ทำดีได้ดี

1,849 Views

นายเฉิน มีอาชีพเป็นหมอ กิจการเจริญ ก้าวหน้า เป็นคนใจดี ชอบทำบุญให้ทาน มีภรรยา ที่ดีมีบุตรที่กตัญญู เป็นครอบครัวที่มีความสุข

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) นายเฉินเป็นหมอ ทำไมกิจการจึง เจริญก้าวหน้า ?

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของนายเฉินได้ สร้างกุศลไว้มาก บิดามารดาของเขาต่างก็เข้า สถานธรรมช่วยงานสร้างบารมี ทั้งนายเฉินเอง ก็เป็นคนใจดี และรักษาจรรยาแพทย์ สวรรค์ เบื้องบนย่อมไม่ทอดทิ้งคนดี

(2) ทำไมนายเฉินจึงมีครอบครัวที่ผาสุก มีภรรยาที่ดี มีบุตรกตัญญู ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนายเฉินเป็นคนใจ บุญสุนทานชอบทำการกุศลต่าง ๆ ชาตินี้จึงได้รับ ผลดีตอบแทน อีกทั้งนายเฉินสามารถสานต่อ เจตนารมณ์ของบิดา โดยเข้าสถานธรรมช่วยงาน สร้างบารมี ดังนั้นจึงย่อมมีความสุขและอายุยืน