กำลังของธรรมะ

786 Views

      “กำลังของธรรมะ" นี้ขยายออกไปถึงสิ่งที่มันเนื่องกันอยู่โดยอ้อมอีกหลายอย่างก็ได้; ที่ใช้กันมากอยู่อย่างผิดๆ นี้ ผมจะระบุชี้ให้เห็น เช่นกำลังของบุญเก่า ของบุญกุศลที่ทำไว้แต่กาลก่อน. คุณเคยทำความดีความงาม ความถูกต้องอะไร ไว้มากแต่กาลก่อน คุณเคยเป็นกำลังใหม่ขึ้นมาในที่นี้อีก. กำลังของบุญของกุศลที่ได้กระทำไว้ดีแล้วนี้ก็เรียกว่า กรรมที่ได้กระทำไว้ดีแล้วแก่กาลก่อน มาเป็นกำลัง เป็นกุศลกรรมแต่หนหลังมาช่วย แต่แล้วคนในสมัยนี้ไม่สนใจ ถอยหลังเข้าคลอง ไปเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "โชค” ว่า "เคราห์" หรืออะไรไปเลยอย่างนี้ ว่าเป็นโชคดี เคราะห์ดี ฤกษ์ดี อะไรไปทำนองนั้น; นั่นเพราะความโง่ เพราะอำนาจของความขลาด และความโง่รวมกัน. โง่ทำให้ขลาด ขลาดทำให้โง่ หล่อเลี้ยงกันอยู่อย่างนี้แหละ; แล้วก็ไปถือเทวดาผีสาง โชคชะตาราศี อะไรไป ไม่หวังความถูกต้องคือบุญกุศล หรือกรรมที่เป็นกุศลที่แท้จริง. มันหวังผลอย่างเดียวกันนั่นแหละจึงไปเชื่อโชค เชื่อฤกษ์ เชื่อเทวดา. แต่หารู้ไม่ว่า ที่มันจะช่วยได้จริงนั้น คือบุญกุศลที่แท้จริงที่ได้เคยทำไว้นั่นแหละจะเป็นโชคดี.

     อีกอย่างหนึ่ง เราจะไปเล็งถึงสิ่งที่เรียกว่า เจ้านายช่วย บุญวาสนาช่วย บารมีมาก มีอำนาจวาสนาช่วย มันก็ไม่พ้นไปจากความดีที่ทำไว้แต่กาลก่อน ความถูกต้องที่ทำไว้ในกาลก่อน. สาหรับเจ้านายนั้นถ้าเป็นเจ้านายจริง เจ้านายดี เจ้านายจริง ถูกต้องตามความหมายของคำว่า เจ้านาย มันก็เป็นคนดี แล้วก็ช่วยแต่คนที่ทำดี. ในการที่เจ้านายจะช่วยเราก็เพราะเราทำดี. นี้คือความหมายของคำว่าช่วยตัวเอง; ความดีของตัวเอง ช่วยตัวเอง ไปบังคับให้ผู้อื่นต้องรุมมาช่วยเรา เพราะความดีของเรา.

     สิ่งที่เรียกว่า “วาสนาบารมี” ก็เหมือนกัน ถ้าถูกต้องและแท้จริงต้องมาจากบุญกุศลที่ทำไว้ คือความดีที่ทำไว้. ถ้าวาสนาบารมีมาจากผีสางเทวดาบ้าๆ บอๆ มันก็ไม่ยั่งยืน; หรือมาจากทุจริตคดโกงอะไร มันก็ไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นต้องให้รู้ว่า มันมีอยู่อีกชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่ง คือ “กำลังของธรรมะ" หรือ “กำลังความถูกต้อง" เพื่อจะไปควบคุมทั้งสามกำลังข้างต้นนั้น ให้มันเดินไปถูกต้อง : ใช้กำลังกายถูกต้อง ใช้กำลังจิตถูกต้อง ใช้กำลังความรู้ถูกต้อง. นี่รวมเป็น ๔ กำลังมีรายละเอียดปลีกย่อยจาระไนไม่ไหว ครอบคลุมอะไรทั้งหมดในบรรดาที่เป็นกำลัง-กำลัง. คุณก็ลองไปคิดดูเอาเองเถิด มันจะคิดได้.

     ลองคิดดูต่อไปว่า ใน ๔ กำลังนี้แต่ละอันไหนสำคัญที่สุด?คุณจะมองเห็นในทันทีว่า อันสุดท้าย พวกที่ ๔ ประเภทที่ ๔ มันสำคัญที่สุดคือ “กำลังของพระธรรม” "กำลังของความถูกต้อง”; นี้มันเป็นเรื่องทางฝ่าย spiritualไป คือฝ่ายสูงสุดไป. กำลังร่างกายเป็นเรื่องทางกาย ทางฟิสิคส์ กำลังจิต กำลังความรู้ ตามธรรมดาสามัญนี้เป็นเรื่องทาง mental ทาง mentality ส่วนกำลังความถูกต้องของธรรมะนี้เป็นเรื่อง spirituality กำลังทางฝ่าย spiritual มันขึ้นถึงขีดของความถูกต้อง. เราจะเรียกกำลังอันที่ ๔ ที่สำคัญที่สุดว่าอย่างอื่นอีกได้มากมาย. ถ้าถือพระเจ้าก็เรียกว่ากำลังของพระเจ้า; พวกที่เชื่อพระเจ้าถือพระเจ้าจริงๆ ก็เรียกว่า นี้คือ "กำลังของพระเจ้า”