พิมพ์หนังสือธรรมเลยรอดตาย

958 Views

ที่เมืองไถจง นาย ก. ขาพิการตั้งแต่เด็ก แต่ขยันขันแข็งในการทำมาหากิน จึงมีฐานะค่อน ข้างดี เมื่อหลายเดือนก่อนได้ประสบอุบัติเหตุทาง รถยนต์ แต่รอดพ้นความตายมาได้

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงได้รอดตายจากอุบัติเหตุ ทางรถยนต์ ?

ตอบ เพราะ นาย ก. ทำกิจการโรงพิมพ์ห้า ปีมานี้ได้รับพิมพ์หนังสือธรรมะ อันเป็นการสนับ สนุนการโปรดสัตว์ทางอ้อมซึ่งเป็นกุศล ดังนั้นเทพ ยดาฟ้าดินจึงคอยคุ้มครองจากร้ายกลายเป็นดี

(2) ทำไม นาย ก. จึงขาพิการตั้งแต่เด็ก ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เคยทำลาย วัดวาอาราม ดังนั้นชาตินี้จึงต้องรับผลกรรมนั้น หากนาย ก. มีจิตกุศลบริจาคทรัพย์สร้างวัดวา อารามก็สามารถทำคุณไถ่บาปในชาติก่อนได้ และ เป็นการบำเพ็ญบุญวาสนาในชาติต่อไป ทั้งยังส่ง ผลให้บุตรหลานเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย