จะสร้างความผาสุกแก่ชีวิตอย่างไร? (วิธีคิดและวิธีการสร้างความสุข)

1,648 Views

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง

๑.ความผาสุก คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ

๒.ละเว้นการกล่าววาจาไม่สุภาพ อย่ามีปฏิกิริยา โต้ตอบ อย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่น

๓.ทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

๔.ความสุขก็ คือ สามารถออมชอมกับคนที่มีความ เห็นไม่ตรงกับเรา

๕.ความสุข คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

๖.กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ยอมรับ ชะตากรรมของตนเอง

๗.อย่าผูกบาปสัมพันธ์กับเวไนย

๘.ความสุข คือ อย่าให้มีความมักมาก อยากได้เป็น กรรมสิทธิ์มากเกินไป

๙.ความสุข คือ เป็นความสวยงามที่รับรู้ได้

๑๐.เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี