แดนสุขาวดี พระโอวาทพระศากยมุนีพุทธเจ้า

1,549 Views

สุขาวดีเป็นดินแดนสะอาด คนที่จิตใจไม่สะอาดก็ไม่อาจ ไปถึงได้ ระยะทางแสนร้อยล้านลี้ ถ้าจิตใจตนสะอาดก้าวเดียว ก็ถึง ดังนั้น ดินแดนสะอาดแห่งใจตน ก็คือ สุขาวดี นั่นเอง

พุทธธรรมนั้นเสมอภาค ความจริงไม่มีการแบ่งแยกถ้า แบ่งแยกก็ผิดหลักพุทธธรรม มหายานคือ น้ำใจกว้างขวาง หินยานคือ น้ำใจคับแคบ เพื่อเป็นการโปรดเวไนยสัตว์ได้ กว้างขวาง จึงได้เผยแผ่วิธีปฏิบัติต่าง ๆ หลายแบบหลายวิธี เพื่อให้แต่ละบุคคลนำไปปฏิบัติตามจริต และปัญญาความ สามารถของแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกัน