พระโอวาทพระอมิตาภะพุทธเจ้า

1,855 Views

“ออนีทอฮุก”ประโยคนี้เป็นนามมหาเมตตาอันประมาณ มิได้ เวลาที่ภาวนาพระนามนี้จะทำให้จิตใจสงบ ความคิดที่ผิด ชั่วร้าย ฟุ้งซ่าน กิเลสตัณหา จะหายไปจนหมดสิ้น กายและใจจะ เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า เมตตา อ่อนโยน ดังนั้นการสวด “นโม ออนีทอฮุก” จึงสามารถขจัดเภทภัยต่างๆ ได้ และทำให้ สติอารมณ์แจ่มใส การแก่งแย่งหยุดลงทันที มีคำกล่าวว่า ลม ฟ้าอากาศกระทบถึงภาวะจิตของบุคคล ลมฟ้าอากาศที่ผิด ฤดูกาล จิตใจที่เคร่งเครียด ทำให้เพิ่มคดีอาชญากรรม การสวด นามพุทธะ เป็นวิธีทำให้จิตใจสงบวิธีหนึ่ง

ดังนั้น คนที่เจ็บป่วยหรือเคร่งเครียด ถ้าหากได้สวด “นโม ออนีทอฮุก” อยู่เสมอ จะมีผลในทางรักษาความเจ็บป่วยได้ ทำให้กาย และใจผ่อนคลายสบาย ไม่มีความคิดทางชั่วร้ายใดๆ

ทำให้สิ้นบาปกรรม กลายเป็นผู้บำเพ็ญธรรม ดังนั้น จึง สามารถจุติแดนสุขาวดีได้

หนังสือนี้เผยแผ่สัจธรรมให้ปัญญาแก่ชาวโลก นำชาวโลก สู่ความศรัทธาที่ถูกต้อง คนที่ได้อ่านหากศรัทธา แล้วประพฤติ ปฏิบัติตามก็เสมือนหนึ่งได้สวดนามแห่งเรา สามารถขจัดความ เจ็บป่วย สะเดาะเคราะห์ ขจัดภัยพิบัติต่าง ๆ สำเร็จเป็นเทพ เป็นพุทธะ ขอให้ชาวโลกจงถนอมรักษาเทอญ