วิธีสวด “อามีทอฝอ” หรือ “ออนีทอฮุก”

12,564 Views

ทุกเช้าและก่อนนอน หลังจากล้างมือ บ้วนปาก ให้จุดธูป ไหว้พระด้วยชาจีน คุกเข่าพนมมือหรือยืนพนมมือด้วยอาการ นอบน้อม และศรัทธาที่สุดหน้าพระพุทธรูป แล้วสวดภาวนา ตามลำดับต่อไปนี้ (ถ้าไม่มีพระพุทธรูปให้หันหน้าไปทางทิศตะวัน ตก)

๑. นโม สือฟางจูฝอผูซ่า ฉางจู้ซานเป่า (กราบ)

๒. นโม เปิ่นซือสือเจียหมอหนีฝอ (กราบ)

๓. นโม ซีฟาง จี๋เล่อซื่อเจี้ย ต้าฉือต้าเปย อามีทอฝอ (กราบ)

๔. นโมอามีทอฝอ (แต้จิ๋ว : นโม ออนีทอฮุก) สวดร้อยครั้ง พันครั้ง ยิ่งมากยิ่งดี ตามเวลาเอื้ออำนวยของแต่ละคน ไม่ต้อง คุกเข่าก็ได้ จะนั่งสวดหรือยืนสวดก็ได้)

๕. หรือจะสวดนามแห่งเราก็ได้คือ นโม ต้าหย่วนตี้จ้าง หวังผูซ่า (ร้อยครั้ง พันครั้ง ยิ่งมากยิ่งดี)

๖. นโม กวนซื่ออินผูซ่า (กราบ)

๗. นโม ต้าซื่อจื้อผูซ่า (กราบ)

๘. นโม ชิงจิ้ง ต้าไห่จุ้งผูซ่า (กราบ)

๙. ย่วนอี่ ฉื่อกุงเต๋อ จวงเย๋น ฝอจิ้งถู่ ส้างเป้า ซื่อจุ้งเอิน เซี่ยจี่ ซานถูขู่ ยั่วหยิ่ว เจี้ยนเหวินเจ่อ ซีฟา ผูถีซิน จิ้นฉื่อ อีเป้าเซิน ถุงเซิง จีล่อกั๋ว (กราบ ๓ ครั้ง จบการสวด)

ข้อ ๙ คำอุทิศมีความหมายว่า...... ขออุทิศส่วน กุศลนี้แด่สุขาวดีแดนแห่งพุทธะ เพื่อตอบแทนพระคุณทั้งสี่ เหล่า และสงเคราะห์ผู้ตกอยู่ในทุคติภูมิทั้งสาม หากผู้ใดได้ยิน ได้ฟังคำสวดนี้ ขอจงบังเกิดจิตโพธิ ยามละกายสังขารจงได้ จุติแดนสุขาวดีพร้อมกัน

การสวด “นโม อามีทอฝอ” หรือ “นโม ออนีทอฮุก” (จะใช้หรือไม่ใช้ลูกประคำก็ได้) นอกจากสวด ตอนเช้า และก่อน นอนแล้ว เวลาอื่นก็สวดได้ทุกเวลา ไม่ว่าขณะนั่ง ยืน เดิน นอน หรือขณะทำงาน หากไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ก็สวดได้ทั้งสิ้น ยกเว้นที่อยู่ในสถานที่ไม่สะอาด เช่น ห้องน้ำ หรือห้องนอน ให้สวดในใจ ห้ามออกเสียง ข้อสำคัญขณะสวด ใจอย่าคิดฟุ้งซ่าน ปากกับใจต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว คือ ปากสวด “อออนีทอฮุก” ใจก็คิดถึง “ออนีทอฮุก” หูก็ฟัง ออนีทอฮุก นักปฏิบัติที่มุ่งหวังจุติแดนสุขาวดี จะต้องหมั่นสร้างความดี ทำบุญให้ทาน และรักษาศีลห้า ได้แก่

๑. ห้ามฆ่าสัตว์
๒. ห้ามลักขโมย
๓. ห้ามประพฤติผิดในกาม
๔. ห้ามพูดเท็จ
๕. ห้ามดื่มสุราของมึนเมา

นักปฏิบัติจะต้องละเว้นการกระทำที่ไม่ดีทั้งห้าข้อนี้ โดย เฉพาะบุหรี่ทุกชนิดไม่ควรสูบอย่างยิ่ง เพราะการสูบบุหรี่ทำให้ ปากเกิดกลิ่นเหม็น ไม่สะอาด เมื่อไปสวดพระนามของพระพุทธะ หรือสวดมนต์คาถาย่อมเป็นการไม่เคารพ และการสูบบุหรี่ยังมี โทษต่อร่างกายอีกด้วย ดังนั้นนักปฏิบัติจึงต้องรักษาทั้งศีลห้า และงดสูบบุหรี่ จึงจะสามารถจุติแดนสุขาวดีได้

ผู้ที่มุ่งหวังจุติแดนสุขาวดีควรจะกินเจด้วย มิเช่นนั้นเมื่อ จุติแดนสุขาวดีจะนำกรรมไปด้วย และกินเจแบบ ๖ วัน หรือ ๑๐ วันไปก่อน

การกินเจแบบ ๖ วัน คือ ทุกเดือนวันที่ (จีน) ๘, ๑๔, ๑๕, ๒๓, ๒๙, ๓๐

ส่วนแบบ ๑ วัน คือ วันที่ (จีน) ๑, ๘, ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๒๓, ๒๔ และอีก ๓ วันสุดท้ายของเดือน (เทียบ ใกล้เคียงกับวันพระวันโกนของไทย) ต่อเมื่อสามารถกินเจทุก วันจึงค่อยกินแบบถาวร

วิธีปฏิบัติธรรม เพื่อให้บรรลุพ้นจากการเวียนว่ายในหกภูมิมีหลายวิธี ก็มีแต่วิธีสวด “ออนีทอฮุก” เท่านั้น ที่เป็น ทางลัดตรง ปฏิบัติได้ง่ายและมั่นใจได้แน่นอนที่สุด โดยการ อาศัยพลังแห่งพุทธะ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสในสูตร “อมิโธเก็ง” ส่วนวิธีอื่นล้วนต้องใช้พลังของตนเอง ซึ่งใช่ว่าคนที่มีรากฐาน และสติปัญญาธรรมดา จะสามารถปฏิบัติจนสำเร็จได้ วิธีบาง อย่างจะต้องใช้พลังความสามารถ และบารมีเก่าเป็นอย่างสูง การปฏิบัติก็ยากและต้องใช้เวลายาวนาน อายุขัยของคน ปัจจุบันก็สั้นมาก เกรงว่าปฏิบัติยังไม่ทันสำเร็จจะสิ้นอายุเสีย ก่อนก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่า สรุปแล้ววิธีสวดนามพุทธะนี่ แหละที่ง่ายและชัวร์ที่สุด ซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทั้งนั้น