“อัฐคีรีภาพ” (ภูเขาภาพ ๘ แห่ง)

1,135 Views

ผู้ไปเกิดในระดับล่างของบัวชั้นกลาง โดยทั่วไปจะมีความ คิดฝันเฟื่องค่อนข้างน้อย รูปโฉมภายนอกของพวกเขาอยู่ระหว่าง อายุ ๑๖-๒๐ ปี แต่งกายเหมือนกัน ไม่แบ่งหญิงชาย กิจกรรมของ พวกเขาก็มีลักษณะรวมหมู่ แต่ละวันก็สักการะบูชาพุทธ ๑๐ ทิศ ดอก บัวของที่นั้นก็มีกลีบดอกมากชั้นกว่า มีสีต่าง ๆ และมีแสงในตัว เปรียบกับบัวชั้นล่างแล้ว ก็นับว่าดีเลิศกว่ามากมายทีเดียว

ณ ที่นี้ มีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่า อัฐคีรีภาพหรือภูเขาภาพ ๘ แห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของอัฐวิชานนะ (ญาณ ๘) อันได้แก่ ตา (จักษุ) หู (โสต) จมูก (ฆาน) ลิ้น (ชิวหา) กาย (กายยะ) จิต (มโน) มโนคติ และ อาลัย เรียกรวมกันว่า อัฐวิชานนะ อดีตพุทธเจ้าตั้งภูเขา ภาพเหล่านี้ขึ้น ก็เพื่อคนที่มาเกิดในที่นี่จะได้บำเพ็ญจนอัฐวิชาน นะของตน “ว่างเปล่า” นั่นเอง

ภูเขาภาพแห่งที่ ๑ เรียกว่า “ภูเขาภาพแสงสว่าง” เป็น ตัวแทนของ “จักษุญาณ” ที่ภูเขาลูกนี้ สรรพสิ่งทั้งปวงของ ทศภูมิ เราล้วนสามารถเห็นได้ด้วยตา เช่นจะดูเวไนยสัตว์ใน สัพพะโลก ดูสภาพของชาติก่อนและชาติโน้นของเขาว่า เป็น ฉันใด เป็นต้นว่าเวไนยสัตว์ ก.ชาติก่อนเป็นสุกร ชาติก่อน ของ ชาติก่อนเป็นทาส ชาติก่อนของชาติก่อนขึ้นไปอีกเป็นเศรษฐี ชาติ ก่อนของชาติก่อนยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกเป็นมหาเสนาบดีเป็นจักรพรรดิ ล้วนสามารถเห็นได้ชัดเจนทั้งหมด แม้แต่สภาพของพุทธภูมิอื่น ๆก็สามารถเห็นได้ชัดตาเช่นกัน

ภูเขาภาพแห่งที่ ๒ เรียกว่า “ภูเขาภาพยินเสียง” เป็น ตัวแทนของ “โสตญาณ” เมื่อไปถึงภูเขาลูกนี้ หูจะได้ยินเสียง ทั้งปวงของทศภูมิ ไม่ว่าเสียงอะไร แค่ผ่านรูหูก็สามารถ จำแนก ได้แม้แต่พุทธองค์กำลังแสดงธรรมบทใด ก็สามารถได้ยิน และ ฟังรู้เรื่อง

ภูเขาภาพแห่งที่ ๓ เรียกว่า “ภูเขาภาพหอมกลิ่น” เป็น ตัวแทนของ “ฆานญาณ” ของเรา ในภูเขาลูกนี้ จะสามารถได้กลิ่น ทั้งปวงของทศภูมิ กลิ่นเหล่านี้แค่ผ่านจมูกก็สามารถจำแนกได้ถึง “เนื้อหา” ของกลิ่น เป็นต้นว่าได้กลิ่นของหญิงมีครรภ์ ก็จะจำแนก ได้ทันทีว่าทารกในครรภ์เป็นหญิงหรือชาย ถ้าเป็นกลิ่นของโลหะ ก็สามารถจำแนกได้ทันทีว่าเป็นทองคำ เป็นเงิน เป็นทองแดง หรือเป็นเหล็ก

ภูเขาภาพแห่งที่ ๔ เรียกว่า “ภูเขาภาพทิพยรส” เป็นตัว แทนของ “ชิวหาญาณ” ของคนเรา ไม่ว่ารสชาติอะไรของทศภูมิ ไม่ว่ารสนั้นจะมาจากพุทธภูมิหรือนรกภูมิ ล้วนสามารถจำแนก ได้ทั้งสิ้น

ภูเขาภาพแห่งที่ ๕ เรียกว่า “ภูเขาภาพสุวรรณกาย” เป็นตัวแทนของ “กายยะญาณ” ของคนเรา ที่ภูเขาลูกนี้ จะ สามารถอาศัยประสาทสัมผัส ไปจำแนกสรรพสิ่งทั้งปวง สามารถ เห็นสุวรรณกายทั้งปวง และ ๓๒ ลักษณะของสัพพะโลก ไม่ว่ารูปลักษณ์แบบไหนล้วนเห็นได้ชัดเจน

ภูเขาภาพแห่งที่ ๖ เรียกว่า “ภูเขาภาพมโน” เป็นตัวแทน “มโนญาน” ของคนเราในภูเขาลูกนี้ จะเห็นพุทธบรรดามี การบำ เพ็ญตนใน แต่ละชาติแต่ละภพของท่านเหล่านั้น ล้วนจะปรากฎ ในมโนนึกทั้งหมด สภาพในแต่ละชาติของตัวเอง ร้อยชาติ พันชาติ ก็สามารถสะท้อนให้เห็นที่เบื้องหน้า

ภูเขาภาพแห่งที่ ๗ เรียกว่า “ภูเขาภาพประจักษ์แจ้ง” เป็นตัวแทน “มโนคติญาณ” ของคนเรา ซึ่งเป็นอาณาจักรที่เยี่ยม ยอดมากคือจะรวมศูนย์ญาณทั้ง ๖ ข้างต้น นัยหนึ่ง ในภาพนี้ ท่าน คิดจะดู คิดจะฟัง คิดจะดม คิดจะลิ้มรส คิดจะสัมผัส คิดธรรมะ ล้วนสามารถปรากฎออกมาให้เห็นเป็นประจักษ์

ภูเขาภาพแห่งที่ ๘ เรียกว่า “ภูเขาภาพไร้ขอบ” เป็น ตัวแทนของญาณที่ ๘ คือ “อาลัยญาณ” ของคนเรา ในภูมิภาพ นี้คือว่างเปล่า อดีต ปัจจุบัน อนาคต ๓ ชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างของ ทศภูมิล้วนสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นประจักษ์