กรรมของการเก็บเงินได้แล้วไม่คืน

1,267 Views

แต่ก่อนที่ตำบลกุ้ยโจว นาย ก. ได้เคย ฮุบเอามรดกของคุณอามาเป็นของตน นาย ก. เป็นคนใจบาปหยาบช้าไร้ศีลธรรมเป็นที่เกลียดชังของชาวบ้านทั่วไป กระทั่งอายุ 50 ปี ได้ป่วยด้วยโรคจิต และตายในที่สุด

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงได้ใช้แผนฮุบเอามรดก ของคุณอา ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นพ่อค้า ได้ทำเงินทองหนึ่งห่อใหญ่ตกหาย อาของเขาคือคนที่ชาติก่อนเก็บเงินทองห่อนั้นได้ ดังนั้น ชาตินี้นาย ก. จึงใช้แผนโกงเอาทรัพย์สมบัติที่ชาติ ก่อนทำตกหายกลับคืน นี้คือกรรมของการเก็บ ทรัพย์สินของคนอื่นได้แล้วไม่คืนเจ้าของ

(2) นาย ก. เป็นคนใจบาปหยาบช้า ทำไมจึง ได้เสวยสุข ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ได้สร้างกุศล ผลบุญไว้ชาตินี้จึงได้เสวยผลบุญนั้น ครั้นเสวยผลบุญนั้นหมดก็ต้องรับกรรมของตน

(3) ทำไมนาย ก. จึงป่วยตายด้วยโรคจิต ?

ตอบ เพราะ นาย ก. ใช้แผนฮุบเอามรดก ของอาเขา แล้วไม่รู้จักบำเพ็ญบุญกุศล เป็นคนใจ บาปหยาบช้า ดังนั้นจึงต้องป่วยตายด้วยโรคจิต เป็นกรรมสนอง

ขอเตือนชาวโลก เก็บได้ทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วต้องคืนเจ้าของ อย่าได้เป็นคนโหดร้าย เพื่อ หลีกเลี่ยงกรรมตามสนอง พึงทราบไว้ว่าทำกรรมใดย่อมได้รับผลกรรมนั้นเสมอ