ความสำคัญของธรรมะและศาสนา

947 Views

     คุณทุกองค์ ผมเข้าใจว่า ก็พิสูจน์อยู่ชัดแล้วว่า เพราะมาบวชก็เป็นพุทธบริษัท เกิดในตระกูลของพุทธบริษัท แล้วระวังให้ดี กำลังจะเป็นไก่โง่ที่ได้พลอย ก็ได้นะ ระวังให้ดี. พวกคุณที่บวชแล้วก็ระวังให้ดี จะเป็นไก่โง่ที่ได้เพชรพลอย สู้แต่ข้าวสุกข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ คุณจะรู้สึกว่าศาสนานี้เป็นเรื่องบ้าๆ บอๆ เป็นเรื่องครึคระ สู้เรื่องเขียวๆ แดงๆ ตามที่สำมะเลเทเมาสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้. เช่นเดียวกับไก่ที่พูดว่า เพชรพลอยนี้สู้ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้. คนที่ประมาท หรือโง่เขลาได้ฟังธรรมในพระพุทธศาสนานี้แล้ว มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมากไปกว่าไก่ที่ได้เพชรพลอย ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องครึคระอยู่นั่นเอง; ไม่เข้าใจ ไม่อาจจะทำความเข้าใจ เดี๋ยวนี้เรามาบวช อุตส่าห์สละอะไรๆ หลายอย่าง มาบวชชั่วปิดภาคนี้ก็ยังดี. ขอให้เป็นเวลาที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบาบางไป เพื่อว่าคุณจะไปเป็นฆราวาสที่ดีได้ คือไม่มีความทุกข์ตามที่ต้องการ ดังปัญหาที่ยื่นมาให้ผมตอบ.

     ในที่สุดก็ไปสรุปรวมอยู่ที่ว่า เรารู้อะไรเป็นอะไร : ความเป็นฆราวาสคือเป็นอะไร? อย่าไปจัดให้มันเป็นเรื่องลามก สทปรก ต่ำทรามเหมือนคนที่เขาเข้าใจอย่างนั้น. ขอให้ถือว่า ความเป็นฆราวาสคือขั้นหนึ่งของการเดินทางไปหาจุดสูงสุด; พรหมจารีนี้เป็นประถมศึทษา คฤหัสถ์เป็นมัธยมศึกษา วนปรัสถ์เป็นอุดมศึกษา อย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อกี้ อย่าลืมเสีย. ถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้ว ฆราวาสก็คือ ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนของพระเจ้า จนกระทั่งพบว่าอะไรเป็นความทุกข์ หรือเป็นตัวปัญหาสำหรับฆราวาส. อะไรเป็นช่องทาง เป็นทางออกของฆราวาส. หมายความว่า ช่องทางที่เราจะเป็นฆราวาสให้ดีที่สุด แล้วผ่านออกไปได้ถึงขั้นที่สูงขึ้น เช่นไปเป็นวนปรัสถ์; มันก็มีอยู่ ๒อย่างนี้เท่านั้น.

     อะไรเป็นตัวปัญหา เป็นอุปสรรค เป็นตัวความทุกข์? นี้อย่างหนึ่ง; แล้วอะไรเป็นอุบายวิธีที่จะออกไปได้จากความทุกข์? นี้ก็ส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้น คฤหัสถ์ก็คือนักเรียนที่ก้าวหน้าขึ้นมาได้จนถึงมัธยมศึกษา. อย่าไปดูถูกดูหมิ่นตนเองในเรื่องนี้; ขอให้ถือว่า นี่เป็นการก้าวหน้าขั้นหนึ่งแล้ว ที่จะต้องทำให้ดี ให้ถูกต้องต่อไป.

     การที่ถามปัญหาอย่างที่ถามมานี้ ผมก็เห็นด้วย และอนุโมทนาในการที่รู้จักถาม รู้จักเป็นห่วงในความเป็นฆราวาสของตน เกรงว่าจะเป็นได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น. ฉะนั้น วันนี้ผม จึงพูดถึงคำว่า “ความเป็นฆราวาส”. ความเป็นคฤหัสถ์ หรือความเป็นฆราวาสนี้มันคืออะไร ในฐานะเป็นอารัมภกถาอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งต่อๆ ไป ผมก็จะตอบปัญหาที่เป็นตัวเรื่องกันเสียที.

     สำหรับอารัมภกถาก็พอแล้ว หรือหมดเพียงเท่านี้. ครั้งต่อไปก็จะพูดถึงธรรมสำหรับฆราวาสโดยตรง. เอาละ พอกันทีสำหรับวันนี้