คัมภีร์ปลุกชาวโลก: เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ พระเจ้ากวนอู หรือท้าวสักกะเทวราช (เง็กเซียนฮ่องเต้) องค์ที่ ๑๘

2,216 Views

พระเจ้ากวนอูตรัสไว้ว่า คุณค่าของความ เป็นมนุษย์นั้น อยู่ที่การมีความจงรักภักดี ความกตัญญู และมีคุณธรรม จึงจะนับได้ว่าเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด และสามารถยืนหยัดอยู่ บนสวรรค์หรือบนพิภพนี้ได้ หากมนุษย์เราไม่ จงรักภักดีต่อประเทศชาติ ไม่กตัญญูต่อบิดา มารดา ไม่รักษาสัจธรรมแล้วไซร้ ถึงตัวยังมีชีวิต อยู่ แต่ด้านจิตใจเสมือนหนึ่งได้ตายจากไปแล้ว และจะอยู่แบบลับๆ ล่อๆ ไม่มีความหมายอะไร จิตของมนุษย์คือเจ้า เจ้าก็คือจิต ถ้ากระทำสิ่งใดที่ไม่ละอายต่อจิตแล้ว ก็เท่ากับไม่ละอายต่อเจ้า การกระทำสิ่งใดที่หลอกลวงจิตตน ก็เท่ากับ หลอกลวงเจ้า เพราะฉะนั้นสาธุชนควรรู้ถึงสาม ข้อที่ควรเกรงกลัว

๑.เกรงกลัวต่อโองการสวรรค์

๒.เกรงกลัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่

๓.เกรงกลัวต่อคำพูดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และสี่ข้อที่ควรรู้ (รู้ฟ้า รู้ดิน รู้เขา รู้ตน) พึงระมัดระวังไม่ให้ตัวเองกระทำในสิ่งที่ผิด จงอย่าคิดว่าหลบอยู่ในห้องมืดหรือบ้านร้าง ทำสิ่ง ชั่วช้าสามานย์ แล้วจะไม่มีใครเห็น แท้ที่จริง การเคลื่อนไหว หรือการกระทำใดๆ ล้วนอยู่ใน สายตาของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น สิบตาต่าง เพ่งมาที่การกระทำของพวกเราอยู่ และจงอย่า คิดว่า ที่พูดนั้นปราศจากข้อมูล กรรมที่คนเรา ก่อขึ้นย่อมได้รับสนองทั้งนั้น จะไม่ผิดพลาดแม้ แต่เส้นผมเพียงเส้นเดียว

กามตัณหาเป็นยอด แห่งความชั่วทั้งปวง ความกตัญญูเป็นยอดแห่งความดี โปรดอย่าคิด ว่าสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม หากแต่มีผลประโยชน์แก่ ตนแล้วก็ไปกระทำ สิ่งที่ชอบธรรมแต่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตน แล้วไม่ยอมกระทำ หากท่านใดที่ทำ ให้ข้าฯ ผิดหวัง จงมาทดลองคมมีดของข้าฯ

ความเป็นคนนั้น ควรเคารพฟ้าดิน สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว กตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง เคารพกฎหมายของบ้านเมือง เคารพครูบา อาจารย์ รักพี่รักน้อง มีสัจจะต่อเพื่อนฝูง ผูกมิตรกับบ้านใกล้เรือนเคียง ก่อสันติสุข ระหว่างสามีภรรยา อบรมลูกหลานให้ความ สะดวกแก่ผู้อื่นเสมอๆ สร้างบุญกุศลทั้งในที่แจ้ง และที่ลับ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จุนเจือผู้ตก ทุกข์ได้ยาก ทะนุบำรุงหรือก่อสร้างโบสถ์ศาลา บริจาคทุนทรัพย์ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ และ คัมภีร์ บริจาคยาแก่ผู้เจ็บไข้ แจกจ่ายน้ำแก่ผู้ กระหาย ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สร้างถนน ซ่อมสะพาน สงเคราะห์ผู้เป็นหม้าย บรรเทาทุกข์ร้อนของผู้อื่น เพื่อพยุงบุญกุศลที่ตนได้สร้างสมมา ช่วยเหลือ ผู้มีความทุกข์ และอย่ายุยงผู้อื่นให้มีคดีความ สละเงินทองเพื่อส่งเสริมผู้อื่นสมหวัง ในสิ่งที่ดี งาม แนะนำชี้แนะผู้อื่นให้รู้กฎแห่งกรรม ไม่จอง เวรต่อกันไม่โกงตาชั่ง คบค้าสมาคมกับคนที่มี ศีลธรรม ไม่คบหาคนชั่วเป็นมิตร จงปกปิด ความชั่วของผู้อื่น และสรรเสริญแต่ความดีงาม ของผู้อื่นเท่านั้น จงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ ช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัยหรืออัคคีภัย กลับเนื้อ กลับตัวเป็นคนมีคุณธรรม สำนึกผิด และเริ่ม ต้นเป็นคนดี ต้องมีจิตเมตตาการุณย์ อย่าให้มี ความชั่วช้าสามานย์อยู่ในสมอง ถ้าเป็นสิ่ง ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม จงมีจิตมั่นคงและ ปฏิบัติให้ดี การกระทำของตนไม่มีใครรู้เห็น แต่เทพยดาเบื้องบนรู้แจ้งมาตลอด และจะประ ทานบุญต่ออายุขัยให้ลูกหลานรุ่งเรือง เคราะห์ ร้ายและความเจ็บไข้ได้ป่วย จะไม่มาเยี่ยมเยียน ภัยพิบัติไม่อาจมาก่อกวน ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงในบ้านจะอยู่อย่างสงบ ดาวมงคลจะให้ผล

