๙. ความรอดพื้นฐานของผู้ครองเรือน

757 Views

     สำหรับพวกเรา ล่วงมาถึงเวลา ๔.๔๕ น. แล้วเป็นเวลาที่เราจะได้พูดกันต่อไป ถึงเรื่องที่พูดค้างไว้เป็นลำดับมา คือเรื่องเกี่ยวกับฆราวาส ในการบรรยายชุดนี้ ได้มีความตั้งใจไว้แล้วว่าจะพูดกันถึงเรื่องฆราวาส คือว่าเกี่ยวกับฆราวาส เพราะเป็นเรื่องพื้นฐาน กล่าวคือถ้าเป็นฆราวาสที่ดีได้ ก็จะเป็นอะไรที่ดีได้ต่อไป จนกระทั่งไปนิพพานได้. เพราะฉะนั้น เราจึงมองดูกันทุกแง่ทุกมุมในเรื่องอันเกี่ยวกับฆราวาส.