การแสวงหาช่องว่างของชีวิต

1,455 Views

อริยศาสน์บ่อเก็กธรรมวิมุติ
ว่างพิสุทธิ์กลอมเกลาเห็นสดใส
สามารถรู้ความแยบยลบำเพ็ญไป
ปัญญาไซร้บังเกิดจิตใจแจ่มใส

คุณสมบัติของ “ความว่าง” ก็คือการแฝงของการมีอยู่ของความว่างแท้ ที่ผ่านทะลุความว่างอันกว้างใหญ่ของปริมาณใจไปชำระล้างความกังวลต่างๆ ในใจ สิ่งที่เป็นปัญญาจะรินไหลออกมา และแล้วจึงไปถึงฝั่งอิสระภาพอันปีติยินดีแน่นอนทีเดียว ต้องมีการปรับปรุงช่องว่างของชีวิตแต่ละรูปแบบให้ดีเสียก่อน จึงสามารถดีดเข้าช่องอัศจรรย์ได้ มิฉะนั้นแล้ว ในชีวิตจริงจะไม่มีการหมุนย้อนของช่องว่างอีก ไม่เพียงรู้สึกถูกจู๋โจม และเร่งรัดยังมีสภาพใจที่กระแทกกระทั้น ก่อให้เกิดสิ่งกีดขวาง ไม่มีวิธีอันเหมาะสม กระทบกระเทือนต่อการบำเพ็ญฌานทางมหาธรรม

สภาพของสังคมประจวบกับหัวเลี้ยวหัวต่อ ชีวิตวุ่นวายผิดปกติ ยังความรู้สึกให้แต่ละคนว่ามีช่องว่างที่น้อยนิด ด้วยเหตุนี้จึง ต้องรีบสรรหาช่องว่างอีกอันหนึ่งมาปรับปรุงให้เหมาะสม ความคาดหวังช่องว่างอันเหมาะสมนี้ ก็คือจิตวิทยาช่องว่างของชีวิต มีพลังจิตและช่องว่างของปัญญา หากมันขาดหายไปก็ยากที่จะ บ่มเลี้ยงให้เกิดชีวิตที่ดีงามได้

หากชีวิตขาดแคลนช่องว่าง กฎระเบียบของสังคมขาดการบังคับทัศนะกฎหมายการปกครอง ขาดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ ขาดการปรับปรุงอย่างที่เห็นได้ชัดเจน มีการกล่าวโทษ กดขี่ เจ็บแค้น ความเห็นขัดแย้ง และทุกข์กังวล เป็นต้น มันต่อเนื่องกันมาเป็นท่อนๆ จนก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์

ความเลวร้ายทั้งหลาย ความทุรนทุรายทั้งหลาย ความ วุ่นวายทั้งหลายเป็นต้น ล้วนก็เกิดจากการไม่มีหนทางที่จะขยายช่องว่างของกลางใจได้ ดังนั้นช่องว่างคือ ข้อสำคัญของเคราะห์ภัย และโชควาสนา ถ้าหากสามารถรักษาช่องว่างที่ดีงามได้ ก็เริ่มที่จะคืนสู่มงคลสุข และสันติภาพ

สมมติว่า เกิดอุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้น สาเหตุที่แท้จริงก็ เพราะไม่สามารถรักษากฎจราจรได้ คือ การักษาช่องว่างอันดีงาม สามีภรรยาทำไมจึงทะเลาะเบาะแว้งกัน และก็เพราะว่าเกิดจาก การขาดแคลนช่องว่าง บ่อยครั้งมักเกิดจากเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ มองไม่เข้าตาที่นี่บ้างที่โน่นบ้าง ต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกัน นี่ก็ เพราะขาดแคลนช่องว่างชีวิตของใจ เพราะว่าในใจก็ถูกความคิด เห็นครอบครองแต่แรกแล้ว เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นความกลัดกลุ้ม ไม่มีทางโปร่งโล่ง ปัญญาถูกปกคลุม เพราะฉะนั้น จึงทะเลาะกันไม่หยุด ถ้าหากไม่เอาความคิดเห็นของตนเองวางลง ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ก็ยากที่จะสนิทสนมกันอีก ถ้าความรักขาดช่อง ว่างก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น ทะเลาะกัน ไม่สบายใจ การวางแผนของชีวิตคนหนึ่ง ถ้าหากเร่งรัดไม่มีช่องว่างอารมณ์ก็ไม่มีทางสบายได้ จึงกลายเป็นความเร่งรัดไม่เป็นสุข การเกี่ยว ดองระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ ถ้าหากไม่มีช่องว่างย่อมก่อให้ เกิดปัญหาสังคมมากมาย ตลอดเรื่องรุนแรงถึงเลือดตกยางออก เกิดขึ้นไม่รู้จักหมด ทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้รู้ว่า การแสวงหาช่องว่างของชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคน รอคอยให้ทุกคนสนใจคิดที่จะขยายออก

