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1)ทำไมนายหงจึงสามารถสร้างฐานะได้ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนายหง ชอบสร้าง บุญกุศล อันเป็นการสร้างบุญวาสนาในชาตินี้ ดังนั้นจึงสามารถสร้างฐานะได้

(2) ทำไมนายหงจึงรู้กตัญญูต่อพ่อแม่ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนายหงมีมูลรากแห่งกุศล และชาตินี้ก็มีจิตกุศล ดังนั้นจึงได้รู้แจ้งเรื่องกตัญญูกตเวที ทำดีได้ดี เพราะฉะนั้นจึงมีภรรยาที่ดีและครอบครัวผาสุก

(3) เรียกได้ว่านายหง ได้เสวยสุขในโลก มนุษย์ ไม่ทราบว่าชาติต่อไปเขาจะเป็นอย่างไร ?

ตอบ นายหงกตัญญูต่อบิดามารดา ช่วย เหลือเกื้อกูลพี่น้อง สร้างบุญกุศลอยู่เสมอ หาก ได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป ก็จะเป็นนักบุญแห่ง ยุค กุศลผลบุญของเขาจักส่งผลถึงบรรพบุรุษและบุตรหลานได้