นิพพานเป็นของจำเป็นแก่ฆราวาส

783 Views

     นี่ถ้าคุณไม่เห็นตามที่เป็นจริง แล้วก็เลยไม่รู้สึกว่า นิพพานนี้เป็นของจำเป็น ที่จะต้องมีอยู่กับเนื้อกับตัว แม้ที่ยังอยู่ในบ้านเรือน. ถ้านิพพานไม่จำเป็นแก่พวกฆราวาส พระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสเรื่องสุญญตาแก่ฆราวาส; นี้มีเหตุผล. พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุญญตาแก่ฆราวาส ก็เพื่อให้ฆราวาสมีนิพพาน อย่างสาหรับฆราวาส อยู่ในบ้านในเรือนแล้วจะได้ดับร้อนได้. เพราะฉะนั้นคนที่พูดว่าทำไม่ได้ ทำทางโลกก็ต้องเอาแต่ทางโลกอย่างเดียว ทางธรรมทำไม่ได้; ก็เป็นคนโง่และคนอวดดีบวกกัน ทั้งโง่ทั้งอวดดี. เลิกโง่เลิกอวดดีเสีย จะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสถูกต้องแล้ว ว่าฆราวาสนี้จะต้องสนใจเรื่องสุญญตาให้มันมีความเย็นทางอายตนะ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้นทางกาย ทางใจพอสมควร. จะได้ไม่เป็นโรคเส้นประสาท จะได้ไม่วิกลจริต จะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตาย และจะได้ไม่เดือดพล่านจนเป็นฮิปปี้ในที่สุด .

      ถ้าคุณเห็นว่านิพพานเป็นของครึ มันก็เท่ากับเห็นว่า พระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นเป็นของครึ; เพราะว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นต้องการนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้; ให้มีนิพพานในกลางวัฏฎสงสาร ชีวิตฆราวาสอยู่ในกลางวัฏฏสงสารไม่ดีไม่ชั่ว มีบุญ-มีบาป มีสุขไม่ทุกข์มีอะไรขึ้นๆลงๆ มันเป็นวัฏฎสงสาร. ความไม่ต้องเป็นอย่างนั้น ความคงที่ ความสงบ ความสะอาด ความหลุดได้ ความเป็นอิสระ นี้เป็นนิพพาน. นึกถึงสระ ต้นมะพร้าวนาฬิเกร์ ต้นเดียวโนเน กลางทะเลขี้ผึ้ง ฝนตกก็ไม่ต้อง ฟ้าร้องก็ไม่ถึง กลางทะเลขี้ผึ้ง ถึงได้แก่ผู้พ้นบุญเอย. ท่องๆ เอาไว้บ้าง.

      นี้เรียกว่ามันเป็นเคล็ด ที่คุณเป็นฆราวาสก็เกี่ยวข้องกับนิพพานได้. แล้วก็จะเป็นการจับปลาสองมือที่ล้มเหลว. แต่เป็นการจับปลาสองมือที่เป็นปลาคนละชนิดที่มีพร้อมกันไปสองมือ แล้วก็สำเร็จด้วย คือปลาตัวนี้ และไม่ทำให้ปลาอีกตัวหนึ่งเป็นของร้อนขึ้นมา. เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าต้องแยกกันเด็ดขาด ว่าเดี๋ยวนี้เป็นชาวบ้านเป็นชาวโลกก็ต้องเอาเรื่องปากเรื่องท้อง ต้องทามาหากินไม่ต้องสนใจเรื่อง ศาสนา เรื่องนิพพาน เราจะต้องมีของสองสิ่งนี้เคียงคู่กันไปเหมือนกับที่ผมพูดในครั้งที่หนึ่ง ในการบรรยายว่า ชีวิตของเราต้องเทียมด้วยควายสองตัวจำควายสองตัวไว้ ควายตัวหนึ่งคือเทคโนโลยี่ ตามหน้าที่การงานนั้นควายตัวที่สองคือ spiritual enlightenment ความสว่างไสวในทางวิญญาณชีวิตจิตใจ; มีควายสองตัวเคียงคู่กันไป ชีวิตนี้ก็สะดวกสบายราบรื่นถึงที่สุด อย่างไม่ต้องโกลาหล วุ่นวาย; นี่คือเคล็ด. ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เคล็ดแล้วก็หมดปัญญา ไม่มีอะไรจะพูดอีก. นี่เป็นเคล็ดที่ให้ได้ผลมากที่สุดโดยลงทุนน้อยที่สุด.

     ที่จะเข้าใจผิดก็มีอยู่อย่างที่ว่า ไปแบ่งแยกเป็นพระ เป็นฆราวาสมากเกินไป จนเข้ากันไม่ได้. ผมบอกว่าให้เป็นพระเสียให้เสร็จในความเป็นฆราวาสนั้นด้วย. เดี๋ยวนี้คุณได้ยินได้ฟังหลักพุทธศาสนาชั้นสูงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเป็นของพระไปหมด. พอพูดเรื่องศีลสมาธิ ปัญญา มรรค ผล นิพพาน ก็เลยเกิดความคิดเข้าใจไปว่า อ้าวเอาของพระมาใช้ บ้าแล้วโว้ย; อย่างนี้ เอาเรื่องของพระมาศึกษามาปฏิบัติ บ้าแล้วโว้ย. ความจริงมิใช่เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่เอาของพระไปใช้. เข้าใจโง่ๆ ไปเองว่า เอาของพระไปใช้.