หากมีจิตคิดชั่วไม่ประกอบกรรมดี คิดไป ข่มขืนลูกเมียคนอื่น ทำให้การสมรสของผู้อื่นต้อง พังทลายลง ทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น อิจฉาริษยา เมื่อเห็นผู้อื่นมีปัญหา กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ แก่ตน โดยไม่คำนึงถึงความเดือนร้อนเสียหาย ของผู้อื่น เพื่อให้ครอบครัวตนร่ำรวย หรือเมื่อ ไม่สมเจตนารมย์ตนก็โทษฟ้าดิน โทษฝน โทษลม กล่าวร้ายนักปราชญ์ทำลายพระพุทธรูป และ เหยียดหยามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฆ่าวัวควาย และสุนัข เอาหนังสือ หรือหนังสือพิมพ์ไปเช็ดน้ำอุจจาระ หรือสิ่งสกปรก เอาอิทธิพลหรือความร่ำรวยของตนไปข่มเหงผู้บริสุทธิ์และคนยากจน ยุแหย่บิดา มารดาหรือพี่น้องของผู้อื่น เกิดความแตกร้าวกิน ใจกัน ไม่เชื่อสัจธรรม ประพฤติตนเยี่ยงโจร ปล้น ฆ่า ข่มขืน ไม่เกรงกลัวต่อบาป ไม่ละอายต่อฟ้าดิน ชอบมีชีวิตฟุ้งเฟ้อ ชอบโอ้อวดไม่รู้จักประหยัด ไม่ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงาน ไม่เสียดายพืชผล กินทิ้งกินขว้าง ไม่รู้จักบุญคุณคน ไม่เพียงแต่ หลอกลวงตัวเอง ยังหลอกลวงจิตใจทั้งๆ ที่จิต ตนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ค้าขายไม่ยุติธรรม ชอบ โกงตาชั่ง ตั้งตนเป็นศาสดา หลอกลวงผู้อื่น ให้เห็นผิดเป็นชอบ ว่าสามารถนำพาผู้คนสู่ สวรรค์ได้ ทำทุกวิถีทางทั้งทางตรงและทางอ้อม ขอเพียงได้หลอกลวงทรัพย์สินของผู้อื่น มาเป็น ของตน ชอบบิดพริ้วความจริง พูดจาไม่อยู่ในร่อง ในรอย บนบานต่อฟ้าดินแต่ลับหลังวางแผนทำลายผู้อื่น ขาดคุณธรรม ทวนกระแสสังคม ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วนำพาผู้อื่นไปทางชั่ว ไม่ยอมทำความดี วันๆ ทำแต่สิ่งชั่วร้ายสามานย์ ชอบเล่นลิ้น ก่อคดีความ การประพฤติชั่วร้ายนี้ ผลคือจะได้รับภัยวิบัติจากอุทกภัย อัคคีภัย ขโมยปล้นจี้ โรคร้าย ลูกหลานโง่เขลา และบุตร ชายเกิดจะเป็นโจร บุตรีเกิดเป็นหญิงชั่ว ตัวเอง ก็อายุสั้นบ้านแตกสาแหรกขาด ผลกรรมนี้จะ สัมฤทธิ์ผลในชาตนี้เป็นอย่างเร็ว หรือไม่ก็ตกอยู่ กับลูกหลานตน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบอย่างละ เอียดไม่มีการผิดพลาดแม้แต่นิด ความดีกับ ความชั่ว ในสองทางนี้จะแบ่งแยกทางความโชคดีและเคราะห์กรรม ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ผลกรรมตอบสนอง การกล่าวของข้าฯ นี้ หวังว่าผู้คนทั้งหลายจงปฏิบัติตาม ถึงแม้เป็นคำพูดตื้นๆ แต่ก็เป็นประโยชน์แก่กายและใจ หากมีใคร พูดจาเยาะหยัน จะได้รับโทษจากข้าฯ โดยคมมีด ของข้าฯ

ผู้ที่หมั่นอ่านคัมภีร์นี้ จะแคล้วคลาดจาก เคราะห์ร้าย และความมั่งมีศรีสุขจะมาเยือน ขอบุตรได้บุตร มีอายุยืนนาน มั่งมีด้วย โภคทรัพย์และชื่อเสียง ปรารถนาสิ่งใดในทางถูกต้องจะได้สมหวังทุกประการ ผลบุญเหล่านั้นจะ มีได้ก็ต่อเมื่อประกอบกรรมดีเท่านั้น ข้าฯ ไม่มี การลำเอียงใดๆ เพียงต้องการคุ้มครองผู้มีศีลธรรม ผู้มีจิตเมตตา และนักบุญเท่านั้น ขอให้ ชาวโลกจงปฏิบัติแต่ความดี ละเว้นจากความชั่ว ทั้งปวง