ปาฐกถาธรรม ณ วัดโปตละคีรีทะเลใต้

1,126 Views

สิงคโปร์ เดือนเมษายน 2530

เจริญพร ธรรมาจารย์ท่าน เจ้าประคุณท่าน ประสกท่าน ทั้งหลาย

วันนี้ เรามีวาสนาผูกพันได้มาชุมนุมอยู่ด้วยกัน เป็นเพราะ ชาติก่อนหรือชาติก่อนๆ ได้ทำบุญร่วมกัน ฉะนั้นวันนี้จึงได้พบหน้า กันที่นี่สิ่งที่อาตมาจะกล่าวถึงในวันนี้ คือประสบการณ์ในการท่อง เที่ยวแดนสุขาวดีประจิม อาตมาจะขอนำสภาพที่ไปพบได้เห็นใน แดนสุขาวดีมารายงานต่อที่ประชุม

ที่อาตมาจะกล่าวถึงนี้มี ๕ ประการด้วยกัน คือ

๑. อาตมาไปแดนสุขาวดีได้อย่างไร ด้วยบุญวาสนาอันใด จึงได้ไปถึงที่นั่น สภาพที่เป็นจริงของที่นั่นเป็นอย่างไร อาตมา ท่องเที่ยวไปในแดนสุขาวดีรวมเวลาประมาณ ๒๐ กว่าชั่วโมง (ในความรู้สึก) แต่ครั้นกลับถึงโลกมนุษย์ เวลาได้ล่วงเลยไป ๖ ปี กับอีก ๕ เดือนเศษแล้ว

๒. ระหว่างทางไปยังแดนสุขาวดีประจิม สถานที่ชึ่งอาตมา ได้ไปมานั้น มีอาทิ ถ้ำหมีเล่อ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สวรรค์ชั้นดุสิต ต่อจากนั้นยังไปสถานที่อีก ๓ แห่งของแดนสุขาวดีคือ บัวชั้นล่าง บัวชั้นกลางและบัวชั้นสูง (บัวแต่ละชั้นยังแบ่งเป็นระดับล่างระดับ กลางและระดับบนอีกจึงเรียกรวมกันว่าบัว ๙ ชั้น) อาตมาจะ บอกต่อท่านทั้งหลายว่า อาณาจักรของสถานที่ ๓ แห่งนี้เป็นฉันใดกันแน่

๓. จะกล่าวถึงสภาพความเป็นจริงของการไปเกิดในบัว ๙ ชั้น นัยหนึ่งกล่าวถึง ผลพวงจากการบำเพ็ญศีลภาวนาของเวไนย สัตว์ในสัพพะโลก (สัพพะ Saba ภาษาบาลี หมายถึง “ยอมทน” สัพพะโลก คือ โลกที่จะต้องยอมทนกับสรรพทุกข์ เป็นชื่อรวม ของโลกที่มีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาล อันประกอบด้วยโลกต่างๆ ๓,๐๐๐ โลก ตามตำนานของอินเดียโบราณพุทธศาสนา ยึดถือตำ นานดังกล่าว กำหนดสัพพะโลกเป็นขอบเขตในการสั่งสอน ธรรมะ ของพุทธเจ้า-ผู้แปล) เป็นสิ่งกำหนดว่าเขาจะได้ไปเกิดที่บัวชั้น ไหน และสภาพชีวิตที่เป็นจริงของผู้คนในบัวแต่ละชั้น เป็นต้นว่า รูปร่างลักษณะ การแต่งกาย การกินการอยู่ ความสูงต่ำใหญ่เล็ก ของดอกบัวแต่ละดอกว่าเป็นอย่างไร

๔. กล่าวถึงวิธีบำเพ็ญศีลภาวนาของเวไนยสัตว์ในแดนสุ ขาวดี นัยหนึ่งผู้ไปเกิดที่นั่น ใช้วิธีบำเพ็ญตนอย่างไรในการก้าว จากบัวแต่ละชั้นจากชั้นล่างขึ้นไปจนบรรลุพุทธธรรม

๕. ผู้ไปเกิดที่นั่น บางคนซึ่งเคยรู้จักกับอาตมามาก่อนได้ ฝากอาตมาถามไถ่ทุกข์สุขของญาติโยม ในโลกมนุษย์ภายหลังที่ อาตมากลับมาแล้ว