ปัญญา ที่ ถูกต้อง

1,002 Views

     ศรัทธา-ความเชื่อ วิริยะ-ความพยายาม สติ-ความระลึกรู้สึกตัวอยู่ สมาธิ-ความมีกำลังใจมั่น แล้วปัญญา ความรู้. ที่กล่าวไว้ ๕อย่างนี้ มันเป็นครอบจักรวาลไปใช้ในทุกแขนง แล้วก็มุ่งหมายโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน; ห้าอย่างนี้เพื่อความมุ่งหมายนั้น. แล้วอย่าลืมว่า ปัญญานั้น เฉโกก็ได้ ปัญญาในที่นี้ต้องเป็นปัญญาแท้จริง. ถ้าว่าจะเอาหัวเหง้าของมัน เป็นเพียงอย่างเดียวละก็ต้องเอาที่ปัญญาที่แท้จริง ปัญญาที่ถูกต้อง ยึดเอาปัญญาชนิดนั้นเป็นหลัก แล้วอื่นๆ จะตามมา เรียกว่า หัวเหง้า คือ หัวขั้วของพวงที่มันมีหลายๆ แขนง.

     เรามีปัญญาเป็นหัวเหง้าของพวงแล้วก็พอ เพราะปัญญาที่ถูกต้องสามารถดึงอะไรต่างๆ มาตามที่ต้องการได้ครบ. คตินี้จะเป็นของโบราณก่อนพุทธกาล เพราะไปอ่านดูในฝ่ายอื่มันนก็มี. เขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัญญากว้างขวางใช้เป็นหลักทั่วไป มันก็มามีอยู่ในคัมภีร์ของเรา คือของพุทธศาสนา. เขาว่าอย่างนี้ : ปญฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ พวกคนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด. ใช้คำว่าพวกคนฉลาด คือกินความกว้าง : คนฉลาดแล้วน่ว่าใคร ย่อมกล่าวปัญญาว่าประเสริฐที่สุด. นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ "เหมือนดวงจันทร์ซึ่งเป็นราชาแห่งนักษัตรย่อมเด่นกว่าดวงดาวทั้งหลายฉะนั้น" สีลํ สิรีจาปิ สตญฺจธมฺโม อนฺวายิกา ปญฺญวโต ภวนฺติ, "สี ก็ดี มิ่งขวัญก็ดีสัทธรรมก็ดี ย่อมเป็นไปตามอำนาจของปัญญา" คือปัญญาจะชักนำมาเอง แม้แต่สิ่งที่เรียกว่า ธรรมของสัตบุรุษ ก็จะมาสู่อำนาจของปัญญา .

     คำพูดทั้งหมดนี้ก็ขอให้สนใจ หรือยึดปัญญาเป็นหลัก แล้วใช้ปัญญานี้กวาดต้อนเอาทุกอย่างที่ต้องการมา. ฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่า "กำลัง-กำลัง” ก็ขึ้นอยู่กับปัญญา แล้วก็เป็นปัญญาที่เป็นความถูกต้องในประการที่ ๔. ที่เราพูดถึงในวันนี้คือ ประการที่ ๔ กำลังของความถูกต้อง. ปัญญาที่พลิกเพลงไปใช้ชั่วก็ได้ ดีก็ได้นั้นไม่เอา ไม่ได้หมายถึงในที่นี้. นี้คือกำลังของฆราวาส ผู้กำลังเดินทางอยู่ในวัฎฎสงสารเพื่อจะไปนิพพาน. นี้ก็รวมทั้งเรื่องครอบครัว เรื่องลูก เรื่องเมีย เรื่องผัว ปัญหาพื้นฐาน ปัญหาพื้นดินด้วย. โดยหัวข้อมีอยู่อย่างนี้ เอาไปชำระสะสางให้ดี ให้ใช้มันให้ได้คือ apply ให้ได้ อย่าเป็นตัวหนังสืออยู่ในสมุด

นกกางเขนบอกหมดเวลาเพียงนี้.

ธรรมบรรยายชุด ฆราวาสธรรม ของท่านเจ้าคุณพุทธทาส เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๓