“พิพิธภัณฑ์ของโลกศรีปิฎก”

1,087 Views

ผู้ไปเกิดในระดับกลางของบัวชั้นกลาง พวกนี้จะมีการบำ เพ็ญและเข้าถึงพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง ขณะมีชีวิตอยู่ในสัพพะโลก ในด้านการทำบุญทำทานนั้น พวกเขาจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ ได้ผล บุญมหาศาลจึงสำเร็จเป็นมหากุศลมูล ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะกล่าวใน แง่การบำเพ็ญตนหรือการสะสมกุศลผลบุญ ผู้เกิดในระดับกลาง ของบัวชั้นกลางล้วนสูงกว่าผู้เกิดในระดับล่างของบัวชั้นกลางขั้น หนึ่ง

อาณาจักรในระดับกลางของบัวชั้นกลาง มีอาราม ตำหนัก และเจดีย์มากมาย ไม่ต้องพูดถึง รูปร่างลักษณะของผู้คนที่นี่ ย่อม สูงใหญ่กว่าระดับล่างของบัวชั้นกลาง ดังนั้น อารามตำหนักและ เจดีย์ก็ต้องสูงใหญ่ขึ้นตามสัดส่วน ที่ระดับกลางของบัวชั้นกลางใน แต่ละวันจะมีดอกไม้ร่วงหล่นจากฟากฟ้าสุราลัย เวไนยสัตว์ของ ที่นี่จะไปเก็บดอกไม้ที่ร่วงหล่นจากฟากฟ้าเหล่านี้ มาสักการะบูชา พุทธ ๑๙ ทิศ ดอกไม้เหล่านี้สวยงามเป็นเลิศ ดอกไม้ในสัพพะ โลกไม่มีทางเทียบได้เลยแม้เท่ากระผีกริ้น ขณะเดียวกันมโหรี ทิพย์พิมาน ที่บรรเลงจากสรวงสรรค์ก็ไพเราะ เสนาะหูเป็นพิเศษ ยากจะหาถ้อยคำมาบรรยายให้เห็นภาพได้ ตามพุทธคัมภีร์กล่าว ว่า “พระราชาในแดนมนุษย์มีดนตรีนับหมื่นชนิดก็ไม่ไพเราะ เท่า ๑ ทำนองในบรรดาดนตรีของพระราชาจักริน หลายหมื่น หลายพันเท่า ดนตรีหมื่นชนิดของพระราชาจักรินก็ไม่ไพเราะ เท่า ๑ ทำนองในบรรดาดนตรีของเทวราชชั้นดาวดึงส์ หลายหมื่นหลายพันเท่า ดนตรีหมื่นชนิดของอัมรินทร์อินทร์องค์แห่งดาว ดึงส์ก็ไม่ไพเราะเท่า ๑ ทำนองในบรรดาดนตรีของอธิราชเจ้า แห่ง สวรรค์ชั้น ๖ หลายหมื่นหลายพันเท่า ดนตรีหมื่นชนิดของอธิราช เจ้าแห่งสวรรค์ชั้น ๖ ก็ไม่ไพเราะเท่า ๑ ทำนองในบรรดาต้นไม้ รัตนะ ๗ ภายในตำหนักของอมิตาภะพุทธเจ้า”

เวไนยสัตว์ที่เกิดในระดับกลางของบัวชั้นกลาง ล้วนเปล่ง แสงในตัวได้ ร่างกายเป็นสีแดงโปร่งใสไร้กีดขวาง สามารถไปยังตำ หนักต่าง ๆ เพื่อสักการะพุทธ ๑๐ ทิศ ในชั่วขณะเดียว และก็กลับ มายังที่เดิมในชั่วขณะเดียว พวกที่ไม่มีกุศลผลบุญมากมายมหา ศาลในยามมีชีวิตอยู่ จะไม่สามารถมาเป็นเวไนยสัตว์ของที่นี่ได้ เลย

เวไนยสัตว์ที่มาเกิดในระดับกลางของบัวชั้นกลาง พวกเขา มีความฝันเฟื่องน้อย กระทั่งไม่มีเลย สิ่งที่พวกเขา จะบริโภค ก็น้อยลง ไม่เหมือนพวกที่เกิดในชั้นล่างของบัวชั้นกลางที่ยังต้อง บริโภคขนมที่ทำจากน้ำผึ้งบุปผา เพราะว่าในการบำเพ็ญตน ยิ่ง บำเพ็ญยิ่งสูง ในที่สุดก็ไม่จำเป็นต้องบริโภคอะไรทั้งสิ้น

ที่ระดับกลางของบัวชั้นกลาง มีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเรียก ว่า“พิพิธภัณฑ์โลกศรีปิฎก” ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะสามารถ เห็นวิธีบำเพ็ญตามรูปแบบต่าง ๆ ของพระโพธิสัตว์ เรียกว่า มีครบทุกสิ่งทุก อย่างภายในพิพิธภัณฑ์โลกศรีปิฎก มีแบ่ง เป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นล้วน ได้จัดแสดงกระบวนทั้งกระบวนของ ผู้สำเร็จเป็นพุทธะ แต่ละองค์ไว้เป็นต้นว่า อมิตาภะพุทธเจ้าชาติก่อนเป็นใคร (พระธรรมปิฎกภิกขุ) พระอาจารย์ของท่าน เป็นใคร (พระยูไลตถาคตเจ้าแห่งอิสรเสรี) ท่านเคยปฏิบัติ ธรรมชนิดไหน มีปณิธาณใด ชาติก่อนขึ้นไปอีก ของท่าน เป็นอะไร กระทั่งร้อยชาติ พันชาติ ก่อนจะมาเป็นพุทธะ นั้นมี สภาพเป็นอย่างไร ล้วนสามารถเห็นได้หมด ถ้าหากท่านต้อง การดูอาณาจักรอีกอย่างหนึ่ง ท่านก็สามารถไปดูที่ชั้นอื่นต่อไป เช่น ดูกระบวนการบรรลุธรรมของพระโพธิสัตว์กวนอิม สภาพ ชีวิตในแต่ละชาติของท่าน ตลอดจนวิถีดำเนินในการเสาะแสวง หาธรรมของท่าน ท่านจะดูกระบวนการบำเพ็ญตนในแต่ละ ชาติแต่ละภพของพระศากยมุนี พระมโหสถ พระโพธิสัตว์ผู่เสียน พระโพธิสัตว์เหวินสวีซือลี เป็นต้น ล้วนสามารถเห็นได้ในพิพิธ ภัณฑ์โลกศรีปิฎกทั้งสิ้น นานาพุทธะ นานาโพธิสัตว์ในทศภูมิก็ เช่นเดียวกัน