การไขปริศนาธรรมของอมิตาภะพุทธเจ้า

1,238 Views

ชมบัว ๙ ชั้นเสร็จ เรากลับมาอยู่หน้าพระธรรมกาย ของอมิตาภะพุทธเจ้า อาตมาคุกเข่าลงกราบแทบเท้า ๓ ที ตั้งจิต อธิษฐานขอพร

ชั่วครู่ อดีตพุทธเจ้าก็เผยอทิพยโอษฐ์ตรัสชัดถ้อยชัดคำ และอย่างหนักแน่นว่า

“พุทธภาพของเวไนยสัตว์ทั้งหลายล้วนเสมอภาคเท่าเทียม กัน ใจตาลปัตร เห็นเท็จเป็นจริง ประกอบกรรมใด กรรมนั้นสนอง เวียนว่ายตายเกิดใน ๖ ภูมิ วัฏสงสารไม่สิ้นสุด ทุกข์แสนสาหัส ๔๘ ปณิธานปฏิญาณดับทุกข์แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย หญิงหรือชาย ผู้เฒ่าหรือเด็กมีศรัทธา ปณิธาน ปฏิปทา ใจเดียวไม่หันเห คือฌานวิสุทธิภูมิ ก็คืออนุสติ ๑๐ กำหนดให้ไปเกิดยังวิสุทธิภูมิ...

อาตมาคุกเข่าลงกราบนมัสการต่อ ขอพรอมิตาภะพุทธเจ้า ต่อไป

อมิตาภะพุทธเจ้าตรัสสืบไปว่า

“๑. เจ้ายังมีวาสนาผูกพันกับสัพพะโลก ต้องไปดับทุกข์แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติโกโหติกาในชาติต่าง ๆ ให้ถือศีลเป็นครูสอนคน ให้ศึกษาฌานวิสุทธิภูมิ ฌานพิสุทธิ์บำเพ็ญควบคู่กัน”

“๒. สามัคคีวงการศาสนาทุกศาสนา ขงจื้อ เต๋า พุทธ (รวม พุทธธรรมศากยมุนี ๑๐ นิกาย) คริสต์ อิสลาม...แต่ละศาสนาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลุกเร้าซึ่งกันและกัน อย่าได้ดูหมิ่นถิ่น แคลนซึ่งกันและกัน การกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าของตัวเป็นสัม มาทิฐิ ของผู้อื่นเป็นมิจฉาทิฐิ ของตัวเป็นพระ ของคนอื่นเป็นมาร ของตัวสูงส่ง ของผู้อื่นต่ำต้อย ของตัวมีค่า ของผู้อื่นไร้ค่า จับเอา จุดอ่อนข้อด้อยผิวเผินด้านเดียวของฝ่ายตรงข้าม โจมตีไม่หยุด บ่อนทำลายวิถีแห่งธรรมซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง วิถีแห่งพุทธกว้างใหญ่ไพศาล มีธรรมวิถี ๘๔,๐๐๐ วิถี ทุกศาสนา ล้วนเป็นอริยสัจ ผู้ถือปฏิบัติได้ มิจฉาทิฐิจะกลับกลายเป็นสัมมา ทิฐิ มารกลับเป็นพระ เล็กสามารถไปสู่ใหญ่จะต้องช่วยเหลือกัน ด้วยภราดรภาพ กำจัดมิจฉาทิฐิ ผดุงสัมมาทิฐิจึงเป็นสัมโพธิญาณ แห่งสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า”

หยุดนิดหนึ่ง อมิตาภะพุทธเจ้าจึงตรัสต่อว่า
“เอาละ เจ้ากลับไปได้แล้ว”
อาตมาลงกราบแทบเท้า ๓ ครั้ง

เราเดินทางต่อตลอดทาง ดอกบัวที่ใต้เท้ายังคงพาตัวเรา เหาะเหินเดินอากาศเหมือนเดิมคราวนี้ไม่เห็นประตู “จาตุมหารา ชิกพักเดียวก็มาถึง ตำหนักอรหันต์ภพกลาง” อาตมาหยุดท่องคา ถาดอกบัวใต้เท้าอันตรธาน เด็กรับใช้นำน้ำเย็นมาให้อาตมาดื่ม สงฆ์บริกรจัดแจงให้อาตมาไปพักผ่อนในห้องนอน อาตมารู้สึกว่า งัวเงีย ๆ แล้วม่อยหลับไปในที่สุด

สวด “นโม ออนีทอฮุก”
นำพาสู่แดนสุขาวดี