๑. ขยายช่องว่างของจิตรารมณ์

ความมีน้ำใจกว้างขวาง เป็นช่องว่างของจิตอารมณ์ของคน ความนุ่มนวลสามารถแสดงถึงจิตรารมณ์ที่ดีของคน ในขณะเดียว กันก็สามารถชักนำให้คนอื่นสนองตอบ ด้วยการรู้จักมีน้ำใจกว้าง ขวางต่อผู้อื่น จิตอารมณ์ของตนเองก็เริ่มหมุนสู่ช่องว่างแล้ว มิใช่ว่าอะไรๆ ก็มีโทสะโมโห ระบายอารมณ์ ทะเลาะวิวาท กระทบกระทั่งกับผู้อื่น หรือขัดแย้งกัน ขณะเดียวกันการมีน้ำใจสามารถ แสดงถึงความมีปัญญาของชีวิตคน ทุกแห่งหนเต็มไปด้วยความปีติยินดี เผยให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์กับการมีน้ำใจกว้างยิ่ง สามารถเข้าใจถึงว่า ความมีน้ำใจสามารถให้ความคิดมีช่องว่าง ที่กว้างใหญ่มากกับช่องว่างของจิตอารมณ์ที่ประมาณมิได้ ชีวิตมีอิสระเสรี ไปถึงที่ไหนก็มีโอกาสสัมพันธ์กับเขาได้กลมเกลียวสมบูรณ์

๒.ขยายช่องว่างของตนเอง

การเปิดช่องว่างของตนเอง ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ผ่าน การสงบเงียบสามารถทำถึงการละรูปได้จากภายนอกภายในไม่สับสน จึงนับได้ว่าเป็นความอิสระที่แท้จริง นั่นก็คือสามารถ น้อมลึกเข้าสู่กฎเกกณฑ์ ความคิดก็จะเริ่มตื่นขึ้นอย่างสดใส ก็เกิดปัญญาและไม่หยุดยั้งการเพิ่มพูน

“กฎเกณฑ์” ก็คือช่องว่างที่เพิ่มขึ้นของตนเองสามารถ ดำรงชีวิตได้ปกติมีกฎเกณฑ์ ทำให้ตนเองเข้มแข็งขึ้น ทำให้หน้า ตาตนเองมีอิสระแท้จริงใจ อย่าถูกวัตถุสั่ง (หลอก) จนหลงลืม ให้อารมณ์มีสติเป็นสุข ความคิดการตัดสินถูกต้อง และก็สามารถ ควบคุมตนเอง จะได้ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ รั้งคืนจิตที่สวย งามให้กลับมา ขั้นต่อไปก็ต้องให้ได้มหาปัญญา

๓.ขยายช่องว่างของความสงบสุข

ใจที่ไม่สงบเงียบเร่าร้อนวุ่นวาย เป็นมหัตภัยร้ายแรงต่อ ระเบียบชีวิต ไม่เพียงทำให้การงานผิดพลาดได้ง่าย ยังกระทบ ต่อคุณภาพของชีวิต ไม่อาจพบกับความสงบสุขได้ตลอดกาล นอกเสียต้องเคร่งครัดต่อชีวิต จึงจะสามารถมีช่องว่างที่สงบสุขได้ ทุกแห่งหนก็จะราบรื่นแก้ไขได้ ปัจจุบันคนเรามักละเลยที่ จะให้ช่องว่างอันสงบสุขแก่ตนเอง ยอมให้ตนเองพบความอบอุ่น เพราะฉะนั้นกายใจจึงยากที่จะมีความสุขได้อย่างเหมาะสม ไม่อาจพบกับความสำเร็จ

๔.ขยายช่องว่างที่เป็นจริง

ช่องว่างที่เป็นจริง สามารถพิสูจน์ถึงความปีติยินดีที่เพิ่มพูนด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญธรรม บริจาคทาน รับใช้ นับถือบูชา ล้วนเก็บงำคุณค่าของชีวิตไว้ เพราะฉะนั้น ต้องอาศัยความสามารถของตนเอง ทำให้สำเร็จสมบูรณ์ ให้ปรากฎ บนชีวิตแต่ละขั้น เช่นนี้จึงจะผ่านชีวิตด้วยความอุดมรุ่งเรืองที่ แท้ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องย่อมให้ตนเองได้รับความสุขอันแท้จริง มีความหมาย มีความรู้สึกปลาบปลื้ม และก็ให้ความสมบูรณ์แก่ ช่องว่างที่เป็นจริงแก่ตนเอง จึงจะนับว่าได้รับ

๕. ขยายช่องว่างทางปัญญา

“วิถีใจแห่งบ่อเก็ก” เป็นช่องว่างของปัญญา วิถีใจอัน เป็นยานอันสูงสุดของบ่อเก็ก สามารถได้รับความสงบเงียบอัน แท้จริงของจิตวิญญาณมีความสงบสุข นำมาแก้ไขปัญหาทั้ง หลายของชีวิต ดูให้กระจ่างทุกอย่าง อย่าให้ตนโง่หลงจนถูกดึง อย่าถูกของภายนอกหลอก เปิดหน้าต่างปัญญาปลดปล่อยแสง สว่างที่รู้ตื่นออกไป ก็สามารถจะรักษาช่องว่างของจิตวิญญาณได้ เป็นเขตแดนที่บ่มเลี้ยงของเหล่าปัญญาชนต่างนับถือ อันเป็นฌาณสูงสุด

แต่ละคนล้วนต้องอาศัยฐานจิต เหตุปัจจัยของตนไปขยายช่องว่างที่สวยงาม อาศัยพลังศักย์ของตนไปเผยชีวิตที่ปีติยินดีแท้จริง จึงจะไม่ต้องกล่าวโทษตนเองตลอดชีวิต โกรธแค้นเสียใจแล้วก็ว่างเปล่าไม่มีอะไร บาปกรรมเต็มตัว ให้ยืนหยัดมีคุณค่าแท้จริงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ต้องคิดให้ลึกซึ้ง