ออนีทอฮุก พระโอวาทพระอมิตาภะพุทธเจ้า

1,330 Views

ออนีทอฮุก สุขาวดีเป็นดินแดนที่ทุกคนใฝ่ฝันจะไป สวด “ออนีทอฮุก” (จีนกลาง “อามีทอฝอ”) หนึ่งคำก็สามารถสู่สุขาวดี นี้เป็นมหาปณิธานของอาตมา ขอให้ทุกคนได้จุติสุขาวดีสมดัง หวังเถิด

โลกทุกวันนี้ ภัยพิบัติเกิดขึ้นเนือง ๆ จิตใจผู้คนค่อย ๆ เปลี่ยนสู่ความชั่วร้าย อาตมาขอเตือนชาวโลก อย่าได้คิดแต่จะ จุติสุขาวดีโดยลืมขัดเกลาตน ถ้าไร้ศีลไร้ธรรมจะจุติสุขาวดีที่ สร้างจากมหาปณิธานของอาตมาได้อย่างไร