หลักแห่งความรอดพื้นฐานของฆราวาส

763 Views

     ทั้งหมดนี้ ขอให้ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธ และเป็นหลักแห่งความรอดพื้นฐานของฆราวาส : มีความขยันขันแข็ง กล้าหาญยอมตายด้วยพระธรรมนี้เป็นข้อที่ ๑.

     ข้อที่ ๒ สุภาพอ่อนโยนขยายความไปถึงเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่.

     ข้อที่ ๓ กตัญญู.

     ข้อที่ ๔ มีศีลมีสัตย์.

     ข้อที่ ๕ ประหยัด สันโดษ.

     ข้อที่ ๖ มีเมตตา กรุณา ใจกว้าง ใจบุญ.

     ข้อที่ ๗ อดกลั้น อดทน มีความแจ่มใสประกอบอยู่ด้วย.

     ข้อที่ ๘ ยอมได้ ให้อภัยได้ เป็นฝ่ายยอมเพื่อให้เรื่องต่างๆระงับไป

     ข้อที่ ๙ ไม่ตามใจกิเลส แต่ตามใจพระธรรมหรือพระเจ้า.

     ข้อที่ ๑๐ มีแบบฉบับเฉพาะของชาวพุทธเองในทุกๆ กรณี ในการกินอยู่หลับนอน เกิด แก่ เจ็บ ตาย.

     ทั้งหมดนี้ขอให้เรียกว่า "วัฒนธรรมของชาวพุทธ" เป็นพื้นฐานแห่งความรอดพื้นฐานของฆราวาสที่เป็นชาวพุทธทั่วๆ ไป เป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง คือวิมุตติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏฎสงสาร. นี่แหละวัฒนธรรมของชาวพุทธ เป็นสิ่งที่มีขอบเขตกว้างขวางอย่างนี้. เดี๋ยวนี้กำลังเป็นความรอดพื้นฐานของฆราวาสทั่วๆ ไป.

     ขอให้สนใจทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งหญิง ทั้งชาย ทั้ง ๔ ระดับของอาศรม คือที่เป็นพรหมจารี ที่เป็นคฤหัสถ์ เป็นวนปรัสถ์ เป็นสันยาสี”

เวลาก็หมด ตามที่นกกางเขนบอกร้องเตือน
เรไรก็ร้อง; เอาละพอกันที.

ธรรมบรรยายชุดฆราวาสธรรม ของท่านเจ้าคุณพุทธทาส เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๑๓