เกริ่นนำท่องแดนสุขาวดี

1,458 Views

นิกายสุขาวดี (จิ้งถู่จง) เป็นนิกายมหายานที่เจริญแพร่ หลายทุกยุคทุกสมัย เพราะทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนชรา สามารถปฏิบัติได้สะดวก วิธีปฏิบัติ คือ สวดภาวนาว่า“ อามีทอฝอ (แต้จิ๋ว : ออนีทอฮุก)” โดยอาศัยพุทธานุภาพของพระอมิตาภะ พุทธเจ้าไปจุติแดนสุขาวดี ที่เรียกว่า สุขาวดี เพราะสัตว์โลกที่ อยู่ที่นั่นมีแต่ความสุขตลอดกาล ไร้ทุกข์อันใดแม้แต่น้อย

แดนสุขาวดีอยู่ห่างจากโลกนี้ไปทางตะวันตกแสนโกฏิ พุทธภูมิ โดยมีพระอมิตาภะพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาแดนสุขาวดี ใช้เวลาสร้าง ๕ กัลป์จึงเสร็จ จุดมุ่งหมายในการสร้างแดนสุขาวดี เพื่อรองรับสัตว์โลกที่หนีทุกข์มา เพียงให้มีปณิธานศรัทธาแน่วแน่ หมั่นสวดพระนาม “อมิตตาพุทธ” เมื่อใกล้ถึงกาลมรณะ พระอมิตาภะพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์กวนอิม พระมหาสถาม ปราปต์ (ไต่ซีจี่) ก็จะปรากฎเบื้องหน้ารับไปแดนสุขาวดี

พระอมิตาภะพุทธเจ้า สมัยเสวยพระชาติเป็นพระราชา เนื่อง จากได้ฟังพระโลเกศวรราชพุทธเจ้าแสดงธรรมเกิดเลื่อมใส จึงสละราชสมบัติออกผนวชเป็นภิกษุธรรมกร (ฝ่าจั้ง) พระภิกษุ ธรรมกรได้ตั้งปณิธานมุ่งต่อพุทธภูมิ ต่อหน้าพระพุทธเจ้ายุคนั้น และมีปณิธานอยู่ ๔๘ ข้อ ซึ่งปณิธานทุกข้อล้วนแต่ลงท้ายว่า หาก ไม่ปรากฎเป็นจริงจะไม่บรรลุโพธิญาณ เช่น ปณิธานข้อ ๑๘, ๑๙, ๒๐ มีว่า

ถ้าสัตว์โลกทั่วทศทิศ มีจิตศรัทธาปรารถนาจะบังเกิดใน แดนสุขาวดี แล้วภาวนาชื่อเรา ๑๐ ครั้ง ในหนึ่งช่วงหายใจเข้า ออก หากมิได้ไปจุติตามที่ปรารถนาไซร้ จักไม่บรรลุโพธิญาณ นอกจากผู้ทำอนันตริยกรรม ๕ ไม่อยู่ในข้อนี้

(อนันตริยกรรม ๕ คือ
๑. ฆ่าพ่อ
๒. ฆ่าแม่
๓. ทำร้ายพระอรหันต์
๔. ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนเลือดตก
๕. ยุยงสงฆ์ให้แตกแยก.......)

ถ้าสัตว์โลกทั่วทศทิศบังเกิดโพธิจิต บำเพ็ญขัดเกลาจิต สร้างกุศล แล้วตั้งปณิธานด้วยใจจริงว่า จะไปจุติในแดนสุขาวดี เมื่อถึงกาลมรณะ ถ้าเราและมหาโพธิสัตว์ไม่ได้ปรากฎเบื้อง หน้าเขาไซร้ จักไม่บรรลุโพธิญาณ.......

ถ้าสัตว์โลกทั่วทศทิศได้ยินนามของเรา แล้วรำลึกถึง สุขาวดีอยู่เสมอ หมั่นบำเพ็ญคุณธรรมแล้ว อุทิศกุศลด้วยใจ จริงว่า จะจุติในแดนสุขาวดี หากมิสมดังความปรารถนา จักไม่ บรรลุโพธิญาณ

เมื่อภิกษุธรรมกรมีปณิธานเช่นนี้ และก็ได้บรรลุอนุตตร สัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอมิตาภะพุทธเจ้าแล้วนับจากบัดนี้ ได้๑๐ กัลป์ ก็ต้องเป็นไปตามนั้นทุกประการ

การสวด “อามีทอฝอ” (ออนีทอฮุก) ต้องมีพร้อมด้วย
ปัจจัย ๓ อย่างจึงจะบรรลุเป้าหมาย คือ
“ซิ่น” ศรัทธาเชื่อมั่นว่าแดนสุขาวดีมีพระอมิตาภะพุทธเจ้า
“เยี่ยน” ยินดีจะไปจุติในแดนสุขาวดีแน่นอน
“สิง”ต้องปฏิบัติภาวนา“ออนีทอฮุก”จนกว่าชีวิตจะหาไม่
ถ้าได้ปฏิบัติดังกล่าวย่อมประสบความสำเร็จแน่นอน
วิธีสวดภาวนามี ๒ แบบ คือ
๑. สวดออกเสียงหรือสวดในใจว่า “อามีทอฝอ” หรือ “ออนีทอฮุก”
๒. ปากสวด ใจรำลึก ตาเพ่งรูปอมิตาภะพุทธเจ้า

แต่ส่วนมากนิยมทำแบบแรก เพราะทำสะดวกประสบ ความสำเร็จสูง แต่ไม่ว่าสวดออกเสียงหรือสวดในใจ คำสวดจะ ต้องชัดเจน ภาวนานานไปใจก็จะไม่สับสนเอง

ในอมิตาพุทธสูตรกล่าวว่า สาธุชนชายก็ดี หญิงก็ดีหาก ได้สดับฟัง แล้วภาวนาพระนามของอมิตาภะพุทธเจ้า ๑ วันถึง ๗ วัน โดยใจไม่สับสนวุ่นวาย ก็จักได้จุติในสุขาวดีพุทธภูมิ