๒ ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน

821 Views

     สำหรับพวกเรา ล่วงมาถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. แล้วเป็นเวลาที่จะได้บรรยายต่อจากที่บรรยายไว้ก่อน. ในทุกครั้งที่แล้วมา เราพูดในลักษณะอารัมภกถา คือเค้าโครงกว้างๆ ที่มันเชื่อมโยงกัน เกี่ยวกับปัญหาของเราโดยรอบ. มาถึงวันนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่อง ตัวธรรมะโดยตรงกันเสียที. ที่จริงอารัมภกถาก็เป็นเรื่องธรรมะ แต่ว่าเป็นเรื่องที่พูดกันอย่างอย่างคร่าวๆ และเท่าที่มันสัมพันธ์กัน ระหว่างธรรมะนั้น-ธรรมะนี้ เพื่อช่วยให้เข้าใจเค้าโครงของสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมะ” กันเสียทีหนึ่งก่อนในเมื่อเราอยากจะทราบส่วนไหนโดยเฉพาะ ก็ค่อยพูดถึงส่วนนั้น. เช่นเราอยากจะทราบเรื่องฆราวาสธรรม ธรรมะสำหรับฆราวาส ก็จะได้พูดถึงเรื่องธรรมะสำหรับฆราวาสโดยเฉพาะ ให้ชัดเจนลงไป อย่างนี้เป็นต้น